Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 14

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ehitusseadustiku § 94 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Käesolev erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi kord) sätestab Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil asuvate erateede avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ja korra, samuti avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted


  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tee on rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised;
  2) kergliiklustee on jalgratta- ja jalgtee, mis on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud;
  3) eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal ning mis pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja. Eratee ei pea olema kantud teeregistrisse.

§ 3.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  (1) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele.

  (2) Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) erateed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
  2) eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava tee marsruudist;
  3) eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale;
  4) esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutuseks määrata.

  (3) Eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

§ 4.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlemine

  (1) Eratee avalikuks kasutuseks määramine toimub kokkuleppel tee omanikuga. Eratee avalikuks kasutuseks määramise menetluse algatab Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi valitsus) omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel.

  (2) Vastava valdkonna eest vastutav teenistuja, hinnanud eratee avaliku kasutuse vajadust vastavalt korra § 3 lõikes 2 toodud kriteeriumitele, koostab ettepaneku eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks.

  (3) Ettepanek eratee avalikuks määramise vajalikkuse kohta peab sisaldama lisaks põhjendusele andmeid tee kohta teeregistri andmetel (tee nimetus ja number, teelõigu pikkus), tee teenindamiseks vajaliku ala laiust ja tee asukoha kinnisasja registriosa numbrit. Ettepanekus näidatakse, millised teeomaniku kohustused vald enda kanda võtab. Ettepaneku lisaks on tee asukoha skeem.

  (4) Ettepanek esitatakse tee omanikule. Kokkuleppe saavutamisel koostab vastava valdkonna eest vastutav teenistuja valitsuse korralduse eelnõu eratee avalikuks kasutuseks määramise tingimuste kinnitamiseks ja rahaliste kohustuste võtmise kohta.

  (5) Pärast valitsuse korralduse vastuvõtmist sõlmib vald teealuse maa omanikuga notariaalse piiratud asjaõiguse seadmise lepingu.

  (6) Kui teealuse maa omanik ei ole nõus oma maale piiratud asjaõigust seadma, algatatakse ülekaaluka avaliku huvi korral sundvalduse seadmine kinnisasja sundvõõrandamise seaduse alusel.

  (7) Pärast erateele (teealune ja tee teenindusmaa) piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmist määrab valitsus oma korraldusega eratee avalikku kasutusse ning seejärel esitab asjakohase info Maanteeametile.

  (8) Kui korra § 3 lõikes 2 toodud kriteeriumile vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus, tuleb eelistada piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest moodustatud kinnistu omandamist Saaremaa Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 5.   Eratee avalikuks kasutamiseks lõpetamine

  (1) Vallavalitsus saab oma korraldusega tunnistada kehtetuks varasema korralduse eratee avalikuks kasutamiseks määramise kohta, kui on ära langenud korra § 3 lõikes 2 toodud alused.

  (2) Pärast varasema korralduse kehtetuks muutmist lõpetatakse piiratud asjaõigus või sundvaldus teealuse maa kasutamiseks.

§ 6.   Avalikult kasutatavate teede ehitamine eramaale

  (1) Avalikult kasutatava tee või kergliiklustee ehitamise aluseks on valla arengukava, planeering või avalik huvi.

  (2) Vallavalitsus sõlmib tasuta või valla eelarve piires teealuse maa omanikuga maa kasutamiseks isikliku kasutusõiguse või tee katastriüksusest moodustatud kinnistu omandamise lepingu. Iga lepingu aluseks on eelnev maaomaniku kooskõlastus ja vallavalitsuse korraldus.

  (3) Teealuse maa eelarvet ületavas mahus tasu eest omandamise otsustab volikogu.

  (4) Teealuse maa sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise otsustab volikogu.

§ 7.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid;
  2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast ühe meetri laiuselt;
  3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
  4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) kui tee ei vasta korra § 7 lõikes 1 toodud tingimustele;
  2) kui õueala asub avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel;
  3) õuealal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara.

  (3) Tasuta lumetõrjet alustatakse hiljemalt 10 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 10 cm.

  (4) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitab taotluse huvitatud isik valla teespetsialistile hiljemalt iga aasta 1. novembriks. Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja elukoht peab rahvastikuregistri andmete kohaselt olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Lääne-Saare Vallavolikogu 22. juuli 2015. a määrus nr 51 „Teede omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord“;
  2) Mustjala Vallavolikogu 30. mai 2014. a määrus nr 6 „Teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord“;
  3) Orissaare Vallavolikogu 14. detsember 2011. a määrus nr 73 „Teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord“.

§ 9.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json