Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse osutamise kord Mulgi vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 69

Võlanõustamisteenuse osutamise kord Mulgi vallas

Vastu võetud 23.05.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1, § 22 lõige 1 punkt 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 5 ja § 15 punkt 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 16 ja §44-45 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Mulgi vallas võlanõustamisteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra ning sätestab teenuste loetelu.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi registri) järgselt Mulgi vallas elav täisealine isik, kellel on tekkinud või on tekkimas võlgnevused, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt lahendama ning mille tasumiseks puuduvad kliendil rahalised vahendid.

  (2) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

  (3) Registrijärgselt Mulgi vallas mitteelavale isikule osutatakse teenust koostöös isiku registrijärgse kohaliku omavalitsusega ning nende kirjalikul nõusolekul.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb esitada teenust taotleval isikul või tema eestkostjal Mulgi
Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaaltööspetsialistile vormikohase avalduse.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist selgitab välja teenuse vajaduse ning vajadusel küsib juurde täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 5.   Teenusele suunamine ja teenuse rahastamine

  (1) Teenusele suunamise või mittesuunamise ja teenuse rahastamise või mitterahastamise otsustab vallavalitsus kolmekümne kalendripäeva jooksul pärast vormikohase avalduse esitamist. Teenuse saajale võib määrata teatud juhtumite korral omaosaluse teenuse eest tasumisel.

  (2) Vallavalitsuse otsusest teavitatakse avalduse esitajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

§ 6.   Nõuded teenuse osutajale

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline isik.

  (2) Teenuse osutamine võib olla korraldatud ka mõne koostööpartneri või projekti kaudu.

  (3) Teenuse osutaja täidab tööpäevikut teenuse saaja olukorra kohta ja talle osutavatest teenustest ning esitab selle sotsiaaltööspetsialistile igakuiselt viiendaks kuupäevaks.

§ 7.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping abivajava isiku või tema eestkostja, teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) teenuse tingimused;
  2) teenuse osutamise maht ning teenuse sisu vastavalt teenuse eesmärgile;
  3) poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva korraga.

§ 8.   Teenuse osutamise lepingu muutmine

  (1) Teenuse saaja olukorra muutumisel sooritatakse uus abivajava isiku hindamine.

  (2) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingu lisas ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

§ 9.   Teenuse osutamise lepingu peatamine või lõpetamine.

  (1) Teenuse saajal on õigusteenuse saamine peatada, teavitades sellest sotsiaaltööspetsialisti kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette.

  (2) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada juhul kui:
  1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma teenuseta;
  2) teenuse saaja elama asumisel teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile;
  3) teenus ei täida oma eesmärki ning teenuse saaja olukord ei muutunud hoolimata teenuse osutamisest.

§ 10.   Järelevalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Arvestust teenuse osutamise üle teostab sotsiaaltööspetsialist.

  (3) Teenuse osutamisega seotud erimeelsuste ja kaebuste ilmnemisel informeerivad teenust saav isik või teenuse osutaja koheselt sotsiaaltööspetsialisti.

  (4) Sotsiaaltööspetsialist kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled, kogub täiendavaid andmeid.

  (5) Kõik vaidlused, mis tulenevad teenuse lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on lepingus reguleerimata, lahendatakse lepingu poolte vahelisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json