Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kärla valla heakorraeeskirja kehtestamine

Väljaandja:Kärla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 53

Kärla valla heakorraeeskirja kehtestamine

Vastu võetud 24.05.2010 nr 13
RT IV, 26.11.2013, 66
jõustumine 01.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2018RT IV, 06.06.2018, 1309.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Kärla valla (edaspidi vald) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi vastavate õigusaktidega tagada valla haldusterritooriumil puhtus ja heakord ning säästev elukeskkond.

  (2) Eeskiri on täitmiseks ja kohustuslik kõigile Kärla valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikutel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu – juriidilise või füüsilise isiku omandis või kasutuses olev maa-ala, millega on võrdsustatud territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  2) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on maa või ehitised või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus;
  3) avalik koht – on üldiseks liikumiseks ja kasutamiseks mõeldud igasugune territoorium, hoone, rajatis või ruum (nii teed, tänavad, hoovid, haljasalad, pargid, terviserajad, parklad, kalmistud, ametiasutused, haridus-, tervishoiu- ja kultuuriasutused, toitlustusettevõtted, kauplused, spordihooned, ühissõidukid jms);
  4) grafiti – illegaalne omaniku loata hoone seinale, müüridele jm joonistatud või värviga pihustatud tekst ja pildid;
  5) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi ja lume koristamine ning libedustõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, puude ja põõsaste okste kärpimine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine;
  6) avalik lõke – avalikkusele suunatud üritusel lõkke tegemine;
  7) tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu;
  8) tuleohtlikuks alaks loetakse metsa ja kuivanud taimestikuga kaetud ala ning turbapinnasega ala.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
  1) risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  3) kahjustada ja lõhkuda pargi – või muud avalikku kohta paigaldatud inventari;
  4) üldkasutataval maa-alal teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine, sealhulgas tarade, traatide, siltide või muu sellise kinnitamine puude külge;
  5) omavoliliselt püstitada ja lammutada ehitisi ning rajatisi, sealhulgas muuta ehitise välisilmet;
  6) panna maha jäätmeid ja prügi selleks mitte ettenähtud kohta;
  7) omavoliliselt täita pinnasekraave;
  8) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire ja inimeste või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jms mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse mõistliku aja jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimeste vara;
  9) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine, kui sellega ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale või pinnasele;
  10) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  11) sõita ja parkida mootorsõidukeid (ka haagiseid) parkides, haljasaladel, laste mänguväljakutel, spordiplatsidel, kalmistutel, terviseradadel ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;
  12) veekogudes ja veekogude ääres pesta liiklusvahendeid, masinaid, mahuteid ja muid esemeid;
  13) telkimine ja ööbimine avalikus kohas, välja arvatud selleks ettenähtud kohad;
  14) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  15) teha omaniku loata grafitit;
  16) teostada kaevetöid kaeveloa, ehitusloa või kirjaliku nõusolekuta;
  17) põletada kulu, põhku ja rohket suitsu tekitavat risu.

§ 4.   Heakorranõuded avalikus kohas

  Heakorranõuded avalikus kohas on:
  1) avalikku kohta tohib tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisaldatavaid väikevorme paigaldada ning teha grafiteid vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik;
  2) [Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 13 - jõust. 09.06.2018]
  3) müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud varustama müügi- või teeninduspunkti nõuetele vastava jäätmemahutiga ning hoidma pidevalt korras müügi- või teeninduspunkti ümbruse vähemalt 10 meetri ulatuses;
  4) avalikus kohas sportimine ja mängimine on lubatud, kui see ei sega kaasinimesi, ei kahjusta haljasala ega häiri liiklust;
  5) koorma vedaja peab kinnitama ja katma koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemeid, materjalid vms ning laadimise järgselt tagama viivitamatult laadimiskoha (tee, teeperve või teega piirneva ala) korrastamise. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Lääne-Eesti Päästekeskuse Saaremaa päästeosakonda ja vallavalitsust;
  6) põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult;
  7) avalikus kohas paikneva mängu-, spordiväljaku ning väikevormide omanik või haldaja on kohustatud neid hooldama ja remontima, ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

3. peatükk Isikute kohustused heakorra tagamisel 

§ 5.   Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  Vallavalitsuse kohustus on:
  1) tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, parklate ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekodade korrashoid ning teehooldustööde läbiviimine. Ühistranspordi ootekojad peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
  2) tagada pargi, parklate, haljasalade, spordiplatside, kalmistute ja muude avalike kohtade korrashoid;
  3) paigaldada parki, haljasaladele, spordiplatsidele või muudesse avalikesse kohtadesse jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendada.

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) tagama kinnistul üldise puhtuse ja korra, sealhulgas piirdeaedade, väravate ning hoonete fassaadielementide ja vihmaveesüsteemide korrashoiu;
  2) hoidma korras kinnistu, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljaspoole kinnistu piire ja varjavad, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust;
  3) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohusta teisi isikuid, vara või keskkonda;
  4) puhastama (sealhulgas võsast) regulaarselt ja korras hoidma kinnistul asuvad kraavid ja truubid;
  5) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  6) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad ja lagunenud ehitised;
  7) kõrvaldama ehitiselt lume ja jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama nende tööde tegemise ajal ohutuse, tähistades vajadusel eelnevalt ohtliku töötsooni;
  8) tagama korterelamute trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise;
  9) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsu ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende libedustõrje;
  10) tagama loomakasvatushoone vastavuse sanitaar-, tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma selle ümbruse korras ning vältima ümbruse saastumist virtsa ja sõnnikuga;
  11) tähistama ja säilitama kinnistu piirimärgid;
  12) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle koheselt puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala koristama kinnistu omanik;
  13) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused:
  1) võtma ehitus- ja kaevetööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase loa;
  2) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõiduteed;
  4) kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse vältimaks objektilt pori ja prahi sattumist ümbritsevale territooriumile, sõiduteele ning naaberkinnistule;
  5) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt vallavalitsuse poolt antud tähtajale.

§ 8.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 9.   Loomapidaja kohustused heakorra tagamisel

  Loomapidaja kohustused on:
  1) kariloomade ja kodulindude pidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades, kus selline tegevus on kooskõlas maakasutuse sihtotstarbega ja on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse;
  2) loomade pidamisega kaasnevate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, et oleks tagatud sanitaar- ja veterinaarnõuded;
  3) karjatatavaid loomi tuleb karjatada viisil, mis välistaks loomade sattumise kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnistutele või avalikuks kasutamiseks mõeldud teedele. Vajadusel tuleb karjatamiseks kasutatav ala piirata aia või elektrikarjusega;
  4) loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning viivitamatult likvideerima loomapidamisega tekkinud reostuse;
  5) loomi ja linde ei tohi pidada koolide, lasteasutuste, toitlustusäride, kaupluste ja teiste ühiskondlike hoonete vahetus läheduses (lähemal kui 50 meetrit).

4. peatükk Tuleohutusnõuded heakorra tagamisel 

§ 10.   Küttekolde välise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

  (1) Põlevmaterjali jäätmeid põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitisi tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud minaraalpinnasel tuletöö üle järelvalvet teostava isiku juureolekul. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 50 m kaugusel metsast.

  (2) Aastaringselt on keelatud põletada olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid ja rohket suitsu tekitavaid jäätmeid (näit. märjad puulehed jms). Kuivade aiajäätmete, okste ja võsa põletamise nõuded on sätestatud Kärla valla jäätmehoolduseeskirjas.

  (3) Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeameti ja vallavalitsusega. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mistahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.

  (4) Tule tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust ja suunda. Arvestada tuleb ka lõkkest lenduda võivate sädemetega.

  (5) Pärast prahi põletamist ning lõkke või muu koldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla, liivaga katmise teel.

  (6) Teisaldatav grill- või suitsuahi või muu samalaadne ese peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud esemed peavad kasutamise ajal olema pideva järelkontrolli all. Pärast töö lõppemist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

§ 11.   Küttekolde välise tule tegemine metsa või muu taimestikuga kaetud alal

  Metsa ja muu taimestikuga kaetud alal on tuleohtlikul ajal keelatud:
  1) kulu põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  5) raiejäätmete põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

5. peatükk Vastutus 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

  (3) Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja politseiprefektuur.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (5) Määrus jõustub 1. juunil 2010. a.

/otsingu_soovitused.json