Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu töökorra kehtestamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 9

Kose Vallavolikogu töökorra kehtestamine

Vastu võetud 16.12.2011 nr 87

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 44 lõike 1, „Haldusmenetluse seaduse“ § 57, „Halduskohtumenetluse seadustiku“ § 9 lõike 1 ja § 91 lõike 1, Kose Vallavolikogu 26.04.2007 määruse nr 60 „Kose valla põhimääruse kinnitamine“ § 28 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) on Kose valla kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse seaduses sätestatud korras neljaks aastaks.

  (2) Vallavolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Kose valla õigusaktidest, käesolevast töökorrast ning vallaelanike vajadustest ja huvidest.

  (3) Vallavolikogu liikmete arvu määrab vallavolikogu eelmine koosseis. Vallavolikogu liikmete arv peab olema paaritu ja vallavolikogus peab olema vähemalt 17 liiget.

  (4) Vallavolikogu töötab täiskoguna. Vallavolikogu tööorganiteks on eestseisus, alatised ja ajutised komisjonid.

§ 2.   Vallavolikogu esimees ja aseesimees

  (1) Vallavolikogu esimehe valimine toimub Kose valla põhimääruse § 23 sätestatud korras.

  (2) Vallavolikogu aseesimehe valimine toimub Kose valla põhimääruse § 23 sätestatud korras.

  (3) Vallavolikogu esimees:
  1) korraldab vallavolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab vallavolikogu eestseisuse koosolekuid, vallavolikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist ja vallavolikogu õigusaktide menetlemist;
  2) esindab või volitab teisi esindama Kose valda ja vallavolikogu vastavalt seadusega, Kose valla põhimäärusega ning vallavolikogu poolt antud pädevusele;
  3) omab õigust nõuda kõigilt Kose valla asutustelt vajalikke dokumentide ärakirju ja informatsiooni vallavolikogu pädevusse kuuluvates küsimustes;
  4) kirjutab alla vallavolikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja teistele volikogu dokumentidele ning peab vallavolikogu nimel kirjavahetust;
  5) korraldab vallavolikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimist;
  6) esitab vallavolikogu liikmetele vähemalt neli päeva enne volikogu istungit kutse päevakorra eelnõuga, milles on ära näidatud arutusele tulevad küsimused;
  7) kutsub volikogu kokku vallavalitsuse või vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks;
  8) täidab muid talle seaduse alusel ja Kose valla põhimäärusega pandud ülesandeid.

§ 3.   Vallavolikogu eestseisus

  (1) Vallavolikogu eestseisus on nõuandev organ vallavolikogu esimehe juures vallavolikogu istungi päevakorra projekti ja töökorralduse muudatusettepanekute läbivaatamiseks. Eestseisuse otsustused on vallavolikogu esimehele soovitusliku iseloomuga.

  (2) Vallavolikogu eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega vallavolikogu esimees, vallavolikogu aseesimees, alatiste komisjonide esimehed. Vallavanem ei kuulu eestseisuse koosseisu, kuid tal on eestseisuse koosolekutel sõnaõigus.

  (3) Vallavolikogu esimees või tema volitusel ka aseesimees võib kutsuda vajadusel eestseisuse koosolekule ka teisi isikuid.

  (4) Eestseisuse koosoleku kutsub kokku ja juhatab vallavolikogu esimees või tema volitusel aseesimees. Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees omal algatusel või ¼ komisjoni liikmete kirjalikul nõudel. Kutse, milles on märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakorraprojekt, edastatakse komisjoni liikmetele üldjuhul kolm päeva enne komisjoni toimumist elektronposti teel, kui see ei ole kokku lepitud teisiti. Materjalid edastatakse komisjoni liikmetele üldjuhul kolm päeva enne komisjoni toimumist elektronposti teel, kui see ei ole kokku lepitud teisiti. Koosoleku mittetoimumisest teatatakse komisjoni liikmetele elektronposti või telefoni teel. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees. Komisjon võtab vastu otsuseid poolthäälte enamusega.

  (5) Eestseisuse koosolekul arutatakse eelnõude võtmist vallavolikogu istungi päevakorra projekti. Eestseisuse koosolekul kuulatakse ära juhtivkomisjoni seisukohad menetluses olevate eelnõude kohta ning otsustatakse, millised neist lülitada vallavolikogu istungi päevakorra projekti. Vallavolikogu esimees koostab vallavolikogu istungi päevakorra projekti ja määrab iga päevakorraküsimuse arutamiseks ettekandja ja vajadusel kaasettekandja(d).

  (6) Eestseisuse koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 4.   Vallavolikogu liige

  (1) Vallavolikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.

  (2) Vallavolikogu liige juhindub seadustest, Kose valla õigusaktidest ning vallaelanike huvidest ja vajadustest.

  (3) Vallavolikogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.

  (4) Vallavolikogu liikmel on õigus:
  1) Algatada vallavolikogu õigusakte ja teha ettepanekuid vallavolikogu istungil arutatavate küsimuste kohta.
  2) Seada üles kandidaat vallavolikogu poolt valitavale kohale.
  3) Esitada vallavolikogu menetluses olevale eelnõule täiendus- ja muudatusettepanekuid. Täiendus- ja muudatusettepanekud (sh ka redaktsioonilised) esitatakse volikogu sekretärile kirjalikult või elektronposti teel hiljemalt kaks päeva enne volikogu istungit välja arvatud juhul, kui eelnõu esitaja on määranud teise tähtaja.
  4) Esitada oma kandidatuur komisjoni liikmeks.
  5) Saada vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusakte.
  6) Esineda vallavolikogu istungil avaldusega, sõnavõtuga, repliigiga ja esitada küsimusi.
  7) Saada hüvitust vallavolikogu tööst osavõtu eest.

  (5) Vallavolikogu liige ei tohi osa võtta vallavolikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 25 lõikele 1.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul on vallavolikogu liige kohustatud enne küsimuse arutelu algust tegema avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorrapunkti arutamisel. Vastav märge fikseeritakse vallavolikogu istungi protokollis. Küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks vajalik kvoorum on selle vallavolikogu liikme võrra väiksem.

  (7) Vallavolikogu liige on kohustatud esitama majanduslike huvide deklaratsiooni korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Vallavolikogu komisjon

  (1) Vallavolikogu võib moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Vallavolikogu alatise komisjoni esimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast.

  (2) Vallavolikogu komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisus teeb muudatusi vallavolikogu komisjoni esimehe esildisel.

  (3) Vallavolikogu komisjoni pädevus ja töökord on sätestatud Kose valla põhimääruses.

§ 6.   Vallavolikogu õigusaktide algatamine

  (1) Vallavolikogu õigusaktide algatamise õigus on:
  1) vallavolikogu liikmel;
  2) vallavolikogu komisjonil;
  3) vallavalitsusel;
  4) vallavanemal;
  5) vallasekretäril;
  6) vallaelanikel seaduses sätestatud alustel ja korras.

  (2) Vallavolikogu võib teha vallavalitsusele ülesandeks välja töötada vallavolikogu õigusakti eelnõu.

  (3) Vallavolikogu õigusaktide eelnõu vormistatakse õigusaktides kehtestatud nõuete kohaselt. Vallavolikogu määruse eelnõule kohaldatakse Vabariigi Valitsuse poolt Vabariigi Valitsuse ja ministri määruse eelnõu kohta kehtestatud normitehnilisi nõudeid erisustega, mis tulenevad kohaliku omavalitsusüksuse õiguslikust seisundist. Eelnõus esitatud andmete ning juriidilise ja keelelise õigsuse, samuti vorminõuetele vastavuse tagab eelnõu esitaja.

  (4) Kõik eelnõud, mis ei ole esitatud vallavalitsuse poolt, tuleb saata vallavalitsusele seisukoha saamiseks.

§ 7.   Eelnõu tagasivõtmine ja menetlusest väljalangemine

  Eelnõu esitajal on õigus tema poolt algatatud eelnõu tagasi võtta vallavolikogus menetlemise igal etapil, välja arvatud juhul, kui eelnõu on pandud vallavolikogu istungil lõpphääletusele. Eelnõu tagasivõtmisel langeb eelnõu vallavolikogu menetlusest välja.

§ 8.   Vallavolikogu istungi kokkukutsumine

  (1) Vallavolikogu täiskogu töövorm on istung.

  (2) Vallavolikogu istungi kutsub kokku selle esimees või tema asendaja, kelleks on aseesimees või aseesimehe puudumisel vallavolikogu vanim liige, vallavolikogu poolt kehtestatud korras. Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.

  (3) Vallavolikogu esimees või tema asendaja kutsub istungi kokku ka vallavalitsuse või vähemalt 1/4 vallavolikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks. Istungi toimumise aja määrab vallavolikogu esimees või tema asendaja, kuid mitte hilisemaks kui üks kuu.

  (4) Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul iga kuu (va juulikuu) kolmandal neljapäeval algusega kell 15.00 vaheaegadega 10 minutit iga 1,5- tunnise töötamise järel. Vaheaja algust võib muuta, kui seda tingib küsimuse arutelu.

  (5) Kui vallavolikogu istungi päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta korralise istungi algusaega, määrab vallavolikogu esimees istungi läbiviimiseks teise päeva või teise algusaja. Nimetatud otsus tehakse teatavaks eestseisuse koosolekul.

  (6) Kutse vallavolikogu istungi kokkukutsumise kohta, milles on ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja arutusele tulevad küsimused, tehakse vallavolikogu liikmetele teatavaks kirjalikult ja/või elektronposti teel vähemalt neli päeva enne vallavolikogu istungit ning kutse avaldatakse vähemalt üks päev enne vallavolikogu istungit Kose valla kodulehel. Käesolevas punktis toodud etteteatamise tähtaega ei rakendata vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumisel.

§ 9.   Istungi läbiviimise üldpõhimõtted

  (1) Vallavolikogu istungit juhatab vallavolikogu esimees või tema asendaja. Vallavolikogu esimehe äraolekul juhatab vallavolikogu istungit aseesimees. Esimehe või tema asendaja puudumisel juhatab istungit vanim kohalolev vallavolikogu liige.

  (2) Vallavolikogu uue koosseisu esimest istungit juhatab kuni vallavolikogu esimehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees. Vallavolikogu uue kooseisu esimese istungi päevakorras on vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Vallavolikogu esimehe valimised korraldab valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega. Sama kord kehtib ka vallavolikogu järgmistel istungitel, kui esimesel istungil ei osutunud vallavolikogu esimees valituks.

  (3) Vallavolikogu istungid on avalikud. Vallavolikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam vallavolikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.

  (4) Vallavolikogu istungist võtavad sõnaõigusega osa vallavalitsuse liikmed, vallasekretär ja vallavolikogu poolt istungile kutsutud muud isikud. Kinnisest istungist võtavad osa vallavolikogu liikmed ja istungit teenindavad ametnikud. Sõna andmise otsustab istungi juhataja.

§ 10.   Istungi avamine, päevakorra kinnitamine ning avalduste ja ettepanekute ärakuulamine

  (1) Vallavolikogu istungi avab istungi juhataja.

  (2) Istungi alguses tehakse teatavaks istungi päevakorraprojekt. Päevakorraprojekti arutamise käigus vaadatakse läbi ettepanekud eelnõude päevakorrast väljaarvamise kohta. Kui vallavolikogu nõustub päevakorraprojekti kohta esitatud ettepanekuga, loetakse see rahuldatuks hääletamata, kui keegi vallavolikogu liikmetest hääletamist ei nõua.

  (3) Pärast ettepanekute läbivaatamist ja vajadusel hääletamist kinnitatakse päevakord poolthäälte enamusega. Kui päevakorda ei kinnitata, paneb istungi juhataja kõik punktid ükshaaval hääletamisele. Küsimus jääb päevakorda, kui selle poolt hääletab vallavolikogu liikmeid rohkem kui vastu.

§ 11.   Päevakorraküsimuse arutamine istungil

  (1) Päevakorraküsimuse arutamine algab eelnõu esitaja ettekandega. Juhul, kui eelnõu esitajaks on vallavalitsus, kannab eelnõu üldreeglina ette vallavanem või abivallavanem. Seejärel kuulatakse ära juhtivkomisjoni esindaja kaasettekanne.

  (2) Ettekandeks antakse aega üldjuhul kuni 10 minutit ja kaasettekandeks kuni 5 minutit. Ettekandja taotlusel võib istungi juhataja ettekande ja kaasettekande aega pikendada kuni 5 minuti võrra. Kui kõneleja räägib üle aja või kaldub ilmselt teemast kõrvale, hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu.

  (3) Igal vallavolikogu liikmel on õigus esitada ettekandjatele küsimusi.

  (4) Pärast küsimuste esitamise lõppemist avatakse läbirääkimised, kus vallavolikogu liikmel on võimalus antud päevakorraküsimuses arvamust avaldada sõnavõtuga (repliigiga kuni 2 minutit).

  (5) Kui arvamuse avaldamiseks enam soovi ei ole, loeb istungi juhataja läbirääkimised lõpetatuks.

  (6) Kirjalikult laekunud muudatusettepanekud vaadatakse läbi enne eelnõu lõpphääletust või enne eelnõu saatmist teisele lugemisele. Muudatusettepaneku kohta küsitakse eelnõu esitaja arvamust.

§ 12.   Eelnõu lõpphääletus

  (1) Pärast muudatusettepanekute läbivaatamist paneb istungi juhataja eelnõu lõpphääletusele.

  (2) Eelnõu saatmise järgmisele lugemisele otsustab vallavolikogu poolthäälte enamusega.

  (3) Eelnõu ei saa esimesel lugemisel vastu võtta, kui:
  1) eelnõu puudutab vallaeelarve vastuvõtmist, muutmist või lisaeelarve kinnitamist;
  2) eelnõuga muudetakse Kose valla põhimäärust, välja arvatud juhul, kui muudatus tuleneb seadusest;
  3) eelnõuga võetakse vastu Kose valla arengukava või kehtestatakse kohalik maks.

  (4) Vallavolikogu ainupädevuses olevaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks vallavolikogu liige seda nõuab. Vallavolikogu otsustused ja määrused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 1. lõike punktides 2, 4, 6–10, 14, 15, 18, 24 ja 251 ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse §-s 7 ettenähtud küsimustes otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 1. lõike punktis 27 ettenähtud küsimuse otsustamisel kohaldatakse Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 22 lõiget 41.

  (5) Hääletamine on vallavolikogus avalik, välja arvatud isikuvalimistel.

  (6) Vallavolikogu liige hääletab isiklikult. Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ning vallavanema valimistel ning revisjonikomisjoni moodustamisel, komisjonide esimeeste valimistel ja Vabariigi Presidendi valimiskogusse vallavolikogu esindaja valimisel hääletatakse hääletamissedelitega.

  (7) Hääletamistulemustest teatab istungi juhataja ning kinnitab seda haamrilöögiga.

§ 13.   Vallavolikogu istungi lõpetamine

  (1) Vallavolikogu istungi lõpetab istungi juhataja sõnadega "Istung on lõppenud" ja kinnitab seda haamrilöögiga.

  (2) Kui vallavolikogu otsustab istungi lõpetada enne päevakorra ammendumist, lülitatakse pooleli või arutamata jäänud päevakorrapunktid järgmise istungi päevakorra projekti.

§ 14.   Vallavolikogu istungi protokoll

  (1) Vallavolikogu istung protokollitakse ja helisalvestatakse. Istungi protokoll vormistatakse seitsme tööpäeva jooksul. Helisalvestused säilitatakse kuus kuud.

  (2) Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletamistulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

  (3) Vallavolikogu istungi protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija.

  (4) Istungi protokollile lisatakse istungil vastuvõetud määruste ja otsuste originaalid.

  (5) Vallavolikogu istungi protokoll on avalik.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 73 „Kose Vallavolikogu töökorra kehtestamine“.

  (2) Määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates määruse avalikustamisest.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
Astrid Ojasoon
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json