Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2019, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 23.05.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõike 41 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kihelkonna Vallavolikogu 22. juuni 2006. a määrus nr 10 „Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgakorralduse alused“;
  2) Kihelkonna Vallavolikogu 31. mai 2017. a määrus nr 7 „Kihelkonna Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“;
  3) Kihelkonna Vallavolikogu 30. märtsi 2016. a määrus nr 5 „Pädevuse delegeerimine“;
  4) Kihelkonna Vallavolikogu 30. mai 2016. a määrus nr 9 „Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“;
  5) Kihelkonna Vallavolikogu 13. oktoobri 2017. a määrus nr 18 „Majutustoetuse maksmise kord“;
  6) Kuressaare Linnavolikogu 26. septembri 2002. a määrus nr 25 „Kuressaare linna stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise korra kinnitamine“;
  7) Kuressaare Linnavolikogu 17. juuni 2004. a määrus nr 13 „Kuressaare linna ehitusmääruse uue redaktsiooni kehtestamine“;
  8) Laimjala Vallavolikogu 26. aprilli 2007. a määrus nr 9 „Laimjala valla ehitusmääruse kinnitamine“ (Riigi Teatajas avaldamata);
  9) Laimjala Vallavolikogu 22. detsembri 2015. a määrus nr 7 „Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord Laimjala vallas“;
  10) Laimjala Vallavolikogu 6. juuli 2017. a määrus nr 19 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord“;
  11) Leisi Vallavolikogu 17. septembri 2012. a määrus nr 12 „Leisi valla eelarvest lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise tingimused ja kord“;
  12) Lääne- Saare Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määrus nr 9 „Lääne-Saare valla reservfondi käsutamise tingimused ja kord“;
  13) Mustjala Vallavolikogu 20. juuni 2013. a määrus nr 12 „Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord“;
  14) Mustjala Vallavolikogu 22. detsembri 2016. a määrus nr 9 „Mustjala valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord“;
  15) Mustjala Vallavolikogu 18. detsembri 2009. a määrus nr 3 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“;
  16) Mustjala Vallavolikogu 28. märtsi 2016. a määrus nr 2 „Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele“;
  17) Mustjala Vallavolikogu 26. septembri 2008. a määrus nr 10 „Mustjala valla eelarve reservfondi käsutamise kord“;
  18) Orissaare Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 86 „ Õpilaste sõidusoodustuse andmise kord“;
  19) Orissaare Vallavolikogu 16. detsembri 2010. a määrus nr 45 „Eriseadustest tulenevate volituste delegeerimine“;
  20) Orissaare Vallavolikogu 25. augusti 2011. a määrus nr 60 „Orissaare valla kohaliku teeregistri likvideerimine“;
  21) Orissaare Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a määrus nr 47 „ Pädevuse delegeerimine“;
  22) Pihtla Vallavolikogu 22. märtsi 2006. a määrus nr 4 „Pihtla valla ehitusmäärus“;
  23) Pihtla Vallavolikogu 16. septembri 2006.a määrus nr 15 „Pihtla ja Kaarma valla ühine jäätmekava“;
  24) Pöide Vallavolikogu 19. detsembri 2007. a määrus nr 31 „Pöide valla allasutuste töötajatele ja teenistujatele prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise kord“;
  25) Salme Vallavolikogu 21. detsembri 2009. a määrus nr 40 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“;
  26) Salme Vallavolikogu 20. septembri 2010. a määrus nr 16 „Salme valla kooli põhimääruse kehtestamise ja lasteaia põhimääruse kinnitamise kord“;
  27) Salme Vallavolikogu 18. märtsi 2014. a määrus nr 2 „Salme Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“;
  28) Salme Vallavolikogu 23. septembri 2015. a määrus nr 5 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  29) Salme Vallavolikogu 16. veebruari 2016. a määrus nr 9 „ Pädevuse delegeerimine“;
  30) Torgu Vallavolikogu 4. novembri 2014. a määrus nr 11 „Torgu valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise kord“;
  31) Torgu Vallavolikogu 7. märtsi 2016. a määrus nr 3 „Kohanime määramise kord“.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json