SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 4

Koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 30.05.2018 nr 32
jõustumine 01.07.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Kord sätestab koduteenuste tingimused, majanduslikud ning õiguslikud alused, koduteenuste loetelu, samuti reguleerib teenustest tekkivaid lepingulisi suhteid lähtuvalt sotsiaalhoolekande seadusest, sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja perekonnaseadusest.

§ 2.   Koduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

§ 3.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) koduteenused – teenused, mille raames abistatakse isikut tema eluruumis igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning asjaajamisel väljaspool eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek kodustes tingimustes (edaspidi teenus). Teenused jagunevad põhi- ja tugiteenusteks:
1.1) põhiteenus – on koduteenus, mis aitab harjumuspärases keskkonnas toime tulla ning võimaldab isikul jätkata elamist kodus,
1.2) tugiteenus – lisaks põhiteenusele osutatav koduteenus, mis soodustab isiku toimetulekut isiku kodus ja vajadusel väljaspool kodu;
  2) hooldustöötaja – koduteenuseid osutav isik, kes hooldab teenust vajavat isikut lepingu alusel;
  3) teenust vajav isik – isik, kes oma east, tervislikust seisundist, vaimsest või füüsilisest puudest tingitult ei tule toime oma igapäevaelu toimingutega;
  4) ülalpidamiskohustusega isik (edaspidi seadusjärgne ülalpidaja) – on perekonnaseaduse mõistes abikaasa, täisealised lapsed, täisealised lapselapsed, vanemad ja vanavanemad ning pärimisseaduse mõistes pärimislepingu järgne pärija;
  5) hoolduskava – on teenuse vajaduse hindamise juures kohustuslik lisadokument, milles kajastatakse osutatavate teenuste loetelu, maht, teenuse osutamise aeg ja koht ning millele kirjutavad alla teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja.

§ 4.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenust saab taotleda Eesti Rahvastikuregistri andmetel (edaspidi registrijärgne) Viljandi vallas elav täisealine isik, kes ka faktiliselt elab Viljandi vallas ning kes vajab kõrvalist abi kodus igapäevase eluga toimetulekul.

  (2) Teenust võib taotleda ka Viljandi vallas elav, kuid registrijärgselt teise kohaliku omavalitsuse üksusesse registreeritud isik, kuid sellisel juhul toimub teenuse osutamine kooskõlastatult isiku registrijärgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

  (3) Teenust osutatakse isikutele:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks või kelle seadusjärgne ülalpidaja elab kaugemal, kui oleks mõistlik teenust vajava isiku abistamisel eeldada;
  3) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

  (4) Teenust ei osutata isikutele, kelle igapäevane elu harjumuspärases keskkonnas on rahuldavalt korraldatud ja täiendavat tugiteenust ei vaja.

§ 5.   Koduteenuste loetelu

  (1) Põhiteenused, millega tagatakse isiku toimetulek kodus:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine:
1.1) tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine lähimast toidupoest ja koju toomine,
1.2) toiduainete tuppa toomine hoidlast (juurviljad, moosid jne);
  2) esmane eluaseme korrastamine: maksimaalne koristatav/köetav eluruumi pind ühe isiku kohta 51 m2 või 2-toaline korter, kasutatakse teenust vajava isiku kodus olevaid töövahendeid;
  3) küttematerjali eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
  4) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
  5) olmejäätmete väljaviimine;
  6) teenust vajava isiku abistamine pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, tualetis käimisel, mähkmete vahetamisel, voodi korrastamisel jms;
  7) pesemisvõimaluste korraldamine;
  8) pesupesemise korraldamine;
  9) vestlus ja teabe edastamine:
9.1) hoolealuse ärakuulamine,
9.2) teabe edastamine kohalikku elu puudutavates küsimustes ning välismaailmaga kontakti säilitamine ja loomine,
9.3) informatsiooni jagamine teenust vajava isiku jaoks olulistest muudatustest ning täiendustest õigusaktides.

  (2) Tugiteenused:
  1) elektri- ja veenäitude teatamine;
  2) kommunaal- ja muude maksete tasumine, vajadusel toetuste taotlemine;
  3) asjaajamine ametiasutustes;
  4) abistamine asjaajamisel:
4.1) ajalehtede ja ajakirjade tellimine,
4.2) ajakirjanduse ja raamatutega varustamine raamatukogu baasil,
4.3) abistamine hooldekodusse, sotsiaalkorterisse suunamisel/suundumisel,
4.4) tähtpäevade tähistamine,
4.5) sotsiaaltranspordi/transpordi korraldamine vastavalt teenust vajav isik soovile ja vajadusele;
  5) abistamine arstiabi korraldamisel:
5.1) põetamise korraldamine lühiajalise haiguse korral,
5.2) arsti või õe koju kutsumine (vajadusel arsti visiidi äraootamine) või meedikutega konsulteerimine,
5.3) abistamine tervishoiuasutuse külastamisel kuni kaks korda kuus,
5.4) ravimite väljaostmine ja kliendile toimetamine,
5.5) abivahendite soovitamine ja muretsemine (koostöös perearstiga);
  6) saatjateenus;
  7) valmistoidu kojuviimine;
  8) küttepuude töötlemise korraldamine;
  9) võimalusel muud toetavad teenused.

§ 6.   Teenuse osutamise maht ja koht

  (1) Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad isiku teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

  (2) Teenust osutatakse teenust vajava isiku kodus.

§ 7.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Koduteenuste taotlemise, korraldamise ja teenuse saajate üle arvestuse pidamise eest vastutab koduteenuse valdkonnaga tegelev sotsiaaltöö spetsialist (edaspidi sotsiaaltöö spetsialist).

  (2) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja vormikohase avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada Viljandi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

  (3) Peale avalduse laekumist või teenust vajavast isikust teate saamist teeb sotsiaaltöö spetsialist teenust vajava isiku kodukülastuse, täidab kliendikaardi, hindab hindamisvormi abil teenuse vajadust ning koostab hoolduskava.

  (4) Hoolduskava vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul. Ettepaneku hoolduskava muutmiseks võib esitada teenust vajav isik, tema seadusjärgne ülalpidaja, hooldustöötaja või sotsiaaltöö spetsialist. Hoolduskava muutmise korral tuleb teenuse maht ja teenuse vajadus uuesti hinnata.

  (5) Sotsiaaltöö spetsialistil on õigus kaasata teenust vajava isiku olukorra väljaselgitamiseks tema seadusjärgseid ülalpidajaid ja teisi spetsialiste (nt perearsti) ning nõuda teenust vajava isiku või tema seadusjärgsete ülalpidajate maksevõimekuse väljaselgitamiseks täiendavaid andmeid, sh väljavõtteid pangakontodest ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente.

  (6) Viljandi Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab haldusaktiga teenuse osutamise või osutamata jätmise (sh koduteenuse osutamise lepingu sõlmimise) 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist. Põhjendatud otsus tehakse teenust vajavale isikule kirjalikult teatavaks.

  (7) Juhul, kui teenuse osutamata jätmine põhjustab teenust vajava isiku elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle teenuseid koheselt ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendid täidetakse hiljem.

  (8) Koduteenuseid osutatakse vaid nende teenuste osas, millega abivajaja pole võimeline ise toime tulema.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on teenust vajava isiku/seadusjärgse ülalpidaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahe- või kolmepoolne koduteenuse osutamise leping (edaspidi leping).

  (2) Lepingu sõlmib või lõpetab vallavalitsuse sotsiaalnõunik või tema asendaja, lepingu võtab teadmiseks ja täitmiseks hooldustöötaja. Lepingus määratakse ära teenuste loetelu, kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesolevas määruses toodud lepingu sõlmimise korraga.

  (3) Enne lepingu sõlmimist tutvustab sotsiaaltöö spetsialist teenust vajavale isikule ja tema seadusjärgsele ülalpidajale teenuste hindu ja nende eest tasumise korda.

  (4) Leping sõlmitakse maksimaalselt kaheks aastaks ja kuulub läbivaatamisele lähtuvalt kliendi vajadustest, kuid mitte harvemini kui kord kahe aasta jooksul.

  (5) Leping lõpeb:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) teenust vajanud isiku surma korral.

  (6) Teenuse osutamise leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) teenust vajava isiku või tema seadusjärgsete ülalpidajate soovil;
  3) teenust vajanud isiku suundumisel teisele teenusele või väljaspool kodu osutatavale hooldusteenusele;
  4) teenust vajanud isik asub elama teise omavalitsuse üksuse haldusterritooriumile;
  5) teenust vajava isiku käitumine teeb võimatuks koduteenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms);
  6) teenust vajav isik või seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isik ei ole tähtajaliselt tasunud tasuliste koduteenuste eest;
  7) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

  (7) Kui leping lõpeb teenust vajanud isiku surmaga, siis sotsiaalkomisjoni esimees teavitab kirjaliku esildisega vallavalitsuse finantsnõunikku isiku surmast.

§ 9.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja tasub teenuste eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale ja sõlmitud lepingule kas ülekandega või sularahas vallavalitsuse kassasse.

  (2) Kui teenust vajava isiku ja tema seadusjärgse(te) ülalpidaja(te) majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis tuleb esitada vastavasisuline avaldus vallavalitsusele. Sotsiaalkomisjon hindab taotleja ja tema seaduslike ülalpidajate maksevõimekust ning otsustab, kas ja millises suuruses toetuse taotleja koduteenuse eest tasumisest vabastatakse.

§ 10.   Hooldustöötaja tegevuse alused

  (1) Hooldustöötaja lähtub koduteenuse osutamisel töölepingust, hooldustöötaja ametijuhendist, teenust vajavale isikule koostatud hoolduskavast ning koduteenuste osutamise lepingutest.

  (2) Hooldustöötaja allub oma töös koduteenuse osutamise korraldamisega tegelevale sotsiaaltöö spetsialistile või tema asendajale.

  (3) Hooldustöötajal võib sõltuvalt teenust vajavate isikute vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning abi osutamise ulatusest olla hooldada 10-13 isikut.

  (4) Hooldustöötaja täidab vajadusel hooldatava külastamise kohta päevikut, kuhu märgib kodukülastuse aja, tehtud tegevused ja koduteenuse saaja tervisliku seisundi lühikokkuvõtte ning võtab päevikusse teenust saanud isiku allkirja.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Teenuse hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (2) Teenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Viljandi Vallavolikogu 23.04.2014 määrus nr 25 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“;
  2) Tarvastu Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 5 „Koduteenuse osutamise kord“;
  3) Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.01.2017 määruses nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“:
3.1) paragrahv 22 punkt 1,
3.2) paragrahvid 24-31.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json