HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaed MARI põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 12

Lasteaed MARI põhimäärus

Vastu võetud 28.06.2018 nr 33

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
  1) lasteasutuse nimetus;
  2) lasteasutuse asukoht;
  3) lasteasutuse liik;
  4) lasteasutuse struktuur;
  5) hoolekogu ja direktori pädevus;
  6) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
  7) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  8) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused;
  9) põhimääruse muutmise kord.

§ 2.   Lasteasutuse nimetus

  Koolieelse lasteasutuse nimetus on Lasteaed MARI (edaspidi lasteasutus).

§ 3.   Lasteasutuse asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Lasteasutus asub aadressil Pärna tn 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104 Jõgeva maakond.

  (2) Lasteasutuse teeninduspiirkonna kehtestab Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 4.   Lasteasutuse liik

  (1) Lasteasutus on ühe asutusena tegutsev lasteaed.

  (2) Lasteasutus on Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav koolieelne lasteasutus, mis juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja Põltsamaa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Rühmad

  (1) Lasteasutus on lastele alates vanusest 1,5 eluaastat kuni seitsmenda eluaastani ning lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel edasi lükatud.

  (2) Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele kuni 6 sõime- ja lasteaiarühma või liitrühma, järgides koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud jagunemise nõudeid, laste arvu rühmades ning lapsevanemate ettepanekuid.

  (3) Sobitusrühmad moodustatakse koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

  (4) Erivajadustega laps võetakse sobitusrühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

  (5) Lasteasutuses võib moodustada erisuunitlusega rühmi vastavalt vanemate soovile (kunst, muusika jne) ning lastevanemate poolt tasustatavaid huviringe lasteaialastele ja koolieelses eas olevatele kodustele lastele.

  (6) Vastavalt vajadusele võivad lasteasutuses suvekuudel osavõtjate kulul töötada laagri- ja mängurühmad lastele ning suvekursused täiskasvanutele.

  (7) Kooskõlastatult Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus) ja kohalikest vajadustest lähtuvalt osutab lasteasutus tasulisi teenuseid (laste õhtune hoid, lastevanemate koolitus jne).

§ 6.   Hoolekogu, hoolekogu moodustamise kord

  (1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavolikogu määratud valla esindaja.

  (3) Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul lastevanemate koosolekul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem. Valituks osutub enam hääli saanud kandidaat.

  (4) Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Õpetajate esindajaks võib olla lasteasutuse iga õpetaja, kes valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev õpetaja. Valituks osutub enam hääli saanud kandidaat.

  (5) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (6) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (7) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 7.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja ametiasutusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja ametiasutusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 8.   Direktor

  (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor, kellega töölepingu sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktor kindlustab lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra ja lepingute täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse hoolekogu, ametiasutuse ja muude institutsioonidega.

  (3) Direktor vastutab lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab direktor lasteasutusele kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Direktor:
  1) esindab lasteasutust ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus (sh ametijuhendis) sätestatud ülesannete täitmisele;
  2) korraldab lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tegevust;
  3) esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab lapsevanemaga kohustuste täitmise lepingu;
  5) kinnitab käskkirjaga kohustuste täitmise lepingu alusel lapse rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles personaliga sõlmitud töölepingud ning võtab vastutusele tööülesannete ja -kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest;
  7) tagab personalile ohutud ja tervislikud töötingimused;
  8) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja muud lasteasutuse tegevust korraldavad dokumendid;
  9) tagab lasteasutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
  10) esitab ametiasutusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava lasteasutuse eelarve eelnõu;
  11) tagab lasteasutuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  12) esitab üks kord aastas ametiasutusele ja lasteasutuse hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult ametiasutusele lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalve tulemusena tehtud ettekirjutustest;
  13) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) esitab ametiasutusele lasteasutuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  15) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  16) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  17) vastutab sisehindamise ja atesteerimise korraldamise eest;
  18) täidab muid talle töölepingu ja ametijuhendiga pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik. Ettepaneku asendaja määramiseks esitab vallavanemale direktor.

§ 9.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteasutus töötab koolitusloa alusel.

  (2) Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (3) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (5) Lasteasutusel ning igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille koostavad rühmaõpetajad koos muude erialaspetsialistidega ja tervishoiutöötajaga. Koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava. Tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (6) Lapsele tagatakse vajaduse korral logopeedi ja eripedagoogi või muu tugiteenus, mille rakendamiseks loob võimalused lasteasutuse pidaja ning mille rakendamist korraldab direktor.

  (7) Lasteasutuse õpetajal on õigus valida alternatiivmetoodikate vahel pedagoogilise nõukogu loal.

  (8) Õppe- ja kasvatustööd juhib ja koordineerib pedagoogiline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad lasteaia pedagoogid.

  (9) Lasteasutuses on kodukord, mille koostab direktor ja esitab kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukorras sätestatakse laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtimise lahendamine ning meetmete rakendamine. Kodukorra järgimine on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele kohustuslik. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ning on loodud ka võimalus tutvuda sellega lasteaias kohapeal.

§ 10.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  2) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise.

  (2) Vanemal on õigus:
  1) kasutada lasteaiakohta talle sobivas mahus vastavalt lapsevanema ja lasteasutuse vahel sõlmitud lepingule;
  2) pöörduda ettepanekutega lasteasutuse pedagoogide, direktori või hoolekogu poole;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  4) tutvuda lasteasutuse õppekava, tegevus- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse ja oma õiguste kohta;
  5) külastada lapse rühma.

  (3) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) täitma lasteasutuse ja vanema vahelise lepingu tingimusi ja lasteasutuse kodukorra nõudeid;
  3) informeerima lasteasutust lapse tervisehäiretest ja erivajadustest;
  4) teavitama lasteasutust lapse õppe- ja kasvatustegevusest puudumisest hiljemalt puudumise
esimesel tööpäeval;
  5) kasutama talle eraldatud lasteaiakohta maksimaalselt;
  6) täitma muid vanema ja lasteasutuse vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud või õigusaktides kehtestatud määras ja korras.

§ 11.   Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteasutuse töötajad on õpetajad, tervishoiutöötaja ning lasteaia majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab direktor võttes aluseks haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ning lasteasutuse personali miinimumkoosseisu, arvestades konkreetseid vajadusi ja lähtudes rühmade komplekteerimisest.

  (3) Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul. Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, siis lähtub direktor edasises tegevuses koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust.

  (4) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

  (5) Lasteasutuse personali õigused ja kohustused tulenevad käesolevast põhimäärusest, töökorralduse reeglitest, töölepingust, ametijuhendist ning muudest lasteasutuse tööd reguleerivatest õigusaktidest.

  (6) Õpetajad on kohustatud:
  1) looma tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuse töötajatega;
  2) jälgima lapse arengut ja toimetulekut lasteasutuses ning vajaduse korral kohandavad õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi. Lapse arengu hindamisel ja toetamisel lähtutakse põhimõtetest, mis on sätestatud koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas;
  3) nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (7) Personal on kohustatud andma teavet vallaametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond kahjustab lapse tervist või arengut või kui laps on kehalise, vaimse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (8) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

  (9) Tervishoiutöötaja:
  1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
  2) koostab lasteasutuse päevakava, mille kinnitab direktor;
  3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

  (10) Lasteasutuse töötajal peab olema kehtiv tervisetõend.

§ 12.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistatab kehtetuks vallavolikogu.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Põltsamaa Linnavolikogu 21. detsembri 2010 määrus nr 14 „Lasteaia MARI põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json