Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 27

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määrust nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" muudetakse järgmiselt:
 1) § 2 lõiget 1 täiendatakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega.";
 2) § 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Erahuvikooli jaoks antav toetus on pearahapõhine toetus. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase (balleti valdkonnas 2019. aastal ka 6aastase) harrastaja (edaspidi harrastaja) kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli pearaha määr on 175 eurot ühe harrastaja kohta aastas.".

§ 2.  Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse jõustumine ei muuda 2018. aastaks määratud toetusi.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json