Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu kehtestamine

Kose Vallavolikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 10

Kose Vallavolikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu kehtestamine

Vastu võetud 19.01.2012 nr 88

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punkti 22, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1 ja Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 “Kose valla põhimäärus” § 16 lõike 3, § 20 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1.   Kehtestada 01.01.2012 - 31.12.2012 igas kalendrikuus järgmised tasud:

  (1) volikogu liikmetele 36 (kolmkümmend kuus) eurot;

  (2) volikogu komisjonide esimeestele 62 (kuuskümmend kaks) eurot;

  (3) volikogu komisjoni liikmetele 16 (kuusteist) eurot.

§ 2.   Vallavolikogu komisjoni l iikmetele makstakse tasu vallavolikogu komisjoni koosolekutest osavõtu eest. Komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab volikogu sekretär.

§ 3.   Käesolevat määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Astrid Ojasoon
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json