Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 18

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Vastu võetud 28.06.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja liiklusseaduse § 6 lõike 4, § 72 lõike 3 ja § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Teede ja tänavate sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Põltsamaa valla territooriumil asuvate üldkasutatavate teede, tänavate, platside, parklate, parkide, puhkealade (edaspidi tee) või nende osa sulgemise korra avalike ürituste ja koosolekute korraldamise, samuti ehitus- ja remonditööde puhul ning kehtestab tee sulgemise loa taotlemise ja andmise korda.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Tee sulgemiseks peab olema kirjalik luba (edaspidi sulgemise luba), kui teed kasutatakse liiklusväliseks otstarbeks ja sellega kaasneb tee tavapäraseks liiklemiseks sulgemine.

  (2) Tee sulgemiseks taotleb sulgemise loa tee tegelik sulgeja (edaspidi tee sulgeja).

§ 3.   Mõisted

  (1) Määruse tähenduses määratletakse Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit (edaspidi vallavalitsus) ja kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus). Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhendiga.

  (2) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) tee sulgemine – ajutise iseloomuga olukord, kui puudub võimalus tee avalikuks kasutamiseks. Tee sulgemiseks ei loeta lühiajalist osalist tee sulgemist teerajatiste hoolduseks või teehoiutööde teostamiseks;
  2) tee sulgeja – füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusest tuleneb tee sulgemise vajadus;
  3) avariitöö – vältimatu ja kiireloomuline töö ehitise, seadme või tehnosüsteemi ootamatu purunemise, rikke või eelpool nimetatud asjaolude tagajärjel tekkinud kahjustuse kõrvaldamiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse liiklusseaduses ja teistes teede ja tänavate sulgemist reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

§ 4.   Sulgemise loa taotlemine

  (1) Sulgemise loa taotlemiseks esitab tee sulgeja ametiasutusele sulgemise loa taotluse, mis sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) andmed tee sulgeja kohta, s.o isiku nimi, isiku- või registrikood, postiaadress koos sihtnumbriga, kontaktandmed;
  2) sulgemispiirkond ja selle ulatus, s.o liikluseks suletud ala aadress või asukohakirjeldus. Asukohakirjeldus esitatakse koos suletava ala suurusega ruutmeetrites ja kirjeldusega, milliste ristuvate teede või hoonete vahel sulgemine toimub;
  3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäev, vajadusel koos kellaaegadega;
  4) sulgemise põhjus;
  5) andmed kohapeal tee sulgemisega kaasneva liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta koos kontaktandmetega.

  (2) Tee sulgeja (k.a avariitööde korral) lisab sulgemise loa taotlusele liikluskorralduse skeemi paberkandjal ja elektrooniliselt, mis on koostatud vastavalt liiklusseadusele ja teistele kehtivatele liikluskorralduse nõuetele.

§ 5.   Sulgemise loa andmine ja väljastamine

  (1) Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide saamisel otsustab ametiasutus sulgemise loa andmise või loa andmisest keeldumise viie tööpäeva jooksul.

  (2) Pärast loa andmist väljastab ametiasutus taotlejale viie tööpäeva jooksul vormikohase sulgemise loa. Sulgemise luba väljastatakse pärast teede ja tänavate sulgemise maksu tasumist.

  (3) Ametiasutus avalikustab andmed sulgemise loa kohta Põltsamaa veebilehel www.poltsamaa.ee.

  (4) Ametiasutusel on õigus nõuda hüvitust Põltsamaa vallal teede sulgemisega kaasneva liikluse ümbersuunamisega tekkinud kulude katteks.

§ 6.   Tee sulgeja kohustused

  Tee sulgeja on kohustatud:
  1) tasuma tee sulgemise maksu Põltsamaa Vallavolikogu kehtestatud korras;
  2) informeerima politseiasutuse piirkondlikku struktuuriüksust ja Päästeameti kohalikku päästeasutust tee sulgemisest vähemalt kaks päeva ette;
  3) tagama tee sulgemise ajal liikumispuudega, lapsevankriga ja teistele liiklejatele juurdepääsu nende elukohta ja kinnisvarale, samuti üldkasutatavatele paikadele, kui see enne tee sulgemist oli olemas. Kui juurdepääsu ei ole võimalik tagada, siis teavitatakse sellest eelnevalt nimetatud kohtade omanikke või valdajaid, vähemalt kaks päeva enne tee sulgemist;
  4) paigaldama kohapeal liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud skeemile;
  5) võimaldama ametiasutuse esindajal kohapeal tutvuda sulgemise kohaga sulgemise loa ja liikluskorralduse skeemiga vastavuse hindamiseks. Sulgemise loa koopia ning ajutise liikluskorralduse skeemiga peab olema võimalik tutvuda tee sulgemiskohal;
  6) paigaldama ametiasutuse esindaja ettekirjutusel täiendavad liikluskorraldusvahendid;
  7) tagama heakorra nõuetest kinnipidamise sulgemispiirkonnas ja lisaks ühe meetri ulatuses suletavast alast või teele paigutatud piiretest;
  8) taastama sulgemispiirkonnas pärast sulgemise lõpetamist vajadusel ja ametiasutuse nõudmisel sulgemiseelne olukord ja haljastus;
  9) sulgemise lõppedes avama koheselt tee liikluseks.

§ 7.   Sulgemise loa andmisest keeldumine

  Ametiasutuse põhjendatud otsusega võib sulgemise loa andmisest keelduda:
  1) tee sulgejale, kes on rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) tee sulgejale, kes on jätnud tasumata maksu tee sulgemise eest Põltsamaa Vallavolikogu kehtestatud määrades ja korras;
  3) kui sulgemine takistab oluliselt varem loa saanud tee sulgemist või esineb muu tee sulgemist takistav tegur;
  4) tee sulgejale, kellel on tähtajaliselt täitmata ametiasutuse poolt seoses kaevetöödega tehtud ettekirjutus;
  5) tee sulgejale, kelle on tasumata seoses väärteomenetlusega määratud rahatrahv.

§ 8.   Tee sulgemine avariitööde korral

  (1) Avariitöö korral on ehitise omanik või valdaja kohustatud olukorrast operatiivselt informeerima politseiasutuse piirkondlikku struktuuriüksust, Päästeameti kohalikku päästeasutust ja ametiasutust, paigaldama avariikohale vajalikud piirded, valgustuse, nõuetekohased liikluskorraldusvahendid ja tagama liiklusohutuse ning asuma avariid kõrvaldama.

  (2) Kui tee sulgemine avariitööde korral kestab üle ühe ööpäeva, tuleb ehitise omanikul või valdajal viivitamatult asuda taotlema sulgemise luba eeskirjas sätestatud korras ja tasuda tee sulgemise maks. Sulgemise aja alguseks loetakse avarii kõrvaldamisele asumise aeg.

§ 9.   Sulgemise loa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametiasutus võib põhjendatud juhtudel sulgemise loa peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) tee sulgeja on esitanud sulgemise loa taotluses sulgemise kohta valeandmeid;
  2) tee sulgeja ei täida tee sulgemise korraldamisel riigi ja Põltsamaa valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ametiasutuse ettekirjutusi;
  3) loa peatamise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Sulgemise loa peatamisel või kehtetuks tunnistamisel esitab ametiasutus loa taotlenud isikule hiljemalt loa peatamisele või kehtetuks tunnistamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul põhjendatud otsuse tee sulgemise loa kehtetuks tunnistamise kohta.

§ 10.   Tee sulgemise ennetähtaegne lõpetamine ja pikendamine

  (1) Tee sulgemise ennetähtaegsel lõpetamisel võib tee sulgeja taotleda enammakstud teede ja tänavate sulgemise maksu tagastamist.

  (2) Tee sulgemise kestuse ettenägematul pikenemisel võib ametiasutus tee sulgemise luba pikendada samadel alustel kuni viis ööpäeva, tehes loale vastava märkuse. Kui tee sulgemise kestus pikeneb üle viie ööpäeva, tuleb taotleda uus luba eeskirjas sätestatud korras.

§ 11.   Vastutus eeskirja rikkumise eest

  (1) Eeskirja rikkunud isik vastutab õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja ja selle alusel väljastatud sulgemislubade nõuetekohase täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Põltsamaa Linnavolikogu 15. septembri 2015 määrus nr 35 „Teede ja tänavate sulgemise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json