Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Viljandi linna kaasav eelarve

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2022, 26

Viljandi linna kaasav eelarve

Vastu võetud 28.06.2018 nr 21
RT IV, 06.07.2018, 22
jõustumine 09.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2022RT IV, 01.09.2022, 504.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viljandi linna elanike linnaeelarve koostamisse kaasamise (edaspidi kaasav eelarve) eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile Viljandi linnas.

  (2) Kaasava eelarve menetlusega antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus linnaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.

  (3) Kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a. sündmuste korraldamine).

  (2) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku huvi, olema linnaruumis avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi linna järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja selle omanik ei ole Viljandi linn, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisele järgnevaks 5-ks aastaks.

§ 3.   Kaasava eelarve suurus

  (1) Kaasava eelarve suurus kehtestatakse iga-aastaselt eelarvestrateegias.
[RT IV, 01.09.2022, 5 - jõust. 04.09.2022]

  (2) Viljandi Linnavolikogu võib enne kaasava eelarve menetluse algust otsustada kaasava eelarve suuruse muutmise eelseisvaks menetluseks.

§ 4.   Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  (1) Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

  (2) Linnavalitsus teavitab kaasava eelarve menetluse algatamisest avalikkust ja kutsub linnakodanikke ning kõiki linna arengust huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ideid esitama.

  (3) Avalikkuse teavitamiseks avaldab linnavalitsus teated ajalehtedes „Sakala“ ja „Linnaleht“, Viljandi linna veebilehel www.viljandi.ee, Viljandi linna Facebook-i lehel ja korraldab infopäeva.

§ 5.   Ideede esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada iga isik.

  (2) Ideid võib esitada kas paberkandjal linnavalitsuse kantseleile või elektroonilises kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiili-ID-ga).

  (3) Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) objekti nimetus;
  3) eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise Viljandi linnas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine Viljandi linna eelarvest vajalik ja oluline);
  4) idee elluviimise kirjeldus;
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
  7) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

§ 6.   Ideede analüüs ja hindamine

  (1) Esitatud ideid analüüsib ja hindab Viljandi Linnavalitsuse moodustatud komisjon.
[RT IV, 01.09.2022, 5 - jõust. 04.09.2022]

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ideid lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:
  1) vajalikkus ja olulisus Viljandi linnale;
  2) teostatavus 12 kuu jooksul idee esitamise tähtpäevast;
  3) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  4) idee realiseerimisest kasusaajate hulk.

  (3) Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille linnaeelarve rahastuse eeldatav maksumus ületab määruse §-s 3 sätestatud maksumust või ei vasta käesolevas korras esitatud nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Analüüsi käigus võib sarnaseid ideid liita.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud kriteeriumidele vastavad ideed pannakse linnaelanike hääletusele.

  (6) Linnavalitsus tutvustab enne linnaelanike hääletust hääletusele esitatavaid ideid Viljandi linna veebilehel www.viljandi.ee, Viljandi linna Facebook-i lehel ning ajalehes „Linnaleht“.

§ 7.   Linnaelanike hääletus

  (1) Linnaelanike hääletuse kuulutab välja linnavalitsus hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Hääletuse kestvus on 14 kalendripäeva.

  (3) Linnaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi linnas.

  (4) Linnaelanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee).

  (5) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt.

  (6) Linnavalitsus teatab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

§ 8.   Linnaelanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Linnakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust.

  (2) Elluviimisele kuulub idee või ideed, mis saab või saavad vähemalt 200 häält.

  (3) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad määruse §-s 3 sätestatud summa sisse kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (4) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle idee eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise idee elluviimist.

  (5) Hääletustulemuse na selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud realiseerimisele kuuluva(d) idee(d) esitab linnavalitsus Viljandi Linnavolikogu detsembrikuu istungile kinnitamiseks.

§ 9.   Idee või ideede elluviimine

  (1) Linnaelanike hääletusel enim toetust leidnud idee või ideed viiakse ellu Viljandi linna kaasava eelarve summast.

  (2) Idee või ideede elluviimise korraldab linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga koostöölepingu idee elluviimiseks.

  (3) Linnavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus, kui on selgunud et realiseeritava idee maksumus ületab paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud summat, anda võimalus idee esitajale kaasrahastada objekti realiseerimist puudujäävas osas, kasutada objekti realiseerimiseks lisaraha investeeringute reservi vahenditest või realiseerida hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal/järgmistel kohtadel olev(ad) idee(d).

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json