KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2020, 22

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 24.05.2018 nr 26
RT IV, 06.06.2018, 7
jõustumine 09.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2020RT IV, 29.09.2020, 602.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² ning loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Tori valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi määrus) sätestab lemmikloomadena peetavate koerte ja kasside (edaspidi lemmikloom) pidamise nõuded Tori valla haldusterritooriumil ja nende üle arvestuse pidamise.

  (2) Määrus on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi lemmikloomapidaja), kelle omandis või valduses on lemmikloom. Määrus laieneb ka isikule, kes tegeleb lemmikloomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3)
[Kehtetu- RT IV, 29.09.2020, 6 - jõust. 02.10.2020]

  (4) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast määrusest.

§ 2.   Lemmiklooma pidamise üldnõuded

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil või selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks.

  (2) Lemmikloomapidaja peab välistama lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallale tungimise võimaluse.

  (3) Lemmiklooma kadumisel või lahti pääsemisel tuleb lemmikloomapidajal viivitamata viia läbi otsingud ja korraldada lemmiklooma püüdmine.

  (4) Hoonete üldkasutatavates ruumides ja territooriumitel lemmikloomaga viibides on lemmikloomapidaja kohustatud järgima kinnistu omaniku või omanike kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (5) Lemmikloomapidaja on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu(de)le võimalikule ohule viitava sildi.

§ 3.   Lemmiklooma avalikus kohas viibimine

  (1) Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse, vajadusel tuleb rakendada lisameetmeid (nt suukorv, koonurihm). Ühistranspordis tuleb lisaks jalutusrihmale kasutada koertel suukorvi ja koonurihma.

  (2) Lemmikloomapidajal on keelatud võtta lemmiklooma kaasa kauplusesse, toitlustusasutusse, turule, spordiväljakule ja laste mänguväljakule, avalikku supluskohta, noorsootöö- ja haridusasutuse territooriumile ning muudesse rahvarohketesse paikadesse või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadele või vastavatele üritustele ning vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

  (3) Koera tohib jätta suukorviga või koonurihmaga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde kuni lemmikloomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid ja loomi, liiklust ja ning koera tervist.

  (4) Lemmikloomapidaja on kohustatud oma lemmiklooma väljaheited koheselt koristama. Lemmikloomapidaja peab ära hoidma lemmiklooma poolt tekitatava reostuse võõrale varale.

  (5) Nakkusohtlikult haige lemmikloomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 4.   Lemmiklooma märgistamine ja nende üle arvestuse pidamine

  (1) Tori valla haldusterritooriumil peetav koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Muude lemmikloomade, eelkõige kasside, märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.

  (2) Koer tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 3 kuu jooksul koera sündimise päevast või 1 kuu jooksul vanema koera omandamise või valdusse saamise päevast, kui koer ei ole märgistatud mikrokiibiga.

  (3) Kiibistatud lemmikloom peab olema registreeritud lemmikloomaregistris (LLR). Kiibistamisega seotud kulud kannab lemmikloomapidaja.

  (4) Koera võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui 3 kuud, tuleb lemmikloomapidaja andmed käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast. Loomapidaja andmete muutmiseks tuleb esitada registri pidajale avaldus, milles näidatakse uue loomapidaja andmed.

  (5) Lemmiklooma surma korral tuleb registri pidajat sellest teavitada.

§ 5.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud ametnik ning Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Määruse nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json