Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Põltsamaa Halduse põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 19

Põltsamaa Halduse põhimäärus

Vastu võetud 28.06.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja Põltsamaa valla põhimääruse § 59 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus

  Põltsamaa Vallavalitsuse hallatava asutuse nimetus on Põltsamaa Haldus (edaspidi asutus).

§ 2.   Asutuse asu- ja tegutsemiskoht

  Asutuse asukoht ja tegutsemiskoht Jõgeva maakond, Põltsamaa vald.

§ 3.   Asutuse õiguslik seisund

  (1) Asutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid täidab ülesandeid ja kannab kohustusi Põltsamaa valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel ning esindab ülesannete täitmisel Põltsamaa valda.

  (2) Asutus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi, Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Põltsamaa Vallavalitsuse õigusaktidest.

§ 4.   Asutuse eelarve

  Asutusel on Põltsamaa valla eelarves iseseisev alaeelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 5.   Asutuse teabehaldus

  (1) Asutuse teabehaldus on tegevus, mis toetab asutuse eesmärkide saavutamisel teabe haldamist, jagamise ja vahetamisega ning hoidmisega asutuses ning infosüsteemides ja andmekogudes.

  (2) Asutuse tegevusega seotud teabehalduse korraldamisel lähtub asutus eeskätt arhiiviseadusest, avaliku teabe seadusest, Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest, digitaalallkirja seadusest, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest, eelnimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest ning Põltsamaa vallas teabehalduse korraldamiseks antud õigusaktidest.

  (3) Juhised asutuse teabe haldamiseks, mis tagavad ülevaate asutuse ülesannete täitmisel tekkiva teabe, selle allikate ja hoiukohtade kohta ning teabe liigiti kogumiseks, hoidmiseks ning teabele juurdepääsu tagamiseks, kehtestab asutuse juht, võttes arvesse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes teabehaldusele sätestatud põhimõtetest.

  (4) Asutuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

§ 6.   Asutuse pitsat ja sümboolika

  (1) Asutusel võib kasutuses olla oma pitsat, sümboolika ja koduleht.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab asutuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Põltsamaa Vallavalitsusega kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk ASUTUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Asutuse tegevuse eesmärk

  Asutuse tegevuse eesmärgiks on Põltsamaa valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja vallavara efektiivne ning säästlik kasutamine.

§ 8.   Asutuse ülesanded

  (1) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) tagab asutustele soodsa ja nõuetekohase töökeskkonna;
  2) tegeleb haljastus- ja heakorratööde planeerimise ja teostamisega;
  3) haldab Põltsamaa valla kalmistuid ja osutab kalmistuteenuseid;
  4) haldab Põltsamaa vallas olevaid parke, haljasalasid ja muid maastikke;
  5) korraldab asutuse valdusse antud hoonete, rajatiste ja muude varade arvestust ning hooldust ja remonti vastavalt eelarvele;
  6) haldab ja korraldab valla transporti;
  7) tegeleb hulkuvate loomadega;
  8) tegeleb elamumajandusega;
  9) osutab avalikust huvist lähtuvalt vallavalitsuse ja vallavolikogu otsuste alusel teisi Põltsamaa valla elanikele vajalikke teenuseid.

  (2) Asutus võib vastavate vahendite olemasolul ja majandusliku tasuvuse puhul oma tegevuse eesmärgiga seonduvaid teenuseid osutada tasu eest valla elanikele ja ettevõtetele. Tasuliste teenuste nimekirja ning tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks võib asutus Põltsamaa valla nimel tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuste korraldamiseks lepinguid.

  (4) Asutusel on õigus anda tema valduses olevat vara vastavalt Põltsamaa valla vara valitsemise korras sätestatule kasutusele ning sõlmida Põltsamaa valla nimel vastavaid lepinguid.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 9.   Asutuse tegevuse korraldamine

  Asutuse tegevust juhib ja korraldab asutuse juhataja (edaspidi juhataja).

§ 10.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab asutuse üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti asutusele tema tegevuseks kasutada antud ning asutuse ülesannete täitmiseks asutuse valdusse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja:
  1) kindlustab asutuse tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd ametiasutusega ja ametiasutuse hallatavate asutustega;
  2) esindab Põltsamaa valda ja asutust tööandja õigustes ning tsiviilõiguslike ja avalik-õiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
  3) teostab Põltsamaa valla nimel ja asutuse kaudu oma pädevuse piires tehinguid ja toiminguid õigus- ja haldusaktide, asutuse põhimääruse, töölepingu ja ametijuhendiga sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab käskkirjaga asutuse ameti- ja tööjuhendid, töökorralduse reeglid, asjaajamise korra ja muud asutuse sisesed dokumendid;
  5) tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) korraldab asutuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest asutuse majandus- ja finantstegevust, esitab ametiasutusele asutuse eelarve eelnõu, tagab asutuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  8) tagab asutuse tegevuse ja üldise arengu, asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja põhimääruse eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
  9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) teeb ametiasutusele ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks;
  11) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja vallavolikogu ees;
  12) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 11.   Asutuse töötajad

  (1) Asutuse töötajateks on juhataja ja teised töötajad.

  (2) Asutuse töötajate koosseisu kinnitab asutuse juhataja käskkirjaga.

  (3) Hooajaliste ja ühekordsete tööde teostamiseks sõlmib juhataja töölepingu määratud tähtajaks.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Asutuse vara

  (1) Asutuse kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel Põltsamaa vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Asutuse valduses olev vara on Põltsamaa valla omand.

  (3) Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel.

§ 13.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Asutuse eelarve tuludeks on:
  1) eraldised Põltsamaa valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  4) tulu tasuliste teenuste eest.

  (2) Asutuse finantstegevust juhib asutuse juhataja. Asutuse raamatupidamisarvestust korraldab Põltsamaa valla ametiasutus koos asutuse juhatajaga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

§ 14.   Aruandlus

  Asutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi, eelarve täitmise ja tegevusaruandeid rahandusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet asutuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ning riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Asutuse tegevuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus.

  (2) Asutuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb asutuse ühinemises või jagunemises. Asutus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) asutus ühendatakse teise analoogse asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Asutuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Asutuse tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui asutust ei ole võimalik finantseerida;
  3) kui asutust ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json