Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2017, 2

Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine

Vastu võetud 28.06.2017 nr 146
jõustumine 10.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruses nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" tehakse järgmised muudatused:
1) määruse paragrahvi 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"1) noorsootöö projekt - Tartu noortele suunatud kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv ettevõtmine;";
2) määruse paragrahvi 3 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"3) noorte omaalgatusprojekt - noorte poolt ellukutsutav Tartu linnas aset leidev või Tartu linnaga seotud kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv ettevõtmine;"
3) määruse paragrahvi 3 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"4) noorsootöö programm - Tartu noortele suunatud 7-12 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv noorsootööalane organiseeritud tegevus, välja arvatud huvitegevuse ühingus või huvikoolis korraldatav tegevus, mis on Tartu linna poolt rahastatud.";
4) määruse paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse kuupäev "15. augustiks" kuupäevaga "1. septembriks";
5) määruse paragrahvi 5 lõike 2 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"7) kasusaajate hulga prognoos (sealhulgas Tartu elukohaga noorte hulga prognoos) ja selgitus, kuidas teave projektist või programmist kasusaajateni viiakse;";
6) määruse paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:
"(3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda taotlejalt taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks käesolevas määruses nimetamata andmete või dokumentide esitamist.";
7) määruse paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja kirjavahemärk koma ja lauseosa "käesoleva määruse paragrahvi 4 lõigete 2 ja 3 kohaselt taotletud toetus antakse taotlemise aastaks";
8) määruse paragrahvi 9 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse need järgmiselt:
"(1) Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist.
(2) Noorsootöö projekti raames ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi nagu klassi muuseumikülastus, ekskursioon, aktus, aineolümpiaad ja muu sarnane.";
9) määruse paragrahvi 10 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad "noorsootöö valdkonna";
10) määruse paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:
"(3) Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema projekti olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada.";
11) määruse paragrahvi 12 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks, toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti algust.";
12) määruse paragrahvi 13 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on soodustada noorte rahvusvahelist koostööd ja õpirännet, andes Tartu linna esindamisega seotud kulude osalise katmisega Tartu noorele (7-18aastase, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel kuni 20aastase) võimaluse esindada linna välisriigis toimuval rahvusvahelisel noortevahetusel, seminaril, õpilasfirmade sündmusel, festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel.";
13) määruse paragrahvi 14 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Noorte mobiilsusprojekti toetust saab taotleda juriidiline isik.";
14) määruse paragrahvi 15 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
" § 15. Noorte mobiilsusprojekti raames toetatavad tegevused ja toetuse määr
(1) Noorte mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistva või muudel alustel välja valitud noore, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn, osalemist rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul sarnasel ettevõtmisel sellega seotud kulude osalise katmisega. Noorte mobiilsusprojekti raames võib katta osaliselt ka noort saatva noorsootöötaja või muu isiku kulusid.
(2) Noorte mobiilsusprojekti raames ei toetata turismireisi, aineolümpiaadi, klassiekskursiooni ega muud sarnast väljasõitu.
(3) Toetuse suurus ühe noore või noorsootöötaja või muu isiku kohta, kui Tartut esindatakse Eesti lähiriikides (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsioon), on 30 eurot, muudes välisriikides 60 eurot.
(4) Toetuse ülemäär ühele taotlejale ühel sündmusel osalemiseks on 1000 eurot.";
15) määruse paragrahvi 16 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad "noorsootöö valdkonna";
16) määruse paragrahvi 17 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Noorte mobiilsusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti algust.";
17) määruse paragrahvi 19 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
" § 19. Taotleja
(1) Noorte omaalgatusprojekti toetust võib taotleda:
1) füüsiline isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ja kes on taotlemise ajal 14-18aastane, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel kuni 20aastane;
2) füüsiline isik, kes õpib Tartu linnas asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kes on taotlemise ajal 14-20aastane.
(2) Taotleja võib noorte omaalgatusprojektile saada Tartu linnalt toetust üks kord aastas.";
18) määruse paragrahvi 21 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad "noorsootöö valdkonna";
19) määruse paragrahvi 22 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Noorte omaalgatusprojektile toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne projekti algust.";
20) määruse paragrahvi 24 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Noorsootöö programmi toetust võib taotleda juriidiline isik, mille registrijärgne aadress on Tartu linnas või millel on Tartu linnas püsiv tegutsemiskoht.";
21) määruse paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:
"(3) Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema programmi olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada.";
22) määruse paragrahvi 27 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad "noorsootöö valdkonna";
23) määruse paragrahvi 31 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
" § 31. Taotluse hindamine
(1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte. Maksimaalselt on ühel taotlusel võimalik saada 100 punkti.
(2) Toetuse saamiseks peab taotlus hindamisel saama vähemalt 67 punkti, sealhulgas peab taotlus saama vähemalt 50% taotluse vormi punktidest ja vähemalt 50% taotluse sisu punktidest.
(3) Taotluste hindamine protokollitakse. Protokollid on avalikud.";
24) määrust täiendatakse paragrahviga 311 järgmises sõnastuses:
" § 311. Toetuse andmine väiksemas mahus kui taotletud
Lähtuvalt eelarve võimalustest võib toetust anda taotletust väiksemas summas. Toetuse vähendamisel vähendatakse kõigi taotlejate taotlusi proportsionaalselt samas mahus.";
25) määruse paragrahvi 32 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"(2) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud projektidele toetuse andmise otsustab kultuuriosakonna juhataja toetuse lepingu sõlmimisega hiljemalt kahe kuu jooksul taotluse esitamisest.";
26) määruse paragrahvi 33 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmiselt:
"41) taotluses nimetatud tegevusi on samal eelarveaastal Tartu linna eelarvest eelnevalt toetatud;";
27) määruse paragrahvi 34 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"(1) Toetus makstakse välja eeldusel, et toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus ning muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees ning toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande. Taotlejalt võib toetuse väljamaksmise eeldusena nõuda kinnitust kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.";
28) määruse paragrahvi 35 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"Noorsootöö programmile toimub toetuse väljamaksmine toetuse andmise otsuse alusel kaks korda aastas võrdsetes osades jaanuari viimasel nädalal ja juuli viimasel nädalal.";
29) määrust paragrahvi 37 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:
"21) enne muudatuste tegemist projekti või programmi raames läbiviidavates tegevustes võrreldes taotlusega taotlema muudatuste heakskiitmist kultuuriosakonnalt;"
30) määruse paragrahvi 37 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
"7) esitama kultuuriosakonnale projekti toetuse kohta aruande hiljemalt ühe kuu jooksul arvates toetuse kasutamise lõpptähtajast ja programmi toetuse kohta aruande hiljemalt ühe kuu jooksul programmi lõppemisest.";
31) määruse paragrahvi 38 lõike 2 punkte 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse need järgmiselt:
"6) kogueelarve, sealhulgas ülevaade oma- ja kaasfinantseeringu kavandatud ja tegelikust suurusest ning oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid, kavandatud ja tegeliku oma- ja kaasfinantseeringu suuruse erinevuse korral erinevuse põhjendus (sealhulgas kui taotlemisel oli nõutud kaas- või omafinantseeringu olemasolu 25% ulatuses, peab nimetatud mahus oma- või kaasfinantseering kajastuma aruandes);
7) kasusaajate kavandatud ja tegelik arv (sealhulgas osalenud Tartu elukohaga noorte arv), sealhulgas selgitus, kuidas teave projektist või programmist kasusaajateni viidi, ning kavandatud ja tegelike kasusaajate erinevuse korral erinevuse põhjendus; noorte mobiilsusprojekti puhul esitada osalejate nimekiri;".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 10. juulil 2017. a.

Vladimir Šokman
Esimees

/otsingu_soovitused.json