Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Avalikult kasutatava tee sulgemise kord ning teede ja tänavate sulgemise maks Keila linnas

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2023, 22

Avalikult kasutatava tee sulgemise kord ning teede ja tänavate sulgemise maks Keila linnas

Vastu võetud 30.05.2023 nr 13
jõustumine 01.07.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, § 41, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 6 ja § 11, liiklusseaduse § 72 lõigete 3 ja 4, ehitusseadustiku § 92 lõike 5 ja lõike 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Keila linna haldusterritooriumil asuva avalikult kasutatava tee (edaspidi tänav) sulgemise loa taotlemise ja loa andmise kord ning teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks), loa taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning tänava sulgemise üldised tingimused.

  (2) Luba tänava sulgemiseks peab olema juhul, kui tänavat kasutatakse liiklusvälisel otstarbel ning sellise kasutamisega kaasneb tänava sulgemine liikluseks.

  (3) Avaliku ürituse korraldamisel või kaevetööde tegemisel määratakse tänava sulgemise tingimused avaliku ürituse loas või kaevetööde loas.

  (4) Maksu tasuvad füüsilised ja juriidilised isikud avaliku ürituse korraldamise ning ehitus-, avarii- või remonttöö korral, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, parkla või selle osa sulgemine Keila linna territooriumil.

2. peatükk TÄNAVA SULGEMINE 

§ 2.   Tänava sulgemise loa taotlemine

  (1) Tänava sulgemise loa taotlus esitatakse ja menetletakse Keila linna operatiivinfosüsteemi OPIS kaudu (https://keila.opis.ee/?m=1).

  (2) Taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood või isikukood;
  2) taotleja aadress ja sidevahendid;
  3) taotleja arvelduskonto number;
  4) ehitusloa või ehitusteatise number;
  5) suletava tänava nimi või väljaku, pargi, puhkeala nimi ja aadress;
  6) sulgemise põhjus (ehitus-, remondi-, kaevetöö, demonstratsioon, rongkäik jne);
  7) sulgemise alguse ja lõppemise aeg, kestvus;
  8) andmed tänava sulgemise ja liiklusohutuse eest vastutava isiku kohta (nimi ja ametinimetus, isiku- või registrikood, telefon, e-post).

  (3) Taotlusele tuleb lisada:
  1) tänava sulgemise skeem. Skeemil peab olema ära näidatud suletava ala piirid (ulatus) ja liikluse ümberkorraldamist tähistavate liikluskorraldusvahendite asukohad ja nimetus (liiklusmärk, teemärgis, piire jne);
  2) Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kooskõlastus, kui tänava sulgemine toimub tänaval, mida läbib ühistranspordi marsruut.

  (4) Taotlus esitatakse linnavalitsusele vähemalt kümme tööpäeva enne kavandatavat sulgemist.

  (5) Tänava sulgemisel avariitööks tuleb sulgemise luba taotleda esimesel võimalusel. Avariitöö puhul ei pea sulgemise luba taotlema, kui tänava sulgemine ei kesta kauem kui 24 tundi. Igast avariitööst tuleb koheselt informeerida linnavalitsust e-posti teel.

§ 3.   Tänava sulgemise loa andmine

  (1) Tänava sulgemise loa andmise otsustab Keila linnavalitsuse ametiasutusena (edaspidi linnavalitsus) määratud ametiisik (edaspidi ametnik).

  (2) Ametnik kontrollib taotluse vastavust nõuetele. Puuduste olemasolul määrab ametnik kirjalikult tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei ole määratud tähtajal kõrvaldatud, võib ametnik teha otsuse taotluse läbi vaatamata jätmise kohta.

  (3) Tänava sulgemise loa andmise otsustamisel lähtub ametnik avalduses esitatud informatsioonist, liikluskorraldust ja tee kasutamist reguleerivatest õigusaktidest ning muust avalduse kohta esitatud teabest.

  (4) Tänava sulgemise sulgemisloas märgitakse järgmised andmed:
  1) sulgeja nimi (ärinimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi);
  2) registrikood või isikukood;
  3) aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  4) sulgemise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
  5) suletava tänava nimi ja sulgemise ulatus;
  6) sulgemise tähtaeg;
  7) muud sulgemise tingimused.

  (5) Tänava sulgemise luba väljastatakse taotlejale pärast teede ja tänavate sulgemise maksu tasumist.

  (6) Tänava sulgemise kohta avaldab ametnik teate Keila linna veebilehel ja Keila linna sotsiaalmeedias. Teates tuuakse ära suletava tänava nimi, suletava ala ulatus, sulgemise täpne aeg, sulgemise põhjus ja sulgemisega kaasnevad liikluspiirangud.

§ 4.   Tänava sulgemisloa andmisest keeldumine

  Tänava sulgemisloa andmisest võib keelduda eelkõige juhul, kui:
  1) sulgemisega kaasnevad liikluse ümberkorraldamise vahendid ei ole piisavad ohutu liikluse tagamiseks ning kahju vältimiseks;
  2) sulgemise põhjus ei ole kooskõlas õigusaktidega;
  3) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

§ 5.   Tänava sulgemine

  (1) Tänava sulgemiseks vajalike liikluskorraldusvahendite paigutamine toimub liiklusseaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt. Tänava sulgeja peab tema poolt paigaldatud liikluskorraldusvahendid pärast sulgemise lõppemist koheselt eemaldama.

  (2) Tänava sulgemise korraldust kontrollib ametnik. Tänava sulgeja teavitab ametnikku koheselt muudatustest sulgemises. Ametnik võib tunnistada sulgemisloa kehtetuks juhul, kui sulgemisloa saaja rikub sulgemisloa tingimusi või ilmnevad käesoleva määruse paragrahvis 4 loetletud asjaolud.

  (3) Tänava sulgemise lõpetamisest teavitab tänava sulgeja ametnikku sulgemisloas märgitud e-posti aadressil. Tänava sulgemise lõpetamise kohta märgib ametnik sulgemisloas sulgemise lõppemise täpse tähtpäeva ja sulgemisega seotud muud täpsustavad andmed. Sulgemist ei lõpetata, kui sulgemisloa saaja poolt suletud tänav või selle osa ei vasta ehitusseadustikus ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud tee kasutamise nõuetele.

§ 6.   Omavoliline sulgemine

  (1) Omavoliliseks sulgemiseks on tänava sulgemine käesolevas määruses sätestatud sulgemise loata v.a paragrahvi 2 lõikes 5 sätestatud avariitöö puhul.

  (2) Tänava omavoliline sulgeja hüvitab omavolilise sulgemisega tekitatud kahju.

3. peatükk TEEDE JA TÄNAVATE SULGEMISE MAKS 

§ 7.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjekt on avalikult kasutatava tee või teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline sulgemine seoses ürituse korraldamise või ehitus-, avarii- või remonttööga.

  (2) Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline ajutine sulgemine.

§ 8.   Maksustamisperiood

  (1) Maksumaksja on kohustatud tasuma maksu maksustamisperioodi eest. Maksustamisperiood on ajavahemik, mis algab maksuobjekti sulgemise päeval ja lõpeb selle piiranguteta taasavamise päeval, mil taastatakse sulgemisele eelnenud olukord või teeprojektiga ette nähtud olukord.

  (2) Maks tasutakse käesoleva määruse paragrahvis 10 sätestatud korras.

§ 9.   Maksumäär

  (1) Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt suletava tee või tänava kuulumisest määruse Lisas 1 toodud tänavate gruppi. Kõik tänavad, mida nimekirjas toodud ei ole, kuuluvad kolmandasse gruppi. Kõik kõnniteed kuuluvad esimesse gruppi.

  (2) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi maksumäärasid:
  1) esimese grupi tänav - maksumäär 200 eurot ööpäevas;
  2) teise grupi tänav – maksumäär 150 eurot ööpäevas;
  3) kolmanda grupi tänav - maksumäär 100 eurot ööpäevas.

  (3) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmiseid koefitsiente:
  1) ainult kõnnitee sulgemine 0,5;
  2) ainult öine sulgemine (20.00-06.00) 0,2;
  3) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal 0,4;
  4) ühistranspordiliiklusega teede ja tänavate täielik sulgemine ühistranspordiliiklusele 2,0;
  5) sulgemise lubatud tähtaja ületamise iga päev 2,0;
  6) tunnitariif (kehtib alla ööpäevase sulgemise korral) 0,2.

  (4) Suletava lõigu pikkuse korral piki sõiduteed üle 50 meetri või piki kõnniteed üle 20 meetri lisatakse maksumäärale 1% iga ületatud meetri eest.

§ 10.   Teede ja tänavate sulgemise maksu tasumine

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maks tasutakse Keila linna eelarvesse ja selleks määratud pangakontole hiljemalt maksuobjekti sulgemise päevale eelneval kuupäeval.

  (2) Maksusumma tasutakse vastavalt OPISe kaudu edastatud maksuteatele, selles sätestatud summas, arvelduskontole ja tähtajaks.

§ 11.   Maksuvabastused

  (1) Avariitööde tegemisel esimese kahe ööpäeva eest maksu ei arvestata.

  (2) Teede ja tänavate sulgemise maksust on vabastatud kultuuri- või spordiürituse korraldaja.

  (3) Maksuvabastust ei anta isikule, kellel on võlgnevus Keila linna ees.

  (4) Linnavalitsusel on õigus anda teede ja tänavate sulgemise maksust vabastust käesolevas määruses sätestamata juhul, kui sulgemine on seotud olulise avaliku huviga.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Järelevalve

  Käesoleva määruse täitmise üle teostavad järelevalvet linnavalitsuse majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse teenistujad kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

§ 13.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2023. a.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud tänava sulgemise luba kehtib loal märgitud sulgemise aja möödumiseni.

Tanel Mõistus
volikogu esimees

Lisa Teede grupid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json