Teksti suurus:

Mustvee valla kogukonnakogu statuut

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 73

Mustvee valla kogukonnakogu statuut

Vastu võetud 30.05.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib kogukonnakogude moodustamist, kogukonnakogu pädevust ja töökorraldust Mustvee vallas (edaspidi vald).

§ 2.   Kogukonnakogu

  (1) Kogukonnakogu on valla ühe piirkonna esindajate esinduskogu.

  (2) Kogukonnakogud moodustatakse valla erinevate piirkondade huvide paremaks arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel.

§ 3.   Kogukonnakogu moodustamine

  (1) Kogukonnakogu moodustatakse ühe piirkonna asustusüksuste esindajatest. Iga senise omavalitsuse kohta saab moodustada kuni kaks kogukonnakogu.

  (2) Piiriäärsed asustusüksused määratlevad ise, millise piirkonna kogukonnakogu hulka kuulutakse. Iga asustusüksus saab olla vaid ühes kogukonnakogus.

  (3) Kogukonnakogu piirkonna piiride kinnitamisel võetakse arvesse sinna kuuluva piirkonna eripära, inimeste toimepiirkonda ja asustusüksuste omavahelist seotust. Moodustatavate kogukonnakogude piirkondade piirid asustusüksuse täpsusega kinnitab Mustvee Vallavalitsus.

  (4) Igas kogukonnakogus võib olla kuni 9 liiget. Liikme volitused kehtivad neli aastat.

  (5) Kogukonnakogu liikmed valitakse rahvakoosolekul. Kogukonnakogu võib koosneda piirkonna sihtrühmade (noored, eakad, ettevõtjad, asustusüksused, vabaühendused) esindajatest või asutusüksuste/asustusüksuste rühmade esindajatest.

§ 4.   Kogukonnakogu töökorraldus

  (1) Kogukonnakogu töövormiks on koosolek.

  (2) Esimese kogukonnakogu koosoleku kutsub kokku Mustvee Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Kogukonnakogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

  (4) Kogukonnakogu päevakorra punktide arutelul on kogukonnakogul õigus kaasata vallavalitsuse esindajaid.

  (5) Kogukonnakogu koosolekud protokollitakse ja protokollid avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (6) Kogukonnakogu töö korraldamiseks on vallavalitsus kohustatud võimaldama piirkonnas asuvas valla asutuses ruumi kasutamist koosoleku korraldamiseks koos vajalike tehniliste vahenditega.

§ 5.   Kogukonnakogu vanem

  (1) Oma esimesel koosolekul valib kogukonnakogu endale vanema.

  (2) Kogukonnakogu vanem:
  1) kutsub kokku kogukonnakogu koosoleku ning juhib kogukonnakogu tööd;
  2) esindab kogukonnakogu valla kogukonnakogude ümarlaual;
  3) on kaasatud sõnaõigusega oma piirkonna küsimuste arutamisel asjakohasesse volikogu komisjoni;
  4) kutsub vallavalitsuse esindajaid kogukonnakogu koosolekutele ja edastab vajaliku informatsiooni vallavalitsusele.

  (3) Kogukonnakogu vanema volitused kestavad kaks aastat.

§ 6.   Kogukonnakogu pädevus

  (1) Kogukonnakogul on õigus teha kohaliku elu küsimustes volikogule või –valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele volikogus või valitsuses hiljemalt kolme kuu jooksul.

  (2) Kogukonnakogu informeerib vallavalitsust/teenuskeskust piirkondlikest probleemidest ja vajadusel teeb ettepanekuid kvaliteetsemate avalike teenuste osutamiseks piirkonnas.

  (3) Kogukonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
  1) valla arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad;
  2) valla üldplaneering;
  3) valla eelarvestrateegia;
  4) ühinemislepingu muutmine;
  5) kogukonnakogu piirkonda puudutavad detailplaneeringud;
  6) kogukonnakogu piirkonnas asuva vallavara müük/ üürile andmine;
  7) kogukonnakogu piirkonnas asuvate hallatavate asutuste tegevuse lõpetamine.

§ 7.   Paragrahvi pealkiri

  Kogukonnakogule hüvitatakse valla eelarvest transpordikulud ja koolituskulud eelarves määratud summa piires.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json