Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu töös osalemisega seotud tasude ning hüvitiste suurused ja tasude ning hüvitiste maksmise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2025
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2024, 32

Türi Vallavolikogu töös osalemisega seotud tasude ning hüvitiste suurused ja tasude ning hüvitiste maksmise kord

Vastu võetud 17.12.2021 nr 20
RT IV, 22.12.2021, 6
jõustumine 01.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2024RT IV, 06.06.2024, 409.06.2024, kehtib kuni 31.12.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse
  1) Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu volituste perioodiks moodustatud alalise komisjoni esimehele ja aseesimehele ning volikogu liikmele Türi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööga seotud ülesannete täitmise ning volikogu tööst osavõtu eest tasude maksmise tingimused ja kord;
  2) volikogu liikmele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulu liik ning kulu hüvitamise tingimused ja kord.

2. peatükk VOLIKOGU LIIKME TASUD 

§ 2.   Volikogu tööga seotud ülesannete täitmise ja volikogu töös osavõtu eest makstavate tasude suurused

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu esimehe ülesannete täitmise eest tasu 1500 eurot kuus ning seda vaid juhul, kui antud kuus toimus volikogu istung. Tasu suurus ei olene ühes kuus toimunud volikogu istungite arvust.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu esimehe äraolekul tema ülesannete täitmise eest tasu 750 eurot.

  (3) Volikogu liikmele (v.a volikogu esimees ja komisjoni esimees) makstakse volikogu istungi tööst osavõtu eest tasu 72 eurot kuus ning seda vaid juhul, kui antud kuus toimus volikogu istung.

  (4) Alalise komisjoni (edaspidi komisjon) esimehele (v.a volikogu esimehele) makstakse komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 360 eurot kuus ning seda vaid juhul, kui antud kuus toimus komisjoni koosolek.

  (5) Komisjoni aseesimehele makstakse esimehe äraolekul komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 180 eurot.

§ 3.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamine ja väljamaksmine

  (1) Volikogu istungist ja komisjoni koosolekust osavõtu kohta peetakse arvestust osalejate registreerimislehe või istungi ja komisjoni protokollide alusel (sh arvestatakse elektroonilist osalust).

  (2) Tasu volikogu tööst osavõtu ja komisjoni töö korraldamise eest makstakse välja iga kuu viimasel tööpäeval.

3. peatükk KULUDE HÜVITAMINE 

§ 4.   Hüvitatav kulu

  (1) Komisjoni liikmele (v.a komisjoni esimees) hüvitatakse osaliselt komisjoni töös osalemiseks tehtud isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Kulude hüvitamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulu hüvitamise aluseks on isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetav arvestusleht. Arvestuslehte peetakse Türi Vallavalitsuses kui ametiasutuses (edaspidi ametiasutus) ameti- ja töösõitudeks isiklikuga sõidukiga tehtud kulu hüvitamise aluseks oleva arvestuslehega samase vormi kohaselt.

  (3) Isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetakse arvestust kuude kaupa ning arvestusleht esitatakse ametiasutusele hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu 5. tööpäevaks.

  (4) Hüvitist makstakse 30 senti komisjoni töös osalemiseks tehtud ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendrikuus.

  (5) Hüvitis arvestatakse arvestuslehe alusel ja makstakse välja volikogu esimehe käskkirja alusel.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. jaanuarist 2022.

§ 6.   Erisus määruse rakendamisel
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2024, 4 - jõust. 01.01.2025]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json