EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tänaval ja avalikul üritusel kauplemise kord

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 2

Tänaval ja avalikul üritusel kauplemise kord

Vastu võetud 01.07.2008 nr 16

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lg 1, § 18 lg 1, § 18 lg 5 ja § 20 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse kaubanduse korraldamist avalikul üritusel ja tänavakaubanduse korraldamist Kunda linna haldusterritooriumil.

  (2) Kõik kauplejad määruse mõistes on kohustatud kinni pidama Kaubandustegevuse seadusest, käesolevast määrusest, Kunda linna avaliku korra ja Kunda linna heakorra eeskirjast ning teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 2.   Müügikorraldaja

  (1) Tänavakaubanduse ja avaliku ürituse kaubanduse korraldaja on Kunda Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Linnavalitsusel on õigus anda volitus linnavalitsuse hallatavale asutusele tegutsemiseks kaubanduse korraldajana.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud müügikorraldaja korraldab kauba või teenuse müüki Kunda linna valduses oleva tegevuskoha kaudu.

§ 3.   Kaupleja

  Kaupleja käesolevas määruses on isik, kes müüb kaupa või teenust müügipileti alusel ja isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänaval või avalikul üritusel müügipileti alusel.

§ 4.   Tänavakaubandus

  (1) Tänaval kaupleja võib kaupa või teenust müüa müügipileti alusel kaubanduse korraldaja poolt lubatud piiritletud paigas.

  (2) Tänaval kaupleja peab tundma oma müüdavat kaupa või teenust, järgima müügiks kehtestatud nõudeid ja kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

  (3) Tänaval kauplejal on keelatud müüa:
  1) kaupa ja teenust, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või litsents või muu samaväärne dokument;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) kasutatud tööstuskaupu;
  6) loomi loomakaitseseaduse tähenduses;
  7) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

  (4) Tänavakaubanduse korras võib istikuid müüa selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud müügikohas.

§ 5.   Müügipilet

  (1) Müügipileti väljastab käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud müügikorraldaja.

  (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) korraldaja nimi ja asukoht;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemise aeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind.

  (3) Linnavalitsus registreerib püsival andmekandjal käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2-7 nimetatud andmed.

  (4) Müügipileti number on linnavalitsuse määratud kordumatu numbrite kombinatsioon.

  (5) Pileti hinnad kauplemiseks tänaval või avalikul üritusel kehtestab Kunda Linnavalitsus oma määrusega.

§ 6.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa käesoleva määruse §-s 2 lõikes 1 nimetatud kaubanduse korraldaja väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Avalikul üritusel kaubanduse korraldajale ja tema väljastatavale müügipiletile kohaldatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatut.

  (3) Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük on seaduse või Kunda Linnavolikogu määrusega keelatud.

§ 7.   Vormide kinnitamine

  Kunda Linnavalitsusel kinnitada määruse jõustumise ajaks müügipileti taotluse ja müügipileti vorm.

§ 8.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Lugeda kehtetuks Kunda Linnavolikogu 29. aprilli 2004 määrus nr 10 Müügipileti hinna kehtestamine.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 04. juulil 2008. a.

Anne Tasuja
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json