HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rapla Kesklinna Kooli põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 59

Rapla Kesklinna Kooli põhimäärus

Vastu võetud 31.05.2018 nr 25

1. septembrist 2018 jätkab Rapla Ühisgümnaasium tegevust põhikoolina ja sama registrikoodiga. Sellest tulenevalt on vajalik uue nimetusega koolile, Rapla Kesklinna Kool, kehtestada uus põhimäärus. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2, Rapla Vallavolikogu 29.10.2015 määruse nr 20 „Rapla Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord“ § 4 lõike 4 ja Rapla Vallavolikogu 25.05.2017 otsuse nr 34 „Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Rapla Ühisgümnaasiumi tegevuse ümberkorraldamine“ punktide 2 ja 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Rapla Kesklinna Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kooli pidaja on Rapla vald.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses riigi ja Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, kooli põhimäärusest ning asutuse juhi käskkirjadest.

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond.

  (2) Kooli postiaadress on Keskkooli 2, 79512 Rapla; e-posti aadress rkk(ät)rkk.edu.ee.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on olla hästi toimiv ja hinnatud kool, kus on mitmekülgsed õppija arengut toetavad tugisüsteemid, ajakohased õppevahendid, kaasaegne õppekeskkond ning professionaalne meeskond laste õpetamiseks ja arendamiseks.

  (2) Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

  (3) Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

2. peatükk KOOLI ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Koolis omandatakse põhiharidust statsionaarses õppes.

  (2) Õpingute alusdokumendiks on „Põhikooli riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava.

§ 8.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on säilitada trükiseid, audiovisuaalseid ja muid infokandjaid. Teavikute abil toetatakse kooli õppekava järgset õpet, arendatakse õpilaste iseseisva töö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

  (3) Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused on sätestatud kooli raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab kooli direktor.

3. peatükk KOOLI ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS 

§ 9.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Kooli õppekavaväliseks tegevuseks loetakse huvitegevust, üritusi ja väljasõite ning kooli poolt osutatavaid teenuseid.

  (2) Õpilasel on õigus kasutada huvitegevuseks tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (3) Huvitegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (4) Õppekavaväliselt võib kool korraldada tasuta ja tasuliste ringide, kursuste ja stuudiote, koolieelikute ettevalmistusrühmade ning pikapäevarühmade tegevust, organiseerida üritusi jms, kooskõlastades tasulised tegevused eelnevalt vallavalitsusega. Vallavalitsus kinnitab õppekavavälises tasulises tegevuses osaleja kaasrahastamise tingimused ja korra.

  (5) Kool võib osutada vastavalt vajadusele põhitegevusega seotud õppekavavälise tegevuse või teenusena:
  1) õpilaste, vanemate ja nendega tegelevate spetsialistide nõustamist ja koolitamist;
  2) õppematerjalide koostamist ja levitamist;
  3) materjalide paljundamist;
  4) pedagoogilise tegevusega seotud ürituste korraldamist;
  5) võistluste, kontsertide ja ürituste korraldamist;
  6) kooli kasutuses oleva vara üürimist.

  (6) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra kehtestab direktor ning teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (7) Koolis korraldatud nõustamisteenus on õpilastele, nende vanematele ja kooli töötajatele tasuta.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 10.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Kooli direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajate jaoks kooli pidaja esindaja ning määrab oma äraolekuajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone.

  (5) Direktor esitab vallavalitsusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

§ 11.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Kooli hoolekogu täidab oma ülesandeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja teistes õigusaktides sätestatu alusel.

§ 12.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

5. peatükk ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) osaleda õppetöös
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras täiendavat õpiabi, sealhulgas tugimeetmete rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
  3) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks kooli direktori kehtestatud korras tasuta;
  6) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;
  7) saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  8) teha kooli direktorile ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  9) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
  10) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

§ 14.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös koolis ettenähtud tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
  3) täitma õpilasele ettenähtud mõjutusmeetmeid ja kasutama tugimeetmeid;
  4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) täitma kooli kodukorda;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) järgima tervislikke eluviise;
  8) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 15.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevast õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 51 % õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub direktor kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel poolaastal.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond õpilasesinduse põhimääruse, milles neid toetab direktori määratud koolitöötaja. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 51% õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku direktor, kes teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette.

§ 16.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
  2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
  3) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
  4) taotleda koolilt või lapse elukohajärgselt vallavalitsuselt oma lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist;
  5) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  6) osaleda vanemate koosolekul;
  7) kandideerida kooli hoolekogusse;
  8) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja tagama lapse koolikohustuse täitmise, sealhulgas:
  1) looma oma koolikohustuslikule lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt või lapse elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 17.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täiendkoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokku lepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses õpilaste ja nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle.

  (4) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, töölepingu ja ametijuhendiga, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

6. peatükk KOOLI MAJANDAMISE JA DOKUMENDIHALDUSE ALUSED 

§ 18.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid, mille Rapla vald on koolile andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Rapla valla õigusaktidele.

  (3) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes koolile eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

  (4) Kooli eelarve kavandi koostab direktor ja kiidab heaks hoolekogu.

  (5) Direktor esitab vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud eelarve kavandi vastavalt valla eelarvestrateegiale. Vallavolikogu võtab vastu Rapla valla eelarve, mille koosseisus on kooli kulud ja investeeringud.

  (6) Raamatupidamisarvestust peab kooli pidaja.

  (7) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (8) Direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse raamatupidamises ja kajastamise eelarve täitmise õigusaktides ja valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

§ 19.   Dokumendihaldus ja aruandlus

  (1) Dokumendihaldus tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”, korra koolis kehtestab direktor.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (3) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 20.   Järelevalve

  (1) Kooli tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet omavalitsus.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse riiklikku järelevalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 21.   Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

  Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 2018. aasta 1. septembrist.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json