Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2017, 34

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord
[RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

Vastu võetud 30.06.2011 nr 38
RT IV, 05.02.2013, 49
jõustumine 06.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2014RT IV, 27.09.2014, 1830.09.2014
03.12.2015RT IV, 09.12.2015, 801.02.2016
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016
28.06.2017RT IV, 06.07.2017, 509.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning noorsootöö seaduse § 8 p 2 alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele (edaspidi: ühing) toetuse andmise kord (edaspidi: kord) sätestab toetuse andmise tingimused Tartu linna haldusterritooriumil tegutsevatele ühingutele.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on arendada kultuuri- ja noorsootööalast huvitegevust Tartu linnas omaalgatuse toetamise kaudu.
[RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) huvitegevus – juhendatud tegevus õppetööst (kõigil hariduse tasemetel) ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskuseid valitud huvialal;
  2) huviring – ühingus tegutsev harrastajate ühendus, millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht;
  3) kultuuriühing - sihtasutus või mittetulundusühing, mille eesmärgiks on kultuurialase huvitegevuse korraldamine;
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]
  4) noorte huvitegevuse ühing – mittetulundusühing, mille eesmärgiks on noorsootööalase huvitegevuse korraldamine;
  5) harrastaja – kultuuri- või noorte huvitegevuse ühingu korraldatavas huvitegevuses regulaarselt osalev isik;
  6) [kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 18 - jõust. 30.09.2014]
  7) [kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 18 - jõust. 30.09.2014]
  8) [kehtetu - RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

2. peatükk Nõuded taotlejatele ja toetuse liigid 

§ 3.   Toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele (nt pikapäevarühmas, ringides ja stuudiotes korraldatavatele tegevustele).

  (2) Toetust antakse ühingule, mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (4) Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele antava toetuse arvestuslikuks aluseks oleva harrastaja kohta antava toetuse (pearaha) suuruse ja toetatavate harrastajate koguarvu kinnitab linnavalitsus.

§ 4.   Toetus kultuuriühingutele

  (1) Toetust antakse kultuuriühingule, mis korraldab rahvakultuurialast huvitegevust. Rahvakultuurina käsitletakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö ja folkloori huviringides. Toetuse saamiseks peab huvitegevus kultuuriühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas. Toetuse andmisel eelistatakse kultuuriühinguid, mis on suunatud eesti ning Eesti rahvusvähemuste vaimse kultuuripärandi hoidmisele, edendamisele ning tõlgendamisele.

  (2) Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt: 16 lauljat kooris, 12 pillimängijat puhkpilliorkestris, 12 tantsijat rahvatantsurühmas, 5 mängijat pärimusmuusikaansamblis, 10 osalejat harrastusteatri huviringis, 5 osalejat käsitööringis, 5 osalejat folkloorirühmas.

  (3) Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest. Saavutustoetust antakse vastavalt eelarve võimalustele.

  (4) Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kultuuriühingule 7-26aastase ning 60aastase ja vanema harrastaja kohta:
  1) kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ja
  2) kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

  (5) Saavutustoetust antakse huvitegevuse korraldamiseks kultuuriühingule huviringi kohta, mis on osavõtja ja/või korraldajana osalenud aktiivselt oma valdkonna suurüritustel, on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel ning mille juhendajatest vähemalt 50 protsendil on erialane haridus või valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud vastavate valdkondlike koolituste läbimisel.

§ 5.   Toetus noorte huvitegevuse ühingutele

  (1) Toetust antakse noorte huvitegevuse ühingule, mis korraldab huvitegevust huviringides vähemalt 9 kuul aastas 2 korda nädalas, ajavahemikus jaanuarist juunini ning septembrist detsembrini. Toetuse taotlemiseks peab noorte huvitegevuse ühingus olema vähemalt 8 osalejat.

  (2) Noorte huvitegevuse ühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest. Saavutustoetust antakse vastavalt eelarve võimalustele.

  (3) Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks noorte huvitegevuse ühingule 7-26aastase harrastaja kohta:
  1) kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ja
  2) kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

  (4) Saavutustoetust antakse huvitegevuse korraldamiseks noorte huvitegevuse ühingule huviringi kohta, mis on saavutanud silmapaistvaid tulemusi üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel ning mille juhendajatest on vähemalt 50 protsendil erialane haridus või valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud nii vastavate valdkondlike koolituste läbimisel kui ka praktiliste kogemuste omandamisel.

§ 6.   Toetus noorteühingutele
[Kehtetu - RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

§ 7.   Toetus avatud noortekeskustele
[Kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 18 - jõust. 30.09.2014]

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi: kultuuriosakond) elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. septembriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (2) Kultuuriühingu ja noorte huvitegevuse ühingute toetuse taotlemisel esitab taotleja veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas hiljemalt 1. oktoobriks ühingu tegevuses osalejate nimekirja huviringide kaupa.

  (3) Kultuuriühingule ja noorte huvitegevuse ühingule toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava ühingu huviringis. Samuti tuleb nii kultuuri- kui noorsootöö valdkonna siseselt ära märkida üks eelistatud huviring. Kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja eelistatud huviringi valik puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate nimekirja.

  (4) Taotluste vormid kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ja taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kultuuriühingute huviringe hindab kultuuriosakonna juhataja korraldusega moodustatud komisjon, mis teeb linnavalitsusele ettepaneku parimal võimalikul viisil rahvakultuuri edendanud ja populariseerinud Tartu linna esinduskollektiivide nimetamiseks.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtpäevaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta käesoleva korra alusel toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 10.   Toetuse andmise või andmata jätmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust ja lõikes 3 nimetatud juhendit.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

  (3) Toetuse arvestamise juhendi kehtestab linnavalitsus.

  (4) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab osakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

4. peatükk Leping toetuse kasutamise kohta ja aruandlus 
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 11.   Lepingu sõlmimine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 12.   Lepingu täitmine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 13.   Aruandlus ja kontroll
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 14.   Lepingu lõpetamine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

41. peatükk Toetuse saaja kohustused  
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 141.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama igale osalejale, kelle kohta toetust antakse, võimaluse osaleda huvitegevuses kultuuriühingu puhul vähemalt ühel korral nädalas ja üheksal kuul aastas ning noorte huvitegevuse ühingu puhul vähemalt kahel korral nädalas ja üheksal kuul aastas;
  2) tagama kultuuriühingu huviringis osalejate minimaalse arvu vastavalt käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikele 2;
  3) tagama noorte huvitegevuse ühingus osalejate minimaalse arvu vastavalt käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikele 1;
  4) vabastama harrastaja liikme-, osalus- või õppemaksust käesoleva määruse paragrahvis 15 sätestatud juhul;
  5) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  6) nimetama Tartu linna enda toetajana;
  7) andma esimesel võimalusel kultuuriosakonnale teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  8) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  9) esitama kultuuriosakonna nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  10) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 142.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 5. veebruariks.

  (2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

  (3) Toetuse saaja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus toetuse saaja kogutuludest;
  3) toetuse saaja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul;
  4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal;
  5) liikme-, osalus- või õppemaksust vabastatud harrastajate arv;
  6) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud kajastama aasta ringi veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas harrastajate nimekirjade muutusi.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

42. peatükk Toetuse väljamaksmine ja järelevalve 
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 143.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Kultuuriosakond maksab toetuse välja kolmes osas, kui toetus aastas on 9000 eurot või suurem, kahes osas, kui see on 3000-8999 eurot, ja ühes osas, kui see on alla 3000 euro.

  (2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigustoetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 144.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid koos maksust vabastatud laste ja noorte nimekirjadega, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid toetuse saaja kohta, kontrollida esitatud nimekirjade õigsust ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Kultuuriosakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 145.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Toetuse andmise otsuse tunnistab linnavalitsus kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
  4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
  5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Vabastamine liikme-, osalus- või õppemaksu tasumisest

  Kultuuri- ja noorte huvitegevuse ühingud kohustuvad vabastama sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tõendi olemasolul vähekindlustatud perest pärit ning vanema avalduse alusel 4 ja enama alla 18aastase lapsega perest pärit 7-19aastased huvitegevuse ühingute nimekirjadesse kantud harrastajad liikme-, osalus- või õppemaksust eeldusel, et selliste harrastajate koguarv ei ületa 20% nimekirjadesse kantud 7-19aastaste harrastajate koguarvust.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 6. juulil 2011. a.

/otsingu_soovitused.json