Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 28

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määrust nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muudetakse järgmiselt:
  1) määruse paragrahvid 1-5 tunnistatakse kehtetuks;
  2) määrust täiendatakse peatükiga 21 järgmiselt:
"21. peatükk
Nõuded taotlejale ja toetuse liigid
§ 71. Üldsätted
Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord sätestab kultuuri ja noorsootöö valdkonnas huvitegevusega tegelemise võimalusi pakkuvate juriidiliste isikute toetamise põhimõtted.
§ 72. Toetuse andmise üldpõhimõtted
(1) Toetust antakse kultuuri valdkonnas huvitegevust pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele ja noorsootöö valdkonnas huvitegevust pakkuvale mittetulundusühingule (ühing).
(2) Toetust antakse ühingule, mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustuse ning esitanud käesoleva määruse kohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.
(3) Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.
§ 73. Toetus kultuuri valdkonnas huvitegevust pakkuvale ühingule
(1) Kultuuri valdkonnas antakse toetust ühingule, mis korraldab rahvakultuurialast huvitegevust. Rahvakultuurina käsitletakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö ja folkloori huviringides. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.
(2) Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 16 lauljat kooris, 12 pillimängijat puhkpilliorkestris, 12 tantsijat rahvatantsurühmas, 5 mängijat pärimusmuusikaansamblis, 10 osalejat harrastusteatri huviringis, 5 osalejat käsitööringis, 5 osalejat folkloorirühmas.
(3) Toetust antakse ühingule huvitegevuse korraldamiseks 7-26aastase ning 60aastase ja vanema harrastaja kohta:
1) kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ja
2) kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.
(4) Toetuse suurus kultuuri valdkonna ühingule ühe harrastaja kohta on järgmine:
1) 60aastase ja vanema harrastaja kohta 50 eurot aastas;
2) 7-26aastase harrastaja kohta 100 eurot aastas;
3) 7-26aastase harrastaja kohta ühingus, mis on hinnatud käesoleva määruse paragrahvi 74 lõike 3 punktis 3 nimetatud kolmanda astme vääriliseks, 150 eurot aastas.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud määrasid ei liideta, kui harrastaja vastab mitmele tingimusele.
§ 74. Saavutustoetus kultuuri valdkonnas
(1) Vastavalt eelarve võimalustele antakse lisaks käesoleva määruse paragrahvis 73nimetatud toetusele ühingus tegutseva huviringi kohta saavutustoetust.
(2) Ühingu huviringile määrab saavutustoetuse astme ja teeb ettepaneku astmele vastava toetuse suuruse kohta kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon.
(3) Saavutustoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
1) esimene aste – toetust antakse Tartu linnas tegutsevale ühingule huviringi kohta, mis on eelneva kalendriaasta kestel aktiivselt osalenud kultuurivaldkonna suurüritustel, on esinenud iseseisvalt regionaalsel kultuuriüritusel, on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega tutvustanud ning edendanud oma tegevusvaldkonda ning mille juhendajatest vähemalt 50 protsendil on erialane haridus, juhendaja on atesteeritud valdkonna katusorganisatsiooni poolt või on juhendajal valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud nii vastavate valdkondlike koolituste läbimisel kui ka praktiliste kogemuste omandamisel;
2) teine aste – toetust antakse Tartu linnas tegutsevale ühingule huviringi kohta, mis lisaks esimese astme toetuse andmise kriteeriumitele on eelneva kalendriaasta kestel osalenud valdkondlikel üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel või festivalidel;
3) kolmas aste - toetust antakse Tartu linnas tegutsevale ühingule huviringi kohta, mis lisaks esimese ja teise astme saavutustoetuse kriteeriumide täitmisele on eelneva kalendriaasta kestel saavutanud silmapaistvaid tulemusi valdkondlikel üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel või festivalidel või on muul moel pälvinud valdkonna autoriteetide tunnustuse.
§ 75. Toetus noorsootöö valdkonnas huvitegevust pakkuvale ühingule
(1) Noorsootöö valdkonnas antakse toetust ühingule, mille huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses.
(2) Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.
(3) Toetust antakse ühingule huvitegevuse korraldamiseks 7-26aastase harrastaja kohta:
1) kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ja
2) kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.
(4) Toetuse suurus noorsootöö valdkonna ühingule ühe harrastaja kohta on järgmine:
1) 7-26aastase harrastaja kohta 100 eurot aastas;
2) 7-26aastase harrastaja kohta, kes vajab tõhustatud või erituge, 150 eurot aastas;
3) 7-26aastase harrastaja kohta, kes elab alaliselt asenduskodus, 150 eurot aastas;
4) 7-26aastase harrastaja kohta ühingus, kus tegeletakse robootika, programmeerimise, inseneeria, modellismi, analoogfotograafia, looduse ja täppisteaduste valdkonnaga, 150 eurot aastas.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud määrasid ei liideta, kui harrastaja vastab mitmele tingimusele.";

  3) määruse paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) määruse paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 10. Toetuse andmise või andmata jätmise otsustamine
(1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt 2 kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist linnavolikogus.
(2) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab osakond taotlejat kirjalikult 1 kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.".

§ 2.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse jõustumine ei muuda 2018. aastaks määratud toetusi.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json