SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Mulgi vallas

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2023, 30

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Mulgi vallas

Vastu võetud 23.05.2018 nr 37
RT IV, 06.06.2018, 67
jõustumine 09.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.04.2023RT IV, 04.05.2023, 307.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1, § 22 lõige 1 punkt 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 5 ja § 15 punkt 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 16 ja § 27-29 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Mulgi vallas isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra ning sätestab teenuste loetelu.

§ 2.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi registri) järgselt Mulgi vallas elav täisealine isik, kes puudest tingituna vajab füüsilist kõrvalabi.

  (2) Registrijärgselt Mulgi vallas mitteelavale isikule osutatakse teenust koostöös isiku registrijärgse kohaliku omavalitsusega ning nende kirjalikul nõusolekul.

§ 3.   Mõisted

  Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

§ 4.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

§ 5.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

  (2) Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (3) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös iga konkreetse teenuse saaja erivajadustest ning tema poolt antavatest tööjuhistest, mis vastavad teenuse pakkuja, teenuse saaja ning Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sõlmitud lepingule.

  (4) Teenuse osutamise koht sõltub teenuse saaja vajadustest.

§ 6.   Teenuse taotlemine, teenuse määramine ja rahastamine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja sotsiaaltööspetsialistile vormikohase avalduse.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist selgitab välja teenuse vajaduse ning esitab ettepaneku vallavalitsusele.

  (3) Teenuse määramise või mittemääramise ja rahastamise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul vormikohase avalduse esitamisest.

  (4) Vallavalitsuse otsusest teavitatakse avalduse esitajat kirjalikult.

§ 7.   Nõuded teenuse osutajale

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline või füüsiline isik, kellega vallavalitsus on sõlminud lepingu.

  (2) Teenuse osutaja ei tohi olla:
  1) teenuse saaja perekonnaliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus;
  2) isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga;
  3) vallavalitsuse poolt määratud hooldaja;
  4) kes on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
  5) kes võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

  (3) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös teenuse osutamiseks sõlmitud lepingus märgitud tööülesannetest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, teenuse saaja erivajadustest ja tema poolt antavatest tööjuhistest.

  (4) Teenuse vahetu osutaja abistab füüsiliselt teenuse saajat väljaspool kodu lepingus nimetatud tegevustes, millega isik puude tõttu iseseisvalt toime ei tule.

  (5) Teenuse vahetul osutajal on õigus keelduda tegevustest, mida ei ole lepingus kokku lepitud, mis on seadusevastane või vastuolus heade kommetega. Tegevustest, mis ei ole lepingus fikseeritud, kuid on hädavajalikud käesoleva määruse §-s 4 nimetatud eesmärgi saavutamiseks, vahetu osutaja keelduda ei tohi.

  (6) Teenuse vahetul osutajal on õigusteenuse osutamisest keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes või agressiivne.

  (7) Teenuse vahetu osutaja on kohustatud sotsiaaltööspetsialistile andma ülevaadet teenuse saaja olukorrast ja teenuse mõjust 1 kord kuus, esitades teenuse päeviku viiendaks kuupäevaks.

§ 8.   Teenuse rahastamine

  (1) Teenuse vahetule osutajale makstakse tasu lepingu alusel vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (2) Teenust rahastatakse teenuse saaja vahenditest või vahendite puudumisel valla eelarvest või riigieelarvest eraldatud sotsiaalteenuste korraldamise vahenditest.

§ 9.   Teenuse saaja õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Teenuse saaja peab:
  1) oskama selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt teenuse vahetut osutajat juhendada;
  2) olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima teenuse vahetu osutaja tööd ning vastutama juhendamise eest.

  (2) Kui teenuse saaja on piiratud teovõimega täisealine isik, lähtub teenuse vahetu osutaja eestkostja antavatest tööjuhistest.

  (3) Teenuse osutaja leidmisega tegeleb sotsiaaltööspetsialist. Soovi korrald on võimalik teenuse osutajaks määrata abistatava poolt leitud isik.
[RT IV, 04.05.2023, 3 - jõust. 07.05.2023]

  (4) Kulutused, mis teenuse vahetul osutajal tekivad teenuse saaja saatmisel tasub üldjuhul teenuse saaja.

§ 10.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping abivajava isiku või tema seadusjärgse esindaja, isikliku abistaja teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel.

  (2) Teenuse sisu, maht, kestus on igal konkreetsel juhul ära määratud tegevuskavana lepingu lisana.

  (3) Lepingus sätestatakse teenuse tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva korraga.

§ 11.   Teenuse osutamise lepingu muutmine

  (1) Teenuse saaja olukorra muutumisel sooritatakse uus abivajava isiku hindamine.

  (2) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

§ 12.   Teenuse osutamise lepingu peatamine või lõpetamine

  (1) Teenuse saajal on õigusteenuse osutamine peatada, teavitades sellest sotsiaaltööspetsialisti kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette.

  (2) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada juhul kui:
  1) isiku toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma isikliku abistajata;
  2) isiku elama asumisel teise omavalitsuse haldusterritooriumile.

§ 13.   Järelevalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Järelevalvet isikliku abistaja teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Arvestust isikliku abistaja teenuse osutamise üle teostab sotsiaaltööspetsialist.

  (3) Isikliku abistaja teenuse osutamisega seotud erimeelsuste ja kaebuste ilmnemisel informeerivad teenust saav isik või teenuse osutaja koheselt sotsiaaltööspetsialisti.

  (4) Sotsiaaltööspetsialist kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled, kogub täiendavaid andmeid.

  (5) Kõik vaidlused, mis tulenevad teenuse lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on lepingus reguleerimata, lahendatakse lepingu poolte vahelisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Avalduse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json