HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 39

Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, ühistranspordiseaduse § 35 lõike 1 ja lõike 2, § 36 lõike 2 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord (edaspidi määrus) reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatele õpilastele kooli ja koolist koju sõiduks sõidusoodustuste kehtestamist Saue valla eelarvest, sõidusoodustuste taotlemist ja andmist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saue valla õpilane – statsionaarses õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandav õpilane, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald;
  2) maakonnaliin – bussiliin, mille peatused asuvad peamiselt Harju maakonna territooriumil, kus saab sõiduõiguse tõendamiseks kasutada Tallinna ja Harjumaa Ühissõiduki kaarti ning, mille tellijaks on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.
  3) vallaliin – bussiliin, mille peatused asuvad peamiselt Harju maakonna territooriumil, kus saab sõiduõiguse tõendamiseks kasutada Tallinna ja Harjumaa Ühissõiduki kaarti ning mille tellijaks on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus Saue vallaga sõlmitud lepingu alusel.
  4) kaugliin – bussiliin, mille liikumistee asub erinevates Eesti maakondades;
  5) muu liin – bussliin, millel toimuvat vedu pole tellinud Saue vald, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus või Tallinna linn;
  6) reisirongiliin – AS Eesti Liinirongid poolt teenindatav rongiliin;
  7) ühissõiduki kaart – elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks Harju Maakonna avalikel liinidel (Ühiskaart), millele saab soetada piletitooteid ning mis annab kiipkaardi valdajale õiguse sõita maakonnaliinil, vallaliinil ja Elroni rongides piletitootena aktiveeritud reisil või piiramatu arv kordi piletitootena aktiveeritud perioodi vältel;
  8) Saue Vallavalitsus – ametiasutus Saue vallavalitsus.

§ 3.   Sõidusoodustused

  (1) Saue valla õpilasel on tasuta sõidu õigus elu- või viibimiskohast kooli ning koolist elu- või viibimiskohta vallaliinidel.

  (2) Saue valla õpilasel on tasuta sõidu õigus elu- või viibimiskohast kooli ning koolist elu- või viibimiskohta maakonnaliinil, kaugliinil, muul liinil või reisirongiliinil, kui õpilasel ei ole võimalik elu- või viibimiskohast kooli või koolist elu- või viibimiskohta sõita vallaliinil. Kui elu- või viibimiskohast kooli ja koolist elu- või viibimiskohta sõit võimaldab maakonnaliini, kaugliini, muu liini ja reisirongiliinide vahel valikuid, siis tasuta sõitu võimaldatakse odavamal ühistranspordiliinil.

  (3) Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavatel ja koolimajutust pakkuvates väljaspool Harju maakonda asuvates haridusasutustes õppivatel Saue valla õpilastel on õigustasuta elu- või viibimiskohast kooli ja koolist elu- või viibimiskohta sõiduks õppeperioodi jooksul, kuid mitte rohkem kui üks kord koolinädalas.

  (4) Tasuta sõitu võimaldatakse teises omavalitsuses asenduskoduteenusel viibivatele Saue valla õpilastele asenduskodust kooli ja koolist asenduskoju sõiduks.

  (5) Õpilase tasuta sõidu õigus kehtib õppeperioodil iga kalendriaasta 25. augustist kuni 25. juunini.

  (6) Saue vald kompenseerib käesolevas paragrahvis nimetatud sõidu ühistranspordis osas, mille eest ei maksa kompensatsiooni õppeasutus, riik või mõni teine omavalitsus.

§ 4.   Sõidusoodustus maakonnaliinidel ja reisirongiliinidel

  (1) Maakonnaliinidel või reisirongiliinidel tuleb õpilase tasuta sõidu õiguse saamiseks esitada taotlus Saue Vallavalitsusele. Taotluse esitab Saue valla õpilase eestkostja või asenduskoduteenuse osutaja.

  (2) Õpilase tasuta sõidu õigus maakonnaliinil või reisirongiliinil hakkab kehtima pärast taotluse rahuldamist.

  (3) Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi.

§ 5.   Sõidusoodustus kaugliinidel ja muudel liinidel

  (1) Kaugliinidel ja muudel liinidel kompenseerib Saue vald õpilase tasuta sõidu tagantjärgi kuludokumentide alusel.

  (2) Saue valla õpilase eestkostja või asenduskoduteenuse osutaja esitab tehtud sõitude kompenseerimiseks taotluse koos kuludokumentide loeteluga hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks päevaks.

  (3) Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos taotlusega koolitõendi.

  (4) Taotluse esitaja on kohustatud kuludokumendid säilitama kuue kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Saue Vallavalitsuse nõudmisel esitab taotleja kuludokumendid kontrollimiseks 10 tööpäeva jooksul alates vastava teate saamisest.

§ 6.   Sõidusoodustuse andmine

  (1) Saue Vallavalitsus kontrollib esitatud taotlust ning selles esitatud andmete õigsust, vastavust õigusaktidele ja käesolevale määrusele.

  (2) Maakonnaliinidel ja reisirongiliinidel Saue valla õpilase tasuta sõidu õiguse andmiseks sisestab Saue Vallavalitsuse pädev ametnik Saue valla õpilase andmed ühistranspordi piletisüsteemi infosüsteemi või edastab andmed ühistranspordi piletisüsteemi haldavale organisatsioonile.

  (3) Kaugliinidel ja muudel liinidel määratud sõidukulude kompensatsiooni maksab Saue Vallavalitsus taotleja arveldusarvele või maksab välja sularahas.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 24. aprilli 2014. aasta määrus nr 9 „Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Eero Kaljuste
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json