KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 13

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. Määruse mõistes ei loeta ürituseks Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatava asutuse põhimääruse järgset, samuti valla asutatud või valla osalusega juriidilise isiku põhikirja järgset tegevust oma tegevuskohas.

  (3) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Ürituse (tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat jms, mis toimub avalikus kohas) korraldamine toimub vallavalitsuse kirjaliku loa alusel. Valitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.

  (5) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

  (6) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (7) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist valitsusele digitaalselt allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Loa taotluse vormi kehtestab valitsus oma korraldusega. Loa taotluse vorm on kättesaadav valla veebilehel. Erandkorras on võimalus esitada taotlus paberkandjal.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides), kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

  (3) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood /registrikood;
  2) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  3) ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus) ja iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  5) kinnistu omaniku või valdaja kirjalik kooskõlastus;
  6) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg;
  7) osavõtjate eeldatav arv;
  8) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  9) parkimiskorraldus;
  10) reklaami eksponeerimise vajadus;
  11) korraldamisel kasutatav heli- ja pürotehnika;
  12) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  13) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi ja ettevõtte esindaja nimi ja kontaktandmed;
  14) lisainventari paigaldamise vajadus (lisada asendiplaan, turvaskeem, liiklusskeem).

  (4) Loa taotluse kooskõlastab vastava valdkonna eest vastutav valitsuse teenistuja Kuressaares linnas toimuva ürituse puhul Kuressaare Linnamajandusega ja Keskkonnaameti valitsemisealas oleval territooriumil (st looduskaitsealusel territooriumil nagu Kuressaare lossipark, Kärla park ja erapargid) Keskkonnametiga. Mujal valla territooriumil kooskõlastab vastava valdkonna eest vastutav teenistuja loa taotluse vastava piirkonna teenuskeskusega. Vastava valdkonna eest vastutav valitsuse teenistuja võib esitada põhjendatud ettepaneku täiendavaks, eelpool nimetamata kooskõlastusteks.

  (5) Kui üritust planeeritakse mälestiseks tunnistatud linnusel ja kindlustatud asulal või selle kaitsevööndis, tuleb taotleda tingimused ürituse korraldamiseks Muinsuskaitseametilt. Tingimuste saamiseks esitab taotleja Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse kavandatavate tegevustega vastavalt muinsuskaitseseadusele.

  (6) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab korraldaja lisama taotlusele eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi elektrooniliselt, milles on näidatud:
  1) ajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm);
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (7) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Turvaplaani vormi kehtestab valitsus oma korraldusega. Korraldaja esitab vajadusel lõpliku turvaplaani Politsei- ja Piirivalveametile ning Päästeametile hiljemalt kolm tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (8) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja.

§ 3.   Loa andmine

  (1) Valitsus otsustab korraldusega loa andmise või andmata jätmise 15 tööpäeva jooksul käesoleva määruse §-s 2 sätestatud tingimustele vastava loa taotluse registreerimisest valla dokumendihaldussüsteemis. Loa andmata jätmisel selgitatakse loa taotluse esitajale põhjus ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

  (2) Valitsus võib avaliku korra tagamise huvides keelduda üritusel alkohoolse joogi või teatud etanoolisisaldusega muud liigi alkohoolse joogi jaemüügi õiguse andmisest.

§ 4.   Ettevõtlusalane tegevus üritustel

  (1) Valla haldusterritooriumil vabas õhus võib tänavamuusik või muu artist esineda ainult vallavalitsuse poolt määratud ajal ja kohas, esitades selleks vastavasisulise sooviavalduse. Valitsus annab esinemiseks loa oma korraldusega 14 tööpäeva jooksul vastava sooviavalduse saabumise päevast arvates. Loa andmiseks on vajalik eelnev esineja kooskõlastus lähikonnas asuvate teiste asutustega.

  (2) Laatade jm kaubandusürituste, mille põhisisuks on tööstus- ja/või toidukaupade müük vabas õhus, korraldamine Kuressaare linnas on lubatud Kuressaare linna puhkealal aadressiga Kalda pst 1 ja mujal valla haldusterritooriumil vastava piirkonna teenuskeskustega kooskõlastatult.

  (3) Erandiks on heategevuslikud ja traditsioonilised (näiteks kevadlaat, sügislaat) üritused ning kaubandustegevus suurürituste raames, mille asukoht kooskõlastatakse iga kord eraldi avaliku ürituse loa andmisel.

§ 5.   Loa andmise valitsuse korraldus

  (1) Loa andmise valitsuse korralduses märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks, sh avaliku teavitamise kohta;
  6) loa taotluse kooskõlastajate esitatud tingimused.

  (2) Valitsus informeerib loa andmisest Politsei- ja Piirivalveametit ning Päästeametit.

§ 6.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega keelduda loa andmisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

  (2) Vallavalitsus võib jätta loa andmata, kui:
  1) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul;
  2) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  7) ürituse korraldaja on korduvalt rikkunud ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi või valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 7.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Vastava valdkonna eest vastutav valitsuse teenistuja võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja valitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab vastava valdkonna eest vastutav valitsuse teenistuja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab valitsus korralduse alusel loa ürituse pidamiseks.

§ 8.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) täitma Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti teenistujate korraldusi;
  8) tagama üritusel heakorra ning valla heakorda ja jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest kinni pidamise.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõppeks vähemalt tund enne liikumispiirangu algust.

§ 9.   Ürituse pidamisest loobumine


Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima vallavalitsust ja loa taotluse kooskõlastajaid.

§ 10.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Valitsuse korraldusega võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 11.   Ürituse korraldaja poolt hüvitatavad kulud, makstavad tasud ja maksud

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale või eraomanikule tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

  (2) Tee või tänava sulgemine Kuressaare linna territooriumil on tasuline lähtuvalt Kuressaare linna territooriumil kehtivast korrast.

  (3) Kui üritusega kaasneb reklaami eksponeerimise vajadus esitab korraldaja valitsusele kooskõlastamiseks eskiislahenduse ja reklaamikandja paigaldamise taotlus-deklaratsiooni. Välireklaami kandja paigaldamise kord ja tasu suurus tuleneb valla vastavast õigusaktist.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teeb valitsuse vastava valdkonna eest vastutav struktuuriüksus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kaarma Vallavolikogu 23. novembri 2011. a määruse nr 9 „Kaarma valla heakorra eeskiri“ § 6;
  2) Kihelkonna Vallavolikogu 20. aprilli 2006. a määruse nr 15 „Kihelkonna valla heakorraeeskiri“ § 3 lõige 9;
  3) Kuressaare Linnavolikogu 19. juuni 2014. a määrus nr 17 „Kuressaare linna avaliku ürituse korraldamise eeskiri“;
  4) Kärla Vallavolikogu 24. mai 2010. a määruse nr 13 „Kärla valla heakorraeeskirja kehtestamine“ § 4 punkt 2;
  5) Lääne-Saare Vallavolikogu 24. märtsi 2015. a määrus nr 21 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“;
  6) Mustjala Vallavolikogu 20. juuni 2014. a määrus nr 8 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Mustjala vallas“;
  7) Orissaare Vallavolikogu 15. mai 2014. a määrus nr 15 „Orissaare valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“;
  8) Pihtla Vallavolikogu 28. mai 2014. a määrus nr 3 „Avaliku ürituse nõuded Pihtla vallas“;
  9) Pöide Vallavolikogu 12. juuni 2014. a määrus nr 16 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Pöide vallas“;
  10) Salme Vallavolikogu 5. mai 2015. a määrus nr 3 „Salme valla heakorra eeskirja kehtestamine“ § 2 lõige 5;
  11) Torgu Vallavolikogu 9. juuni 2014. a määrus nr 7 „Avaliku ürituse korraldamise nõuded Torgu vallas“;
  12) Valjala Vallavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 9 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Valjala vallas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json