ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 11

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 24.05.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sh reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta Paide linna haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) imbsüsteem – omapuhasti, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse;
  2) kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  3) kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine ja selle tulemusena tekkiva heitvee pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sh kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  4) kohtkäitlussüsteem – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks või suublasse juhtimiseks;
  5) kuja – kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  6) omapuhasti – ehk kohtpuhasti on rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
  7) purgimiskoht – koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  8) purgimisteenus – reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või -sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  9) purgimissõiduk – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal/sete purgimiskohta.
  10) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  11) reovee bioloogiline puhastamine ehk sekundaarne puhastamine – reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse määruses esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  12) reoveekogumisala – keskkonnaministri käskkirjaga õigusaktide alusel määratud ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks.
  13) septik – pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;

2. peatükk Nõuded reovee ja kuivkäimla kohtkäitlusele 

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on Paide linnas lubatud olmereovee tekkekohas nendel aladel, mis Paide linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata. Kasutatav kohtkäitlusseade peab vastama kehtivatele nõuetele. Nõuetele mittevastava kohtkäitlusseadme kasutamise korral peab selle omanik või valdaja viima seadme vastavusse kehtivate nõuetega või asendama selle uue, nõuetele vastava seadmega.

  (2) Reoveekogumisalal asuva olmereovee tekkekoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui selleks on välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem.

  (3) Ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal on lubatud vaid loa alusel ajutiselt rajada ja kasutada reovee kogumismahuteid kuni ühiskanalisatsiooni valmimiseni ja sellega liitumisvõimaluse tekkimiseni. Loa reovee kogumismahuti ajutiseks rajamiseks ja kasutamiseks annab ametiasutus ehitusseadustikus sätestatud korras.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise rajamiseks tuleb ametiasutuselt taotleda luba ehitusseadustikus sätestatud korras.

  (5) Ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal asuva kinnistu, mille kohtkäitlussüsteem pole nõuetekohane, on selle omanikul või valdajal ühiskanalisatsiooniga liitumise kohustus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas või ühiskanalisatsiooni rajamise aluseks olevas planeeringus sätestatud tähtaja jooksul ja eeldusel, et on olemas ühiskanalisatsiooniga liitumise punkt.

  (6) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

  (7) Heitvee suublasse juhtimisel peavad tingimused vastama Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud nõuetele.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteem peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem ja sellega ühendatud lokaalne kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel;
  2) vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi;
  3) reovee kohtkäitlusrajatist peab olema võimalik aastaringselt tühjendada, tagatud peab olema tühjendusveoki juurdepääs;
  4) reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele;
  5) mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatuse;
  7) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peavad olema ventileeritavad.

§ 5.   Reovee kogumismahuti ja septiku ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Reovee kogumismahutite, omapuhastite ja septikute rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ning 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimusi.

  (2) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kogumismahuti, septiku ehitamine või omapuhasti ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (3) Omapuhasti ja septiku rajamise eelduseks on veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt koostatud omapuhasti või septiku kinnistule rajamise võimalikkust kajastav eksperthinnang, mis peab sisaldama:
  1) kinnistu maapinna kõrgusandmetega geodeetiline alusplaani;
  2) hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti või septiku rajamise kohta;
  3) hinnangut põhjavee kaitstuse ja kõrguse kohta;
  4) septiku omapuhasti või septiku parimat võimalikku asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes).

  (4) Olemasoleva hoone reoveekogumissüsteemi paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb esitada ametiasutusele 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ümberehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Kui ametiasutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (5) Reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kui reovee kogumismahuti või septik paigaldatakse koos hoone ehitamise või ümberehitamisega ehitusprojekti ja ehitusloa kohaselt, võib reovee kogumismahuti andmed esitada koos hoone kasutusloa taotlusega;
  2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku kohta tuleb esitada kasutusteatis vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kasutusteatise esitajat ei teavitata kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda rajatist kasutama.

  (6) Ametiasutusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti, omapuhasti või septiku ülevaatust või ka katsetamist nende nõuetekohase toimimise (sh lekkekindluse) tõendamiseks.

  (7) Kui reovee kogumismahuti, omapuhasti või septiku rajamise või kasutamisega kaasneb tegevus, milleks on vajalik vee-erikasutusloa olemasolu, siis on sellise vee-erikasutusloa olemasolu ka sellise kogumismahuti, omapuhasti või septiku rajamise või kasutuselevõtmise eelduseks.

§ 6.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (5) Reovee kohtkäitlussüsteemi seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui üks kord 12 kuu jooksul. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse, mida säilitatakse vähemalt viis aastat kande tegemisest arvates.

  (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) seisukorra kontrollimise kuupäeva;
  2) hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (7) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid äriregistris registreeritud ettevõtjalt.

  (8) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud reovee koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt viis aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

§ 7.   Kuivkäimla tühjendamise tingimused

  (1) Kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on tiheasustusaladel keelatud.

  (2) Kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele.

  (3) Kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid.

  (4) Kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 8.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks tuleb 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada ametiasutusele ehitusteatis. Kui ametiasutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada purgimisteenust osutava ettevõtja poolt;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks ehitisregistrist tuleb viis tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada ametiasutusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (5) Ühiskanalisatsiooniga liituval kinnistul tuleb kinnistul asuvad reovee kogumismahutid ja omapuhastid likvideerida hiljemalt ühe aasta jooksul alates kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumise kuupäevast arvates.

3. peatükk Nõuded purgimisteenusele 

§ 9.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud.

  (2) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (3) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse ära purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (4) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 10.   Järelevalve

  Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet ametiasutus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

§ 11.   Vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja ametiasutuse ettekirjutusi.

  (2) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json