Teksti suurus:

Tartu valla hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 24

Tartu valla hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise põhimõtted ja korra.

  (2) Määrus hõlmab Tartu valla munitsipaallasteasutusi koolieelse lasteasutuse seaduse tähenduses ja munitsipaalkoole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses.

  (3) Hallataval asutusel peab olema kehtiv arengukava, mis on aluseks eelarvetaotluse koostamisel.

  (4) Hallatava asutuse juht esitab vallavalitsusele iga aasta 15. oktoobriks ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest ning arengukava muutmise vajadusest.

  (5) Hallatava asutuse arengukava ja selle muudatused kinnitab Tartu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) määrusega. Hallatava asutuse juht kutsutakse volikogu istungile, kus toimub arengukava kinnitamine.

  (6) Hallatava asutuse juht tagab kehtiva arengukava avalikustamise hallatava asutuse veebilehel.

§ 2.   Hallatava asutuse arengukava koostamise ja muutmise üldised põhimõtted

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostamist ja muutmist korraldab hallatava asutuse juht.

  (2) Hallatava asutuse arengukava peab olema kooskõlas asutuse põhimääruse, valla arengukava ning teiste valdkondlike õigus- ja haldusaktidega.

  (3) Hallatava asutuse arengukavas esitatakse asutuse üldandmed ja tegevuse ülevaade (sh missioon, visioon jms). Sellele järgneb asutuse hetkeolukorra kirjeldus koos olulise statistika ja arvandmetega. Hetkeolukorra kirjelduses viidatakse arengukava perioodil lahendamist vajavatele suurematele probleemidele. Järgmisena püstitatakse eelseisvaks arengukava perioodiks valdkondade kaupa asutuse arengu eesmärgid ja põhisuunad, nende saavutamiseks vajalikud tegevused koos oodatava tulemi kirjelduse ja tegevuse täitmise ajalise mõõtmega. Arengukava lõpus esitatakse informatsioon arengukava muutmise ja kinnitamise protsessi kohta.

  (4) Arengukava vormistus peab vastama õigusaktile esitatavatele nõuetele.

  (5) Hallatava asutuse arengukava muutmise alused tulenevad käesoleva paragrahvi lõigetest 2 ja 3 ning asutuse tegevusega seotud muudatustest.

§ 3.   Kooli arengukava

  (1) Kooli arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.

  (2) Kooli arengukava koostamise aluseks on lisaks § 2 lõikes 2 nimetatule kooli sisehindamise aruandes välja toodud kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli valmistab kool ette arengukava eelnõu ja muudatusettepanekud, mis esitatakse läbivaatamiseks vallavalitsusele. Koos vallavalitsuses tehtud muudatuste ja ettepanekutega saadetakse arengukava enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Seejärel esitab kooli direktor arengukava eelnõu ja muudatusettepanekud volikogule kinnitamiseks. Eelnõule lisatakse hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu protokoll või väljavõte protokollist.

§ 4.   Lasteaia arengukava

  (1) Lasteaia arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.

  (2) Lasteaia arengukava koostamise aluseks on lisaks § 2 lõikes 2 nimetatule lasteaia sisehindamise aruandes välja toodud lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Koostöös hoolekogu, pedagoogilise nõukoguga ja ekspertidega valmistab lasteaed ette arengukava eelnõu ja muudatusettepanekud, mis esitatakse läbivaatamiseks vallavalitsusele. Koos vallavalitsuse tehtud muudatuste ja ettepanekutega saadetakse arengukava enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Seejärel esitab lasteaia direktor arengukava eelnõu ja muudatusettepanekud volikogule kinnitamiseks. Eelnõule lisatakse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu protokoll või väljavõte protokollist.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 26.01.2005 määrus nr 53.

  (3) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 26.01.2005 määrus nr 52.

  (4) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 16.06.2015 määrus nr 18.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json