ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kunda linnas

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 3

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kunda linnas

Vastu võetud 11.03.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituvate või liitunud kinnistute omanike või valdajate vahel Kunda linnas.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal, mis on piiritletud linnavolikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt, on kõigil kinnistu omanikel õigus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

  (3) Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni suhtes, kuni ei teki nende rekonstrueerimise vajadus seose täiendavate veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste kasutamisega.

  (4) Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajaduseks ette nähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.

  (5) Käesolev määrus on kohustuslik täitmiseks kõigile Kunda linnas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.

§ 3.   Liitumise üldnõuded

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu (edaspidi liitumistasu). Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel või omaniku vahetumisel ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.

  (5) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisena ning see toimub käesoleva määruse kohaselt. Otsuse, millise teenusmahtude muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.

  (6) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitamine eramaale ja -teedele toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja vahelisel kokkuleppel.

§ 4.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piiritlemine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa.

  (2) Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel

  (3) Liitumispunktiks veevärgil on peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka. Kui peakraan asub üle ühe meetri väljaspool kinnistu piire, siis on liitumispunktiks kinnistu piir, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti. Krundistamata hoonestuse puhul asub liitumispunkt kuni ühe meetri kaugusel väljaspool hoonestatava krundi piiri.

  (4) Liitumispunktiks ühiskanalisatsioonil on peatorul olev vaatluskaev, millest juhitakse kinnistult reoveed. Kui vaatluskaev asub üle ühe meetri väljaspool kinnistut, siis on liitumispunktiks kinnistu piir, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti. Liitumiskoha vaatluskaev kuulub ühiskanalisatsiooni. Krundistamata hoonestuse puhul on liitumispunktiks viimane vaatluskaev, mille kaudu torustik läheb hoonestusalale.

  (5) Kuivendusdrenaaž, sademetevee restkaev koos äravoolutoruga ja muud drenaaživee ning muu pinnasevee ärajuhtimise rajatiste liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga.

§ 5.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine toimub liituja poolt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale esitatud taotluse põhjal koostatava liitumislepingu alusel.

  (2) Taotluse vormi koostab ühisveevärgi ja -kanalisatsioon omanik või valdaja

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) isikuandmed;
  2) andmed kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;
  3) andmed olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  4) andmed kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;
  5) andmed ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee koguse ja reostusastme kohta;
  6) ettepanek liitumispunktide asukoha kohta;
  7) ettepanek kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) tootmisotstarbelise sisseseade korral andmed vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning taotlust neist protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse kohta.

  (4) Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.

  (5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus nõuda täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumislepingu koostamiseks.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.

  (2) Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses, kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid teiste klientide veega varustamises või heitvee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamisest keeldumist või rahuldamisest piiratud ulatuses peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja taotlejale kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.

  (4) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti projekteerimisele.

  (5) Kinnistu liitumistingimused peavad olema koostatud selliselt, et võimaluse korral minimiseerida nii liitumiskulusid kui ka kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ehituseks liituja kulusid tingimusel, et see ei riku kolmandate isikute õigusi ja vabadusi.

  (6) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistingimustes määratakse:
  1) liitumispunkti asukoht;
  2) tehnilised erinõuded;
  3) projektdokumentatsiooni kooskõlastamise kord;
  4) liitumistingimuste kehtivusaeg;
  5) maksimaalselt antav veekogus ööpäevas ja ööpäevane tarbimisrežiim;
  6) ärajuhitava reovee vastuvõtmise erinõuded (kogus, koostis, vastuvõturežiim);
  7) erinõuded kontroll- ja mõõteriistade ning veemõõdusõlme ehitamise kohta.

  (7) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ehitusprojekti (edaspidi liitumisprojekt ) koostamine, sisendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine peab toimuma Ehitusseaduse ning Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt.

§ 7.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul pärast kinnistu liitumisprojekti esitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale kooskõlastamiseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kolmes eksemplaris, milles üks tagastatakse kooskõlastatud pärast lepingu sõlmimist liitujale.

  (2) Liitumislepingus määratakse kindlaks:
  1) liitumislepingu poolte andmed;
  2) liituva kinnistu üldandmed (aadress, katastritunnus, registreerimisnumber, sihtotstarve, pindala, omanik);
  3) dokumendid, mille alusel teostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine (liitumise tehnilised tingimused, projekt, nõuded mõõdusõlmele jne);
  4) liitumiskoha asukoht;
  5) liitumistasu suurus ja selle maksmise kord;
  6) liitumise kuupäev;
  7) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja õigused ja kohustused;
  8) liitumislepingu lõpetamise alused;
  9) vajaduse korral muud nõuded liitumisele.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul on õigus kokkuleppel liitujaga kontrollida kinnistusiseste võrkude teostust ning osaleda kõigi katsetuste ja sanitaartöötluste juures.

  (4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida Kunda Linnavolikogu otsusega volitatud isikul.

  (5) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida kui liitumisprojekt ei vasta kehtivatele nõuetele või ei ole arvestatud liitumistingimustega.

§ 8.   Liitumislepingu muutmine, lõpetamine ja lõppemine

  (1) Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest. Selleks ajaks tasutud liitumistasu ei tagastata.

  (2) Ühisveevärgi omanikul või valdajal on õigus liitumisleping lõpetada:
  1) juriidilise isiku likvideerimisel, kui tal ei ole õigusjärglast;
  2) kinnistu omaniku surma korral, kui tal ei ole pärijat;
  3) muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (3) Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 toodud juhul.

  (4) Liitumislepingu lõpetamisel ei kompenseerita liitujale tehtud kulutusi.

  (5) Liitumisleping lõpeb, kui lepingu osapooled on täitnud lepingujärgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingukohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett. Liitumislepingu lõppedes sõlmib veeettevõtja liitujaga teenuslepingu veevarustuse ja reovee ärajuhtimiseks.

  (6) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktideni jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja omandisse.

  (7) Liitumislepingu kohaste liitumistingimuste muutumisel peab kinnistu omanik või valdaja taotlema nimetatud tingimuste muutmist ning selle kohta sõlmitakse uus liitumisleping. Kui kinnistu omanik või valdaja on rikkunud liitumistingimusi, on veeettevõtjal õigus pärast ühekuulist kirjalikku etteteatamist teenusleping lõpetada.

  (8) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja või kinnistu omanik või valdaja taotleb liitumispunkti ümberehitamist, toimub see taotleja kulul.

§ 9.   Liitumistasu ja selle arvutamise kord

  (1) Liitumistasu võtmise aluseks on kinnistule (kinnistutele) nõuetekohaseks teenuste osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga hõlmatud piirkonnas, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999.a. 22. märtsi tagatakse liitumistasuga ainult kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Liitumistasu võtmise aluseks on vastava kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise tegelikud kulud.

  (3) Eelnevas lõikes mittemärgitud piirkondades tagatakse liitumistasuga peale kinnistu ühendamiskulude ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiskulud.

  (4) Liitumistasu ei saa teistkordselt võtta, kui kinnistu veevõrgu või kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht muutub vee-ettevõtte arendustegevuse tõttu.

  (5) Tagastamatu abi korras antud vahendite arvel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamiskulusid või kinnistute ühendamiskulusid ei arvata tegelike kulude hulka. Liitumistasu võib võtta vaid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses.

  (6) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigiga (veevarustus, reovee kanalisatsioon) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse.

  (7) Liitumistasu määrad ja suurused arvutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.

  (8) Kunda Linnavolikogu võib kehtestada liitumistasu ülempiiri.

  (9) Tegelike kulude arvestamisel ei tohi ehitushinnad oluliselt erineda vastava piirkonna keskmistest ehitushindadest.

  (10) Liitujal on õigus tutvuda enne liitumislepingu sõlmimist liitumistasu arvandmetega ja vastavate arvutustega.

  (11) Juhul kui liituja kahtleb liitumistasu arvestuses, siis valib liituja konkureerivate hinnapakkumiste hulgast endale sobiva pakkumise.

  (12) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab arvestama tingimustele vastava konkureeriva hinnapakkumisega, muutes oma liitumistasu arvestust või tellima tööd liituja poolt valitud pakkujalt.

§ 10.   Liitumistasu maksmine

  (1) Liituja maksab liitumistasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:
  1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;
  2) 50% liitumistasust liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päevaks, tööde kestvusel üle 30 kalendripäeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

  (3) Liitumislepingu järgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale viivist vastavalt liitumislepingule, kuid see ei või olla rohkem kui 0,5% tasumata summalt päevas.

  (4) Liitumislepingu järgsest ehitustähtajast mittekinnipidamise korral maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja liitujale leppetrahvi mis ei või olla rohkem kui 0,1%, kuid mitte üle 30% liitumistasust .

§ 11.   Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku ühendamine

  (1) Ühendamise ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku teeb vee-ettevõtja pärast akti allakirjutamist ning kui liituja on tasunud liitumistasu käesoleva määruse § 10 näidatud korras.

  (2) Ühendustoru liitumislepingujärgsest ehitustähtajast mittekinnipidamisel ja liitumise kuupäeva ületamisel maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja liitumistasu summalt liitujale või kliendile leppetrahvi, mis ei või olla rohkem kui 0,1% liitumistasust päevas.

  (3) Vee-ettevõtja alustab vee andmist ja heitvee ärajuhtimist pärast kliendilepingu sõlmimist vastavalt Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale, kliendilepingus kokkulepitud tähtajal.

  (4) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktideni jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja omandisse.

§ 12.   Rakendussätted

  Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni suhtes, kuni ei teki nende rekonstrueerimise vajadus seoses täiendavate veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste kasutamisega.

§ 13.   Vaidluste lahendamine

  Käesoleva eeskirja täitmisel tekkivad lahkarvamused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning liituja vahel lahendatakse nendevaheliste läbirääkimiste teel või vastavate õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 14.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel lugeda kehtetuks Kunda Linnavolikogu 16.06.2000 aasta määrus nr 14 „Kunda linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja sellega liitumise eeskiri“

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2009.

Anne Tasuja
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json