Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Vallaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2016, 24

Vallaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine

Vastu võetud 29.06.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8, § 31 lõike 2 punkti 4, § 36 lõike 1 punkti 1, lõike 4 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sõidupileti hinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval sõitjate liiniveol Are valla bussiliinidel.

§ 2.   Sõidupiletite hinnad

  Kehtestada sõidupileti liigid ja hinnad järgmiselt:
  1) üksikpilet bussist – 50 eurosenti;
  2) õpilase kuupilet – 8 eurot;
  3) kuupilet (30 päeva) – 16 eurot.

§ 3.   Tasuta sõidu õigus

  (1) Ühistranspordiseaduse § 34 alusel võivad tasuta sõita:
  1) lapsed, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud 7–aastaseks, samuti lapsed kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  2) puudega kuni 16-aastased isikud, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud, raske nägemispuudega isikud, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer.

  (2) Kehtestada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele tasuta sõidu õigus:
  1) õpilastele, kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuse päevases osakonnas, kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni;
  2) Are Koolis käivate eelkooliealiste lasteaialaste saatjatele;
  3) Are Kooli töötajatele;
  4) raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;
  5) puudega kuni 16-aastase isiku saatjale;
  6) sügava puudega isiku saatjale;
  7) 70-aastasele ja vanemale isikule;
  8) represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikutele.

§ 4.   Sõidusoodustuse tõendamine

  Tasuta sõidu õigust tõendavad dokumendid on:
  1) määruse paragrahvi 3 lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud isikutel Are Vallavalitsuse poolt väljastatud tõend tasuta sõidu õiguse kohta (v.a õpilased);
  2) õpilastel – Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljastatud õpilaspilet;
  3) määruse paragrahvi 3 lõike 2 punktis 7 nimetatud isikutel Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljaantud pensionitunnistus või mõni muu Eesti riigiasutuse poolt väljaantud isikut tõendav dokument, kus on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto;
  4) määruse paragrahvi 3 lõike 2 punktis 8 nimetatud isikutel Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud represseeritu tunnistus koos kehtiva isikut tõendava dokumendiga;
  5) õpilase kuupileti kasutamist tõendavaks dokumendiks on üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivatel õpilastel – Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljastatud õpilaspilet või rahvusvaheline õpilaspilet (ISIC Scholar Elektron kaart). Õpilase sõidusoodustuse olemasolu tõendavat dokumenti ei pea sõidusoodustuse saamiseks esitama ilmselgelt alla 14-aastane laps.

§ 5.   Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi kehtivus

  Määruse § 4 punktis 1 nimetatud tasuta sõidu õigust tõendav tõend väljastatakse üheks aastaks. Juhul kui isiku tasuta sõidu õiguse aeg on lühem, väljastatakse tõend tasuta sõidu õiguse kehtivuse ajaks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2016. a.

Lauri Luur
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json