EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2019, 2

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Vastu võetud 15.05.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3, § 36 lõike 1, reklaamiseaduse § 13 lõike 1 ja § 30 lõike 2 punkti 4, maksukorralduse seaduse § 2, § 3 lõike 3 ja § 5 lõike 2 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 3 lõike 2, § 4 lõike 1, § 5 punkti 5, § 10 ja § 15 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist ja kehtestab nõuded reklaami avalikustamise viisile ja kohale Saarde valla haldusterritooriumil.

  (2) Käesoleva määrusega kehtestatakse Saarde valla haldusterritooriumil reklaamimaks.

  (3) Määruses reklaami avalikustamise viisile ja kohale sätestatud nõuetest on kohustatud kinni pidama ka maksustamisele mittekuuluva reklaami avalikustaja.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse reklaamiga seotud mõisteid reklaamiseaduses sätestatud tähenduses.

§ 3.   Reklaami põhinõuded

  (1) Reklaam peab vastama reklaamiseaduses sätestatud reklaami nõuetele.

  (2) Reklaam peab teostuselt, mõõtmetelt ja kujunduslikult sobima ümbruskonda ning olema ohutu.

  (3) Reklaam ei tohi häirida paiknemise koha läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.

2. peatükk Reklaami paigaldamine 

§ 4.   Reklaami paigaldamise tingimused

  (1) Reklaami paigaldamine on lubatud vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Luba reklaami paigaldamiseks on nõutav statsionaarse ja mittestatsionaarse reklaami paigaldamiseks, v.a juhtudel, kui reklaam on paigaldatud vastavalt vallavalitsuse loale toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslikel üritustel või vallavalitsuse hallatavate asutuste korraldatud üritustel.

  (3) Keelatud on reklaami paigaldamine selleks mittekohandatud ja -määratud kohtadele.

  (4) Teele ja tänavale kavandatav reklaam peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tee ja tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle. Teele või tänavale võib paigaldada reklaami (liiklusvälise teabevahendi), mis:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

  (5) Kõnniteele ei paigaldata reklaami, kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 m.

§ 5.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamise vormikohane taotlus-maksudeklaratsioon (lisa 1) esitatakse Saarde Vallavalitsusele.

  (2) Taotlus-maksudeklaratsioonile lisatakse järgmised dokumendid:
  1) reklaami paigalduskoha maa, ehitise või ühissõiduki omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks;
  2) reklaamikavand koos vastavate mõõtude ja värvilahendusega;
  3) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni kirjeldus või joonis;
  4) ehitiste fassaadile paigaldatava reklaami puhul fassaadijoonis koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega;
  5) maa-alale paigaldamise korral asendiplaan koos maapealsete ja maa-aluste objektide ja tehnovõrkude äranäitamisega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht. Asendiplaanile võtta tehnovõrkude valdaja kooskõlastus, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  6) reklaamiobjekti paigaldamisel tee kaitsevööndisse on vajalik liiklusohutuse eest vastutava isiku või organi kooskõlastus;
  7) Muinsuskaitseameti kooskõlastus reklaami paigaldamiseks muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või nende kaitsevööndisse.

  (3) Statsionaarse reklaami paigaldamisel tuleb eelnevalt taotleda selle püstitamiseks Ehitusseadustikus ehitiste püstitamiseks ettenähtud load ja kooskõlastused.

§ 6.   Paigaldusloa väljastamine

  (1) Vallavalitsus annab reklaami paigaldusloa 10 tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohaste lisadega esitatud reklaami paigaldamise taotlus-maksudeklaratsiooni registreerimisest, kui on täidetud kõik Reklaamiseaduse ja käesoleva määruse nõuded.

  (2) Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Paigaldusluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse loale.

  (4) Reklaamiobjektide paigaldamiseks valla omandis olevatele hoonetele, rajatistele, reklaamikandjale ja transpordivahenditele annab nõusoleku vallavalitsus oma korraldusega, milles märgitakse eksponeerimise aeg ja koht. Reklaami paigaldaja ja vallavalitsus sõlmivad omavahel lepingu reklaami paigaldamisega seotud õiguste ja kohustuste määramiseks.

§ 7.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda, kui:
  1) varem on esitatud taotlus samale asukohale reklaami paigaldamiseks;
  2) reklaami paigaldaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) reklaam ei vasta reklaamiseaduses sätestatud nõuetele või käesolevas määruses toodud reklaami põhinõuetele;
  4) reklaami paigaldaja ei ole tasunud reklaamimaksu või reklaami paigaldajal on varasemad võlad reklaamimaksu osas või võlad vallaga sõlmitud reklaami paigaldamise lepingust;
  5) reklaami paigaldaja on eelnevalt korduvalt rikkunud välireklaami paigaldamise eeskirja või reklaamiseaduse nõudeid, mille kohta on tehtud ettekirjutus;
  6) reklaamikavand ei sobi paigalduskoha arhitektuuri või ümbritseva keskkonnaga stiililt, proportsioonilt või värvilahenduselt;

  7) paigaldatav reklaam kujutab ohtu inimeste elule, tervisele või varale;
  8) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel või muudel kaalukatel põhjustel.

§ 8.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui reklaami paigaldaja:
  1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
  3) on vähemalt kahel korral rikkunud käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja tingimusi;
  4) ei ole täitnud ettekirjutusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

3. peatükk Reklaamipaigaldaja õigused ja kohustused 

§ 9.   Reklaami avalikustaja õigused

  Reklaami avalikustajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse vähemalt 10 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 10.   Reklaami paigaldaja kohustused

  (1) Reklaami paigaldaja kohustub:
  1) paigaldama reklaami paigaldusloa taotluses ja paigaldusloas esitatud korras ja tingimustel;
  2) tagama paigaldatud reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
  3) korrastama reklaami kohe või selle maha võtma, kui see on rikutud, määrdunud või lõhutud või kujutab ohtu inimestele või varale;
  4) tagama reklaami paigaldamisel ja selle ülevaloleku ajal jalakäijate ja liikluse ohutuse;
  5) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (purunemine, allakukkumine jms) kõik isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud;
  6) esitama reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  7) täitma tähtajaliselt kõiki selleks volitatud isikute seaduslikke ettekirjutusi ja nõudmisi;
  8) võtma reklaami maha hiljemalt paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtaega;
  9) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;
  10) informeerima vallavalitsust paigaldusloas sätestatud tähtajast reklaami lühemal eksponeerimisel;
  11) informeerima kolme tööpäeva jooksul vallavalitsust paigaldusloale märgitud vastutava isiku andmete muutumisest.

  (2) Ilma loata paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud või ebarahuldavas seisukorras olev reklaam, kuulub mahavõtmisele. Mahavõtmise kulud kannab reklaami paigaldaja.

  (3) Pärast reklaami mahavõtmist on ettekirjutuse saanud reklaami paigaldaja kohustatud kirjalikult informeerima järelevalvet teostavat ametnikku reklaami mahavõtmisest. Mahavõetava reklaami eest maksu arvestamine lõpetatakse pärast kirjaliku teate kättesaamist.

  (4) Kui reklaami paigaldaja poolt ei ole reklaam või reklaamikandja võetud maha pärast ettekirjutuses määratud tähtaega, on vallavalitsusel õigus rakendada asendustäitmist või sunniraha.

4. peatükk Reklaamimaks 

§ 11.   Maksu nimetus, maksuobjekt, maksumaksjad

  (1) Käesoleva maksumäärusega kehtestatava maksu nimetus on reklaamimaks.

  (2) Maksuobjektiks on Saarde valla haldusterritooriumile füüsilistest ja juriidilistest isikutest reklaami paigaldajate poolt paigaldatud välireklaam, samuti omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam.

  (3) Maksumaksja on reklaami paigaldaja.

§ 12.   Maksuperiood ja maksumäär

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille vältel reklaam on eksponeeritud.

  (2) Maksukohustus tekib lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

  (3) Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest on 6 (kuus) eurot kuus.

  (4) Alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kahekordset maksumäära.

  (5) Omavoliliselt paigaldatud reklaamile või reklaamile, mille paigaldamise tähtaeg on möödunud, rakendatakse kolmekordset maksumäära.

§ 13.   Maksu tasumise kord, tähtpäev või tähtaeg

  (1) Igasugune reklaam Saarde valla haldusterritooriumil kuulub maksustamisele, välja arvatud käesoleva määruse § 4 lõikes 2 ja §-s 16 toodud erijuhud.

  (2) Vallavalitsus väljastab taotlus-maksudeklaratsiooni alusel arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks. Tasumisele kuuluvat maksusummat ei ümardata. Reklaamimaks laekub Saarde valla eelarvesse.

  (3) Reklaamimaks tasutakse Saarde valla eelarvesse
  1) kuni kolmekuuse reklaamiaja eest ühekordselt kogu maksusumma ulatuses enne reklaamiloa väljastamist;
  2) pikema kui kolmekuuse reklaamiaja eest kvartaalselt enne iga kvartali algust.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 14.   Maksusumma arvutamise või määramise kord

  (1) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaampinna maksumäär kuus ühe ruutmeetri kohta.

  (2) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
  1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (3) Maksusumma arvutamisel ümardatakse täisruutmeetrist erinev reklaamipind täisruutmeetriteni iga reklaamikandja osas eraldi.

  (4) Maksusumma arvestatakse kalendrikuude järgi. Alla kalendrikuu esitatava reklaami eest arvestatakse maksusumma ühe kalendrikuu eest. Kui reklaami esitamise perioodil esitatakse mõnel kalendrikuul reklaami alla kalendrikuu, arvestatakse iga sellise kalendrikuu eest maksusumma kalendrikuu järgi.

§ 15.   Maksustamisperiood, maksukohustuse tekkimise aeg

  (1) Maksustamisperiood on reklaami esitamise aeg reklaami paigaldamisest kuni reklaami esitamise lõppemiseni.

  (2) Maksukohustus tekib taotlus-maksudeklaratsioonis näidatud reklaami paigaldamise päevast.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise tähtaeg on möödunud, maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 16.   Võimalikud maksusoodustused ja nende andmise kord

  (1) Maksustamisele ei kuulu:
  1) reklaam käesoleva määruse § 4 lõikes 2 toodud erijuhtudel;
  2) riigi- ja omavalitsusasutuste, Euroopa Liidu institutsioonide reklaam;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  4) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
  5) reklaam tarbijapoolseks kasutamiseks ettenähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljapoole siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
  6) reklaam sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja logo eksponeerimine sularahaautomaadi asukoha tähisena;
  7) reklaam hoone vaateaknal ja uksel;
  8) reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnistu territooriumi;
  9) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (Eesti Standardi EVS 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine»);
  10) sotsiaalreklaam - reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;
  11) avalikult kasutatavale jäätmete kogumisvahendile paigaldatud reklaam selle kogumisvahendi tootja või omaniku või jäätmete koguja kohta;
  12) teave majapidamise või ettevõtte asukohta juhataval suunaviidal, mis ei sisalda muud teavet lisaks majapidamise või ettevõtja ja/või ettevõtte nimele ja ettevõtte kaugusele;
  13) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam.

  (2) Saarde valla juriidilise aadressiga ettevõtjad (äriühingud ja FIE-d) on reklaamimaksust vabastatud.

  (3) Vallavalitsusel on õigus eespool nimetamata juhtudel ja maksumaksja poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel anda oma korraldusega maksusoodustusi või maksust vabastada.

  (4) Maksusoodustuse andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (5) Maksusoodustuse saamiseks esitab isik vallavalitsusele taotluse.

  (6) Maksusoodustust ei anta isikule:
  1) kes on esitanud maksusoodustuse või -vabastuse taotlemisel valeandmeid;
  2) kes on reklaamimaksu võlglane.

§ 17.   Reklaamimaksu haldamine

  (1) Reklaamimaks ja täiendavalt maksmisele kuuluvad summad laekuvad Saarde valla eelarvesse.

  (2) Reklaamimaksu maksuhalduriks on Saarde Vallavalitsus.

  (3) Reklaamimaksu kogumist korraldab Saarde Vallavalitsuse raamatupidamisteenistus.

  (4) Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

  (5) Saarde Vallavalitsuse raamatupidamisteenistuse juhataja on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel Maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi ja kohustusi.

5. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 18.   Järelevalve

  Kontrolli reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab Saarde Vallavalitsus volitatud ametiisikute kaudu.

§ 19.   Vastutus

  (1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb reklaamiseadusest.

  (2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb maksukorralduse seadusest ja kohalike maksude seadusest.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldamisloa alusel paigaldatud reklaam kehtib paigaldusloal märgitud tähtpäevani.

§ 21.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 26. augusti 2009.a määrus nr 6 „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks“ (RT IV, 09.05.2014, 46);
  2) Surju Vallavolikogu 28. juuni 2012.a määrus nr 11 „Surju valla reklaamimaks“ (RT IV, 19.10.2013, 52).

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Taotlus-maksudeklaratsioon

/otsingu_soovitused.json