HaridusKool

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolitoetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2016, 15

Koolitoetus

Vastu võetud 26.06.2014 nr 27
RT IV, 01.07.2014, 9
jõustumine 15.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2015RT IV, 02.07.2015, 1505.07.2015
30.06.2016RT IV, 06.07.2016, 709.07.2016, osaliselt rakendatakse alates 1.09.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus sätestab Tartu linnas esimesse, teise ja kolmandasse klassi minevale lapsele koolitoetuse maksmise tingimused ja korra.

  (2) Käesoleva määruse eesmärk on toetada peresid laste kasvatamisel.

§ 2.   Koolitoetuse suurus

  Koolitoetuse suurus on 50 eurot lapse kohta aastas.

§ 3.   Koolitoetus

  (1) Koolitoetus on toetus lapsele, kes läheb Tartu linnas esimesse, teise või kolmandasse klassi ning kelle enda ja ühe vanema või muu last kasvatava isiku, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi, elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.
[RT IV, 06.07.2016, 7 - jõust. 09.07.2016]

  (2) Tartu linnas esimesse, teise või kolmandasse klassi mineva lapsega on võrdsustatud laps, kelle enda ja ühe vanema või muu last kasvatava isiku, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi, elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas, kuid ta läheb Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna soovitusel esimesse, teise või kolmandasse klassi mõne teise kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil.
[RT IV, 06.07.2016, 7 - jõust. 09.07.2016, rakendatakse alates 1.09.2015]

§ 4.   Koolitoetuse taotlemine

  (1) Koolitoetust on õigus taotleda lapse ühel vanemal või muul last kasvataval isikul, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi.
[RT IV, 02.07.2015, 15 - jõust. 05.07.2015]

  (2) Koolitoetuse saamiseks tuleb lapse esimesse, teise või kolmandasse klassi mineku aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 15. septembrini esitada Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnale (edaspidi haridusosakond) taotlus. Taotleja võib põhjendatud juhul esitada taotluse hiljem, kuid enne 1. novembrit. Taotluse menetlusse võtmise otsustab haridusosakond.
[RT IV, 02.07.2015, 15 - jõust. 05.07.2015]

  (3) Koolitoetuse taotluses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) lapse, kelle kohta koolitoetust taotletakse, nimi ja isikukood;
  3) sooviavaldus saada koolitoetust;
  4) arvelduskonto number, kuhu koolitoetus maksta (kui arvelduskonto omanik ei ole taotleja, siis tuleb lisada arvelduskonto omaniku nimi ja isikukood).

§ 5.   Koolitoetuse andmine

  (1) Haridusosakond kontrollib taotluse esitamisel ja koolitoetuse andmise hetkel taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust koolitoetuse saamise tingimustele.
[RT IV, 02.07.2015, 15 - jõust. 05.07.2015]

  (2) Koolitoetus makstakse taotleja taotluses näidatud arvelduskontole 1. oktoobriks. Kui taotlus on esitatud pärast 15. septembrit, makstakse koolitoetus välja esimesel võimalusel.
[RT IV, 02.07.2015, 15 - jõust. 05.07.2015]

§ 6.   Koolitoetuse andmata jätmine

  (1) Koolitoetust ei anta lapsele, kes on riiklikul ülalpidamisel.

  (2) Koolitoetus jäetakse andmata, kui:
  1) taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) laps, kelle kohta koolitoetus taotletakse, ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  3) lapse ühe vanema või muu last kasvatava isiku, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi, elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas;
  4) koolitoetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.
[RT IV, 02.07.2015, 15 - jõust. 05.07.2015]
  5) lapse eest on tasumata koolieelse munitsipaallasteasutuse kohatasu või toidukulu.
[RT IV, 06.07.2016, 7 - jõust. 09.07.2016]

  (3) Koolitoetuse andmata jätmise kohta esitatakse taotlejale kirjalik selgitus.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) 2014. aastal antakse koolitoetust esimesse klassi minevale lapsele, 2015. aastast esimesse, teise ja kolmandasse klassi minevale lapsele.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõiget 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2015. a.
[RT IV, 06.07.2016, 7 - jõust. 09.07.2016]

  (3) Määrus jõustub 15. juulil 2014. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json