Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2019, 3

Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruses nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Enampakkumine viiakse läbi avaliku suulise, kirjaliku, digitaalse või elektroonilise pakkumisena.“;
2) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ 3) vajadusel dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;“;
3) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:
§ 15.1 Digitaalne enampakkumine
(1) Digitaalse enampakkumise korral tuleb pakkumus esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks Põltsamaa Vallavalitsuse e-postile info@poltsamaa.ee. Pakkumus peab olema märgusõna kandvas digitaalses ümbrikus.
(2) Pakkumuses peavad sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) vajadusel dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) pakkumuse summa;
5) esindaja volitusi tõendav dokument;
6) digitaalne ümbrik peab olema allkirjastatud.
(3) Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtajaks või ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest.
(4) Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumused nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.
(5) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumust või ükski pakkumus ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.
(6) Enampakkumise komisjon avab pakkumused enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumused avatakse nende registreerimise järjekorras.
(7) Pakkumuste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees ja protokollija. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumuste avamisel ning tutvuda pakkumuste avamise protokolliga.
(8) Kui digitaalse pakkumise korral on pakkumused võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus digitaalne pakkumus kolme tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest. Kui ükski pakkuja ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.“;
4) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) enampakkumise korras (suuline, kirjalik, digitaalne, elektrooniline);“;
5) paragrahvi 28 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Tasu eest otsustuskorras võõrandamisel ei tohi vara müügihind olla väiksem selle eeldatavast turuväärtusest, v.a korra § 25 punktis 4 nimetatud võõrandamisel.“;
6) paragrahvi 33 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks;“.
§ 2. Määruse jõustumine ja rakendamine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json