Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 62

Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 31.05.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018. a määruse nr 19 „Rapla valla põhimäärus“ paragrahvi 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Volikogu moodustab oma volituste ajaks alatise komisjonina vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses seadustest, valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib volikogu oma liikmete hulgast vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

§ 3.   Komisjoni esimees

  (1) Komisjoni esimees:
  1) korraldab ja juhib komisjoni tööd;
  2) kutsub kokku ja juhatab komisjoni koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist;
  3) koostab komisjoni töökava ja koosoleku päevakorra projekti ning saadab komisjoni liikmetele hiljemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist koosoleku kutse koos päevakorra projekti ja lisamaterjalidega;
  4) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesanded;
  5) kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile ja otsustele;
  6) vastutab komisjoni asjaajamise eest;
  7) täidab teisi ülesandeid, mis on talle pannud vallavolikogu.

  (2) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees.

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt tööplaanile.

  (3) Volikogu võib komisjonile anda tööplaanis ettenägemata ülesandeid.

  (4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks liiget, sealhulgas komisjoni esimees. Koosolekust võib komisjoni esimehega eelneval kokkuleppel osa võtta elektroonilise kanali kaudu (Skype).

  (5) Komisjoni tegevusse võib vajadusel kaasata teisi vallavolikogu ja -valitsuse liikmeid ning teenistujaid.

  (6) Komisjoni liige, kes ei saa koosolekust osa võtta, on kohustatud sellest teatama komisjoni esimehele.

  (7) Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Vastava otsuse langetab komisjoni esimees ning sellisel juhul edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud punktide kohta oma seisukohad kokkulepitud ajaks kutses näidatud meiliaadressile e-posti teel.

  (8) Koosoleku protokoll vormistatakse, allkirjastatakse ja edastatakse hiljemalt 7 päeva jooksul koosoleku toimumisest arvates digitaalallkirjastatult vallavalitsuse kantseleisse.

  (9) Komisjoni töö tehnilise teenindamise tagab vallakantselei.

§ 5.   Komisjoni õigused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, valla ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust;
  2) kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist;
  3) vastavalt vajadusele kontrollida reservfondi kasutamist;
  4) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja tellida sõltumatuid ekspertiise;
  5) saada vallavalitsuse ametnikelt ja hallatavate asutuste juhtidelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni.

  (2) Komisjon hindab tulemuslikkust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud kriteeriumide kohaselt.

  (3) Komisjon täidab oma ülesandeid valla põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesandel.

  (4) Komisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse vallavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.

  (5) Komisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente.

§ 6.   Komisjoni kohustused

  (1) Komisjonil on kohustus kontrollida:
  1) vallavalitsuse tegevuse vastavust vallavolikogu õigusaktidele;
  2) volikogu õigusaktide täitmist;
  3) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvele võtmist ning kulude vastavust valla eelarvele;
  4) valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise õigsust ja ettevõtlusse paigutatud vallavara kasutamise sihipärasust;
  5) vallavalitsuse sõlmitud lepingute täitmist;
  6) volikogu ülesandel vallavalitsuse ja valla ametiasutuse tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust.

  (2) Anda volikogule:
  1) ülevaade komisjoni tegevuse kohta majandusaasta aruande läbivaatamisel ning avaldada arvamust, kas komisjon toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist;
  2) arvamus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste revideerimisel avastatud puuduste kõrvaldamiseks esitatud ettepanekute täitmise kohta;
  3) arvamusi komisjonile läbivaatamiseks saadetud valla õigusaktide kohta.

  (3) Teavitada vallavalitsust avastatud puudustest ja nende kõrvaldamise ettepanekutest kirjalikult.

  (4) Hoida kõigi isikute eraelu puudutavat infot ja juriidiliste isikute tegevust puudutavat konfidentsiaalset infot.

  (5) Esitada kord aastas aruanne oma tegevuse kohta volikogu istungil, mis avaldatakse omavalitsuse veebilehel.

§ 7.   Komisjoni volituste kehtimine

  Komisjoni uue koosseisu volitused algavad koosseisu kinnitamisest ning lõppevad valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast või ennetähtaegse lõpetamisega.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json