EttevõtlusReklaam

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Alutaguse valla infolehe väljaandmise kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2024, 27

Alutaguse valla infolehe väljaandmise kord

Vastu võetud 30.05.2019 nr 99
RT IV, 05.06.2019, 31
jõustumine 01.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2024RT IV, 06.06.2024, 1309.06.2024

Määrus antakse haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Alutaguse valla infolehe „Alutaguse valla leht“ (edaspidi vallaleht) väljaandmise eesmärgiks on kajastada Alutaguse vallaga seotud sündmusi, anda avalikkusele tõest, ausat ja igakülgset teavet vallaelus toimuva kohta, aidates kaasa valla hea maine kujundamisele.

  (2) Vallalehe väljaandjaks on Alutaguse Vallavalitsuse hallatav asutus Alutaguse Huvikeskus.

  (3) Vallalehe väljaandmisel juhindutakse ajakirjanduse heast tavast ja Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist.

  (4) Vallalehte antakse välja üks kord kuus (välja arvatud juuli), see on lugejatele tasuta ja vallaleht postitatakse Alutaguse valla elanike ja juriidiliste isikute postkastidesse.
[RT IV, 06.06.2024, 13 - jõust. 09.06.2024]

  (5) Vallalehe väljaandmine toimub avalikes huvides ja seda finantseeritakse Alutaguse valla eelarvest.

§ 2.   Vallalehe koostamine ja väljaandmine

  (1) Vallalehe koostamist ja väljaandmist korraldab toimetaja, kes paneb kokku vallalehe sisu ja kelle algatusel toimub keeleline toimetamine ning korrektuur, kujundamine, küljendamine ja trükkimine.

  (2) Vallalehele teevad kaastööd ametiasutuse teenistujad, kes kajastavad artiklites oma teenistusvaldkonnas toimuvat informatsiooni. Avaldatud artikli sisu eest vastutab autor.

  (3) Toimetaja ülesanneteks on tagada vallalehe ilmumine, optimaalne maht ning sisuliselt ja vormiliselt hea kvaliteet.
[RT IV, 06.06.2024, 13 - jõust. 09.06.2024]

  (4) Toimetajal on õigus:
  1) toimetada ja lühendada artikleid ning nende pealkirju kooskõlastatult autoriga;
  2) kinnitada kaastööde vastuvõtmise ajad;
  3) avaldada vallalehes omal valikul artikleid ja kommentaare;
  4) teha kaaskirjutajatele ettepanekuid huvipakkuvate teemade käsitlemiseks.

  (5) Vallalehes täitmata jäänud pinna suhtes on toimetajal võimalik teha ise valikuid, mis on kooskõlas lehe väljaandmise põhimõtetega.

§ 3.   Vallalehe kolleegium

  (1) Vallalehe väljaandmist koordineerib ja järelevalvet teostab Alutaguse Huvikeskuse nõukogu, kes täidab kolleegiumi ülesandeid.

  (2) Kolleegiumi töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord aastas.

  (3) Kolleegiumi koosolekutest on õigus osa võtta toimetajal.

  (4) Kolleegiumi ülesanded on:
  1) jälgida vallalehes ilmuva materjali vastavust selle väljaandmise eesmärkidele ja heale tavale;
  2) anda ideid lehe sisu ja ilmuvate artiklite kohta;
  3) teha ettepanekuid toimetajale lehe toimetamise otstarbekamaks ja huvitavamaks muutmiseks;
  4) teha ettepanekuid lehe väljaandmise korra muutmiseks;
  5) teostada järelevalvet võimaliku poliitilise informatsiooni avaldamise osas vähemalt üks kord aastas, valimiseelsel perioodil üks kord kuus.

§ 4.   Poliitilise informatsiooni avaldamine

  (1) Vallaleht ei avalda erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide poliitilist informatsiooni, välja arvatud lõikes 4 nimetatud juhtudel.

  (2) Vallalehes ei avaldata poliitilise tähendusega sõnumeid, sealhulgas:
  1) valimisperioodi eduraporteid ja otsest valimisreklaami;
  2) võimupositsioonilt tehtud üleskutseid valida valimistel kedagi konkreetset;
  3) teavitusi, milles kritiseeritakse ja halvustatakse võimulolijate poliitilisi konkurente;
  4) teavitusi, milles on ainsaks või põhiliseks teemaks kandidaadi või tema erakonna ühekülgne kiitmine.

  (3) Valimiseelsel perioodil (3 kuud enne valimisi) tuleb jälgida, et valla poliitilise juhtkonna osavõtul vallalehes avaldatavas teavituses ei oleks poliitikut sagedasti mainitud ja et teavituse teostus ei võimendaks avalikku tähelepanu poliitiku isiku ümber, ka mitte juhuslikult.

  (4) Vajadusel antakse poliitilise reklaami avaldamiseks kõigile kohaliku tasandi poliitilistele jõududele võimalus oma poliitiliste vaadete tutvustamiseks ühes ja samas lehenumbris. Sellise reklaami avaldamine on tasuline.

§ 5.   Reklaam

  (1) Reklaam peab olema lugeja jaoks selgelt eristatud ajakirjanduslikust tekstist/pildist.

  (2) Keelatud on eksitav reklaam, heade kommete ja tavadega vastuolus olev reklaam, samuti isikut halvustav reklaam.

  (3) Reklaami avaldamine on tasuline. Hinnakirja kehtestab Alutaguse Vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json