Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Küsitluse kord Kunda linna elanike arvamuse väljaselgitamiseks

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 4

Küsitluse kord Kunda linna elanike arvamuse väljaselgitamiseks

Vastu võetud 06.01.2009 nr 2

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 7 lõike 7 punkti 1 ja paragrahvi 9 lõige 6 punkt 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord (edaspidi kord) sätestab Kunda linna (edaspidi linn) küsitluse (edaspidi küsitlus) korra elanike arvamuse väljaselgitamiseks seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega, mille tulemusena moodustatakse uus omavalitsusüksus Viru-Nigula valla ja Kunda linna senistes piirides.

  (2) Küsitlus on informatiivse iseloomuga ning ei ole linnavolikogule järgimiseks kohustuslik.

  (3) Arvamus selgitatakse välja avalikel rahvakoosolekutel.

  (4) Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris Kunda linn.

  (5) Küsitlustulemused selgitatakse küsitlusest vahetult osa võtnud isikute tahteavalduse alusel.

  (6) Rahvakoosolekute ja küsitluse korraldamise aeg, koht ja küsitlusele pandav küsimus, võimalikud muudatused ja muud koosolekute ning küsitlusega seotud teadaanded avaldatakse Kunda linna kodulehel, raamatukogus, linnavalitsuse stendil, kuulutustulpadel ning rohkem külastatavates kohtades.

§ 2.   Küsitluse läbiviimise aeg

  (1) Rahvakoosolekute ja küsitluse aja ning koha määrab linnavalitsus. Linnavalitsusel on kohustus korraldada rahvakoosolekuid ja küsitlust vähemalt viies erinevas kohas ning erineval ajal.

  (2) Linnavalitsus moodustab küsitluse läbiviimiseks komisjoni.

  (3) Kõik koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, ühinemisega seotud küsimused ja vastused küsimustele, ettepanekud ja hääletusele pandud küsimus.

§ 3.   Küsitlusest osavõtjate nimekiri

  (1) Linnavalitsus koostab rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja.

  (2) Nimekirja kantakse elaniku kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress.

  (3) Nimekirjast väljajäänud isikud kannab komisjon nimekirja küsitluse toimumise päeval.

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesandeks on:
  1) korraldada küsitluse läbiviimiseks vajalike dokumentide trükkimine;
  2) avalikustada koosolekute toimumise aeg vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumise päeva;
  3) teha kindlaks küsitluse tulemused.

§ 5.   Küsitluse läbiviimine

  (1) Küsitlus viiakse läbi rahvakoosolekutel linnavalitsuse poolt määratud kohtades.

  (2) Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel küsitluskohas antakse küsitluses osalejale küsitlusleht, mille kohta ta annab allkirja paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud nimekirja lehele.

  (3) Küsitluslehele kantakse küsimuse täpne eestikeelne sõnastus vastusevariantidega ”jah” ja “ei” ning linna pitsati jäljend.

  (4) Pärast rahvakoosolekul ettekannete kuulamist, küsimuste esitamist ja neile vastamist ning ettepanekute tegemist, täidab osaleja küsitluslehe, tehes sellele märke vastusevariandi “jah” või “ei” juurde.

  (5) Pärast küsitluslehe täitmist laseb osaleja küsitluslehe vastuste kasti.

§ 6.   Küsitluse tulemuste kindlakstegemine

  (1) Komisjon teeb kindlaks kastis olevate küsitluslehtede alusel küsitluses osalenud isikute arvu, kehtetute küsitluslehtede arvu ja esitatud küsimusele jaatavalt vastanud isikute ning eitavalt vastanud isikute arvu. Saadud andmete põhjal koostab komisjon protokolli, mis lisatakse rahvakoosoleku protokolli juurde.

  (2) Küsitlusleht tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) puudub linna pitsati jäljend;
  2) ei ole tehtud märget kummagi vastuse juurde või märkeid on tehtud rohkem kui üks;
  3) sellele tehtud märget on parandatud ning seetõttu ei ole arvamus üheselt mõistetav.

  (3) Komisjon koostab küsitluse protokollide põhjal koondprotokoll, mille alusel valmistab ette vastavasisulise volikogu otsuse eelnõu.

  (4) Komisjon edastab küsitluslehed, küsitluses osalejate nimekirjad, komisjoni otsused, rahvakoosolekute ja küsitlustulemuste protokollid, komisjonile esitatud avaldused ja kaebused ning volikogu otsuse eelnõu linnavalitsuse kantseleisse hiljemalt viimase küsitluse lõppemise päevast kolme päeva jooksul.

§ 7.   Küsitluse tulemuste teatavakstegemine

  Küsitluse tulemused tehakse teatavaks vastavalt linnavolikogu otsuste avalikustamise korrale.

§ 8.   Avalduste ja kaebuste esitamine

  Komisjoni tegevuse või otsustega mittenõustumisel on kaebuse või avalduse esitajal õigus esitada kaebus linnavolikogule.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 12. jaanuaril 2009. a.

Anne Tasuja
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json