ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluruumi tagamise teenus

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2016, 4

Eluruumi tagamise teenus

Vastu võetud 29.06.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 8, sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab eluruumi tagamise teenuse osutamise tingimused ja korra isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline endale ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama ning määrab ära Rakvere linna kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste ülesannete jaotuse teenuse osutamisel.

§ 2.   Eluruumi tagamise teenuse sisu

  (1) Isikule ja tema perekonnale tagatakse eluruum eelkõige järgmiste meetmetega:
  1) Rakvere linnale kuuluva eluruumi kasutusse andmine sotsiaaleluruumina;
  2) linna poolt üüritud eluruumi allkasutusse andmine eluruumi vajavale isikule;
  3) isiku abistamine sobiva eluruumi leidmisel ning vajadusel üürilepingu tagatisraha ja/või esimese üürimakse tasumine.

  (2) Eluruumi tagamise teenust korraldavad ja osutavad määruses sätestatud korras:
  1) Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus);
  2) Rakvere Linnavalitsus ametiasutusena (edaspidi ametiasutus).

2. peatükk Eluruumi tagamise teenuse taotlemine 

§ 3.   Eluruumi tagamise teenust taotlema õigustatud isik

  Eluruumi tagamise teenust (edaspidi eluruum) võib taotleda isik või perekond, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rakvere ning kes
  1) füüsiliste või psüühiliste erivajaduste tõttu ei ole võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust;
  2) oma vähekindlustatuse tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust. Isik on vähekindlustatud, kui tema sissetulek on väiksem kui kolmekordne toimetulekupiir;
  3) on vabanenud kinnipidamiskohast või erihoolekandeasutusest mitte varem kui üks kuu enne taotluse esitamist ning kes ei ole tulenevalt materiaalsest seisust võimeline ise endale eluruumi tagama ning kellel ei ole võimalik asuda elama eluruumi, mis on registreeritud rahvastikuregistris taotleja elukohana;
  4) on orvud või alaealisena vanemliku hoolitsuseta jäänud isikud, kes lahkuvad laste hoolekandeasutusest ja kellel ei ole võimalik asuda elama eluruumi, mis on rahvastikuregistris registreeritud taotleja elukohana.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Eluruumi saamiseks tuleb ametiasutusele esitada kirjalik taotlus. Taotlusele kirjutavad alla kõik taotlejaga ühist eluruumi taotlevad täisealised perekonnaliikmed või nende seaduslikud esindajad.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ja taotlejaga ühist eluruumi taotlevate perekonnaliikmete (edaspidi kaastaotlejad) isiku- ja kontaktandmed;
  2) andmed taotleja ja kaastaotlejate viimati kasutatud eluruumi kohta;
  3) eluruumi taotlemise põhjendus;
  4) vajadusel taotluse seisukohast olulised andmed tervisliku seisundi kohta;
  5) andmed taotleja või tema perekonna majandusliku seisu kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, arvelduskontol olevad rahalised vahendid jms);
  6) minimaalsed nõuded taotletavale eluruumile (edaspidi miinimumnõuded), mis lahendaksid taotleja ja tema perekonna eluasemeprobleemi (tubade arv, ligipääsetavus, taotleja või tema perekonnaliikmete erivajadused jne).

  (3) Ametiasutus kontrollib taotluse põhjendatust ja andmete õigsust ning koostab taotleja abivajaduse kohta hinnangu.

  (4) Taotluse ja hinnangu alusel valib linnavalitsuse sotsiaaltoetuste komisjon taotleja jaoks sobivaima meetme. Meetme valik peab olema põhjendatud.

3. peatükk Rakvere linnale kuuluva eluruumi kasutusse andmine 

§ 5.   Eluruumi kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Eluruum antakse taotleja kasutusse sotsiaaleluruumina. Eluruumi kasutamise sihtotstarve märgitakse eluruumi kasutamise lepingusse. Eluruumi sihtotstarbelist kasutamist kontrollib ametiasutus.

  (2) Eluruum antakse kasutusse tähtajaliselt, kuid mitte pikemalt kui kolm aastat.

  (3) Eluruumi kasutusse andmise otsustab Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (4) Eluruumi kasutusse andmise leping sõlmitakse kirjalikus vormis.

  (5) Eluruumi allkasutusse andmine ei ole lubatud.

  (6) Linna esindamist korteriühistu, elamuühistu, korteriomanike ühisuse liikmena või seltsingulepingu alusel tegutsemisel lepingu poolena või vastava lepingu sõlmimisel korraldab ametiasutus.

  (7) Eluruumist kohtuotsuse alusel väljatõstetava isiku suhtes täitemenetluse edasilükkamise, peatamise või lõpetamise avalduse esitamise otsustab linnavalitsus.

§ 6.   Tasu eluruumi kasutamise eest

  (1) Eluruumi kasutusse andmisel tasu eest sõlmitakse üürileping. Üürnik peab tasuma üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulude (vesi, kanalisatsioon, elekter, prügivedu jne) eest.

  (2) Üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab linnavalitsus.

  (3) Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud linna või kolmandate isikute poolt osutatud teenuste tegelikust maksumusest ning vajalikest kuludest elamu hoolduseks ja remondiks.

  (4) Eluruumi remondikulude jaotus linna ja üürniku vahel määratakse kindlaks üürilepingus.

§ 7.   Kohandatud eluruumi kasutamine

  (1) Kohandatud eluruum määruse tähenduses on linnale kuuluv eluruum, mis on kohandatud inimesele, kes vajab igapäevaelu korraldamisel kõrvalabi (abistamine toidu ostmisel, arstiabi korraldamisel, asjaajamisel jne) ja kes on õigustatud eluruumi taotlema määruse §-s 3 sätestatud alusel.

  (2) Kohandatud eluruumi kasutusse andmine toimub Rakvere linnale kuuluva eluruumi kasutusse andmise sätete alusel arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (3) Kohandatud eluruumi teenust osutab ja eluruumi kasutamise lepingu sõlmib ametiasutuse hallatav asutus.

§ 8.   Eluruumi kasutamise lepingu sõlmimine

  (1) Enne eluruumi kasutusse andmise otsustamist võimaldab ametiasutus taotlejal eluruumiga tutvuda.

  (2) Taotleja peab eluruumi sobivusest ametiasutust teavitama kümne tööpäeva jooksul. Eluruumi mittesobivust peab kirjalikult põhjendama.

  (3) Kui taotleja ei esita mittesobivuse põhjendusi mõjuva põhjuseta tähtaegselt või keeldub põhjendamisest, võib ametiasutus jätta eluruumi taotluse läbi vaatamata.

  (4) Isik on kohustatud sõlmima eluruumi kasutamise lepingu hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates eluruumi kasutusse andmise otsusest teadasaamisest. Juhul, kui isik ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta eluruumi kasutamise lepingut, võib linnavalitsus kasutusse andmise otsuse kehtetuks tunnistada.

§ 9.   Eluruumi kasutamise lepingute lõppemine

  (1) Eluruumi kasutamise lepingud lõppevad tähtaja möödumisel.

  (2) Enne lepingu tähtaja möödumist selgitab ametiasutuse sotsiaaltöötaja, kas eluruumi kasutaja vajab jätkuvalt sotsiaaleluruumi. Kui eluruumi kasutaja ei vasta enam eluruumi tagamise teenust taotlema õigustatud isiku nõuetele, saadab ametiasutus vähemalt kolm kuud enne lepingu tähtpäeva möödumist üürnikule kirjaliku teate eluruumi kasutamise lepingu tähtaja möödumise kohta.

  (3) Linnal on õigus lõpetada eluruumi kasutamise leping ennetähtaegselt seaduses ja käesolevas määruses sätestatud alustel. Lepingu erakorralise ülesütlemise otsustab linnavalitsus.

  (4) Juhul, kui isik ei asu mõjuva põhjuseta 30 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest kasutusse antud eluruumi elama, on see lepingu erakorralise ülesütlemise aluseks.

  (5) Eluruumi alalise elukohana kasutamata jätmisel üle kahe kuu on üürnik kohustatud ametiasutust kirjalikult informeerima. Juhul, kui üürnik jätab teatamise kohustuse täitmata ja ta ise või temaga koos elavad isikud eluruumi nimetatud tähtaja jooksul ei kasuta, loetakse see oluliseks lepingurikkumiseks ning see on üürilepingu erakorralise ülesütlemise aluseks.

§ 10.   Eluruumi kasutamise lepingu pikendamine

  (1) Eluruumi kasutamise lepingu pikendamiseks tuleb esitada ametisasutusele taotlus ning dokumendid hiljemalt kaks kuud enne kehtiva lepingu tähtaja möödumist. Taotluse esitamisele ja menetlemisele kohaldatakse eluruumi kasutusse andmise sätteid.

  (2) Eluruumi kasutamise lepingu pikendamise otsuse tegemisel arvestatakse lepinguliste kohustuste täitmist kasutaja ja kaastaotlejate poolt.

  (3) Eluruumi kasutamise lepingu pikendamisel on õigus muuta lepingutingimusi.

4. peatükk Eluruumi tagamise muud meetmed 

§ 11.   Eluruumi tagamise muud meetmed

  (1) Eluruumi tagamise muud meetmed määruse tähenduses on eelkõige:
  1) linna poolt eluruumi üürimine ja selle allüürile andmine eluruumi vajavale isikule;
  2) isiku abistamine sobiva eluruumi leidmisel ja vajadusel üürilepingu tagatisraha või esimese üürimakse tasumine.

  (2) Linnavalitsuse korralduse alusel võib rakendada ka muid määruses sätestamata eluruumi tagamise meetmeid, kui:
  1) isiku eluruumi vajadust ei ole võimalik tagada määruses sätestatud meetmega;
  2) sotsiaaltoetuste komisjoni hinnangul on võimalik sellega tagada isikule eluruum ning
  3) linnaeelarves on selleks piisavad rahalised vahendid.

§ 12.   Linna poolt eluruumi üürimine

  (1) Linna poolt eluruumi üürimist ja selle allüürile andmist eluruumi vajavale isikule korraldab ametiasutus.

  (2) Üürilepingu sõlmimise ja eluruumi allüürile andmise otsustab linnavalitsus. Allüürileping sõlmitakse tähtajaliselt.

  (3) Üürilepingu ja allüürilepingu täitmise tagab ametiasutus.

§ 13.   Abistamine eluruumi leidmisel ja tagatisraha või üürimakse tasumine

  (1) Ametiasutus abistab isikut sobiva eluruumi leidmisel eelkõige järgmiste tegevustega:
  1) teavitamine toimetulekutoetuse võimalustest ja muust sotsiaalabist, mida on võimalik taotleda üüritava eluruumi kulude katmiseks;
  2) abistamine sobiva eluruumi leidmisel ja üürileandjaga ühenduse võtmine, kui isik ei ole ise võimeline seda tegema;
  3) vajadusel abistamine üürilepingu sõlmimisega seotud asjaajamises;

  (2) Üürilepingu tagatisraha või esmase üürimakse tasumiseks antakse ühekordset sotsiaaltoetust Rakvere linnavolikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse muutmine

  Rakvere linnavolikogu 19. detsembri 2012 a. määruses nr 22 „Rakvere linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord“ (RT IV, 16.11.2013, 12) tehakse järgmised muudatused:
  1) preambulist jäetakse välja õiguslik alus „Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1“;
  2) määruse paragrahvid 6- 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Rakvere linnavolikogu 19. detsembri 2012 a. määruse nr 22 „Rakvere linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord“ § 9 alusel sotsiaaleluruumi vajajana arvele võetud isikul on õigustaotleda eluruumi käesolevas määruses sätestatud alusel ja korras.

  (2) Ametiasutus teavitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikuid määrusest 10 tööpäeva jooksul arvates selle vastuvõtmisest Rakvere linnavolikogus.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json