SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 6

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigete 3, 3¹ ja 3² alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib riigieelarve toetusfondist ettenähtud raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tori vallas.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks.

  (3) Rahalisi vahendeid eraldatakse riigieelarvest raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite piires.

  (4) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahalised vahendid kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi poolt eraldatud vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud alljärgnevate sotsiaalteenuste osutamiseks ning teenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks:
  1) lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus;
  2) transporditeenus;
  3) lapse ja tema pere nõustamisteenused (sh psühholoogiline nõustamine), logopeediteenus ja muud teraapiad, mis toetavad lapse arengut;
  4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  5) eluruumi kohandamine, mis on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  6) laagrites osalemiskulude katmine;
  7) muud teenused ja toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja määramine

  (1) Rahaliste vahendite taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse (vorm lisatud) koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) teenuse esmakordsel taotlemisel taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) otsus lapse puude raskusastme määramise kohta;
  3) vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

  (2) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

  (3) Otsus rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta tehakse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide esitamisest arvates. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

  (4) Teenuse osutajaga sõlmitakse leping ja/või tasutakse teenuse eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.

  (5) Lapsevanema poolt lapse teenusele transportimise kulu hüvitatakse kuludokumendi alusel. Isikliku autoga osutatud transpordikulu hüvitatakse transpordile kulunud autokütuse ulatuses kütusetšeki alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Sauga Vallavolikogu 20.04.2017 määrus nr 6 „Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste osutamise kord”;
  2) Sindi Linnavolikogu 09.03.2017 määrus 54 „Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste osutamise kord”;
  3) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 381 lõige 1 ja lõige 3 ning § 382;
  4) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 301 lõige 3 ja lõige 7.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json