Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Alatskivi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alatskivi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 1

Alatskivi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 26.10.2006 nr 22

Määrus kehtestatakse “Jäätmeseadus” § 69 lõike 3 ja “Andmekogude seadus” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja nimi

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register nimega “Alatskivi valla jäätmevaldajate register”.

  (2) Registri asutaja on Alatskivi vallavolikogu.

  (3) Registri omanik on Alatskivi vald.

§ 2.   Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  Alatskivi valla jäätmevaldajate registri asutamise ja pidamise eesmärgiks on usaldusväärsete andmete kogumine ja säilitamine Alatskivi valla territooriumil elavate või asuvate olmejäätmete valdajate ja nende kasutuses olevate jäätmemahutite kohta.

§ 3.   Rakendusala

  Registrit rakendatakse jäätmevaldajate üle arvestuse pidamiseks. Register annab ülevaate vallakodanikel, korteriomanikel, korteriühistutel ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinnipidamisest.

§ 4.   Registri pidamine

  Jäätmevaldajate registrit peetakse elektrooniliselt võttes aluseks maavaldajate arvestuseks kasutatavaid programme.

§ 5.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Alatskivi Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist ja kasutajate haldamist;
  3) volitab töötajad ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  4) teostab registri pidamise üle järelevalvet.

  (3) Registri volitatud töötlejad määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (4) Registri volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  2) töötleb andmeid;
  3) vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest.

§ 6.   Registri töökeel

  Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 7.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveo ainuõiguse võitnud ettevõttele.

  (2) Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta.

  (3) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

  (4) Andmete saamiseks esitatakse kirjalik põhjendatud avaldus registri vastutavale töötlejale.

§ 8.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) järjekorranumber;
  2) jäätmevaldaja nimi;
  3) jäätmevaldaja aadress (veopiirkond, katastritunnus, küla, talu, tänav, majanumber, korterinumber, kontakttelefon);
  4) elanike või töötajate arv jäätmevaldaja territooriumil;
  5) liitumine olmejäätmete korraldatud veoga;
  6) sõlmitud leping jäätmekäitluseks;
  7) olmejäätmete mahuti olemasolu ja suurus;
  8) jäätmete äraveo sagedus;
  9) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused ja tasud kvartalite kaupa, aastate kaupa;
  10) märkused jäätmekäitluseeskirjast kinnipidamise kohta.

  (2) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 9.   Andmete andmine registrisse

  (1) Jäätmevedaja esitab lepingus kokkulepitud kuupäevaks registrisse andmed jäätmevaldajate jäätmekoguste kohta, mis tema poolt on prügilasse üle antud.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Jäätmevedaja vastutab tema poolt antavate andmete tegelikkusele vastavuse eest, vastutus kehtestatakse lepingus.

  (4) Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatavad andmed.

§ 10.   Muudatuste tegemine registris

  (1) Muudatusi registris tehakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud kinnistusraamatu muudatuste alusel.

  (2) Muudatusi teeb registris ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja, kes vajadusel informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 11.   Registriandmetele juurdepääs

  (1) Jäätmevaldajate registri andmetele juurdepääs on piiratud.

  (2) Kasutajad määratakse vallavanema käskkirjaga või kasutajal on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

§ 12.   Finantseerimine

  Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 13.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Alatskivi vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse Alatskivi valla jäätmevaldajate registrisse kantud andmete üleandmine teise andmekogusse või arhiivi või registri andmete hävitamine.

  (3) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse vastav akt.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.novembril 2006.a.

Janno Tomson
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json