Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Salme valla heakorra eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Salme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 52

Salme valla heakorra eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 05.05.2014 nr 3
RT IV, 15.05.2014, 7
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2018RT IV, 06.06.2018, 1309.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 ja 37 alusel.

§ 1.   Üldosa

  (1) Salme valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Salme valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Avalik koht on iga territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on tegelikult üldkasutatav.

§ 2.   Heakorra eeskiri

  (1) Salme vallas on iga isiku kohustuseks hoida puhtust ja heakorda.

  (2) Salme Vallavalitsus:
  1) organiseerib vajadusel elanike ohutuse tagamiseks käesoleva eeskirja järgi kohustuslikud üksik- ja juriidiliste isikute poolt tegemata jäetud tööde operatiivse teostamise kohustatud isikute kulul;
  2) tagab teedel eestikeelsete siltide paigaldamise ja korrashoiu;
  3) tagab vallateedel ja teeseaduse § 4 lõike 3 sätestatud avaliku kasutusega erateedel talvise lumetõrje 24 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppu.

  (3) Asutuste, ettevõtete, organisatsioonide, korteriühistute, eramute omanike, hoonete- ja maavaldajate kohustused on:
  1) varustada oma ettevõte või firma nimesildiga, üldkasutatav teenindus-, toitlustus- või kaubandusettevõte peab olema varustatud tööaega näitava sildiga;
  2) mitmekorruselistes kortermajades hoida korras üldkasutatavad trepikojad ja koridorid, hoida kõrvaliste isikute eest suletuna keldrid, kuurid, soojussõlmed, elektrikilbid ja kommunikatsioonide reguleerimise ruumid;
  3) hooldada endale kuuluvaid ehitisi ja rajatisi vastavalt valla ehitusmäärusele;
  4) sihipäraselt kasutada ja korras hoida neile kuuluvad, eraldatud või hooldamiseks kinnitatud territooriumid, pargid ja haljasalad koos juurdekuuluvaga;
  5) rajada ja korras hoida prügikonteinerite hoiukohad ning nende juurdepääsuteed, prügikonteinerid peavad olema varustatud kaanega, et prügi ei lenduks;
  6) kuivatada pesu selleks kohandatud platsidel või rõdude piirdest allpool;
  7) hoida ehitusmaterjali, küttepuid jms krundi piires korralikult ja ohutult ladustatult;
  8) paigutada põllutööriistad ja masinad korrektselt;
  9) varustada ehitus- ja muud ohtlikud objektid korrektse piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile; piirdel peab olema info territooriumi valdaja ja tööde läbiviija ning tööde lõpetamise kohta;
  10) hoida korras tähistatud tuletõrje veevõtukohad ja tagada neile vaba juurdepääs;
  11) vältida loomade ja lindude pidamisel virtsa sattumist põhjavette ning veekogudesse, loomade tekitatud ning sõnnikuveol tekkinud reostuse peab likvideerima või kahju hüvitama sõnnikuvedaja või loomapidaja,
  12) tähistada tiheasustuses (alevikus) oma hoone numbrisildiga, korteriühistutel ja korteriühisustel (kokkuleppe alusel tegutsevad korteriomanikud) tähistada numbrisiltidega hoones asuvad korterid;
  13) paigutada postkast selle omaniku ja postiteenuse osutaja vahelise kokkuleppe kohaselt isiku elu- või asukohast mõistlikul kaugusel asuvasse ja transpordivahendiga aastaringselt ligipääsetavasse kohta.

  (4) Keelatud on:
  1) jätta prügi, jäätmeid, risustavaid ja reostavaid aineid ning materjale selleks mitte ettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevale territooriumile;
  2) kahjustada avalikes kohtades kasvavaid puid, põõsaid, lilli, muru;
  3) hoida kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid ja materjale elamute keldrites ja pööningutel;
  4) visata pühkmeid ja pinnast, lasta naftasaadusi, mürgiseid, sööbivaid ja kergestisüttivaid aineid ning nendest puhastamata heitvett kanalisatsioonivõrku ja veekogudesse;
  5) trepikodades, akendest ja rõdudelt kloppida või harjata vaipu, mööbli- ning voodiriideid.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 13 - jõust. 09.06.2018]

§ 3.   Tuleohutusnõuded heakorra tagamiseks

  (1) Tuleohtlikul ajal tuleohtlikul alal on keelatud:
  1) suitsetada, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  2) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  3) raiejäätmete põletamine;
  4) kulu põletamine;
  5) rohket suitsu tekitava risu, põhu, olmeprügi jms põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb lähtuda tuleohutusnõuetest ja arvestada järgmist:
  1) põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul; tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast;
  2) avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Lääne-Eesti Päästekeskus; avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel;
  3) pärast jäätmete ja prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  4) tahkekütusel töötav teisaldatavšašlõkiahi või muu samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete suitsutusahi peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel; nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all; pärast töö lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

  (3) Tuleohutuse tagamiseks:
  1) maaomanik või -valdaja on kohustatud metsade sulgemisel õigusaktide kohaselt tõkestama inimeste viibimist metsas ning täitma keskkonnaministri määruse „Metsa ja muu taimetikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine” nõudeid;
  2) peab tule tegemise koha ümbrus olema puhastatud põlevmaterjalidest ja -vedelikest ning vajadusel eelnevalt niisutatud; tule tegemise koht tuleb vajadusel ümber kaevata või ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi);
  3) tuleb tule tegemisel arvestada tuule tugevust (lubatud tuule tugevus kuni 1,5 m/s) ja suunda; arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega;
  4) peab tule tegemise juures tule suurust, ohustatud ehitisi või looduskeskkonda arvestades olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid;
  5) ei tohi tule tegemisel jätta tuld valveta ega lahkuda enne, kui tuli on kustunud või kustutatud;
  6) tuleb jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng; lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

§ 4.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirjaga ettenähtud väärtegude kohtuvälisteks menetlejateks on vallavalitsus, politseiprefektuur ja keskkonnainspektsioon ning nende väärtegude menetlemisel kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Vallavalitsus võib valla korra eeskirjas ettenähtud väärteo eest kohaldada rahatrahvi kuni sada trahviühikut. Trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus kehtestatakse karistusseadustikuga.

  (3) Vallavalitsus osaleb menetluses ametniku kaudu, kinnitades nende ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema vallavalitsuse nimel.

  (4) Kõigil on õigus nõuda käesolevas eeskirjas nimetatud väärtegude lõpetamist, tõkestada ülalnimetatud õiguserikkumisi ja pöörduda avaldusega vallavalitsuse poole.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2014.

/otsingu_soovitused.json