Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2017, 5

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 28.06.2017 nr 144

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruses nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"3) kultuuriühing - sihtasutus või mittetulundusühing, mille eesmärgiks on kultuurialase huvitegevuse korraldamine;";
2) paragrahvi 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
4) peatükk 4 tunnistatakse kehtetuks;
5) määrust täiendatakse peatükkidega 41 ja 42 järgmiselt:
" 41. peatükk
Toetuse saaja kohustused
§ 141. Toetuse saaja kohustused
Toetuse saaja kohustub:
1) tagama igale osalejale, kelle kohta toetust antakse, võimaluse osaleda huvitegevuses kultuuriühingu puhul vähemalt ühel korral nädalas ja üheksal kuul aastas ning noorte huvitegevuse ühingu puhul vähemalt kahel korral nädalas ja üheksal kuul aastas;
2) tagama kultuuriühingu huviringis osalejate minimaalse arvu vastavalt käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikele 2;
3) tagama noorte huvitegevuse ühingus osalejate minimaalse arvu vastavalt käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikele 1;
4) vabastama harrastaja liikme-, osalus- või õppemaksust käesoleva määruse paragrahvis 15 sätestatud juhul;
5) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
6) nimetama Tartu linna enda toetajana;
7) andma esimesel võimalusel kultuuriosakonnale teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
8) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
9) esitama kultuuriosakonna nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
10) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.
§ 142. Aruandlus
(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 5. veebruariks.
(2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.
(3) Toetuse saaja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
1) toetuse kasutamise ajavahemik;
2) toetuse suurus toetuse saaja kogutuludest;
3) toetuse saaja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul;
4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal;
5) liikme-, osalus- või õppemaksust vabastatud harrastajate arv;
6) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.
(4) Toetuse saaja on kohustatud kajastama aasta ringi veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas harrastajate nimekirjade muutusi.
42. peatükk
Toetuse väljamaksmine ja järelevalve
§ 143. Toetuse väljamaksmine
(1) Kultuuriosakond maksab toetuse välja kolmes osas, kui toetus aastas on 9000 eurot või suurem, kahes osas, kui see on 3000-8999 eurot, ja ühes osas, kui see on alla 3000 euro.
(2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
2) toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.
(3) Kultuuriosakonnal on õigustoetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.
§ 144. Järelevalve toetuse kasutamise üle
(1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.
(2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.
(3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid koos maksust vabastatud harrastajate nimekirjadega, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid toetuse saaja kohta, kontrollida esitatud nimekirjade õigsust ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.
(4) Kultuuriosakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
3) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.
§ 145. Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine
Toetuse andmise otsuse tunnistab linnavalitsus kehtetuks, kui:
1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
6) muudel põhjendatud juhtudel.".

Vladimir Šokman
Esimees

/otsingu_soovitused.json