HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 47

Erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 30.06.2011 nr 39
RT IV, 05.02.2013, 51
jõustumine 06.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2017RT IV, 06.07.2017, 309.07.2017
28.06.2018RT IV, 06.07.2018, 2709.07.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja erakooliseaduse § 22 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Erahuvikoolidele toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab erahuvikoolide jaoks Tartu linna eelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise ning toetuse kasutamise üle kontrolli teostamise korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada huvialast tegevust Tartu linnas ning süvendada oskuseid kunsti-, muusika- ja muudel aladel, tagamaks Tartu linna elanikele, eelkõige lastele ja noortele mitmekülgne huviharidus.

  (3) Toetuse arvestusliku määra lapse ja noore kohta ning toetatavate laste ja noorte koguarvu kehtestab linnavalitsus.

§ 2.   Toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega.
[RT IV, 06.07.2018, 27 - jõust. 09.07.2018]

  (2) Toetust antakse erahuvikooli jaoks, mille pidaja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (4) Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal kooli ei toetata.

§ 3.   Erahuvikooli jaoks antav toetus

  (1) Erahuvikooli jaoks antav toetus on pearahapõhine toetus. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase (balleti valdkonnas 2019. aastal ka 6aastase) harrastaja (edaspidi harrastaja) kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli pearaha määr on 175 eurot ühe harrastaja kohta aastas.
[RT IV, 06.07.2018, 27 - jõust. 09.07.2018]

  (2) Toetust antakse erahuvikooli personalikulude, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude osaliseks katteks.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi: kultuuriosakond) elektroonilises vormis taotluse hiljemalt 1. septembriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (2) Taotleja esitab veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas hiljemalt 1. oktoobriks kooli õpilaste nimekirja.

  (3) Erahuvikoolile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalemist vastavas erahuvikoolis . Samuti tuleb anda kinnitus eelistatud erahuvikooli osas. Kinnitus koos eelistatud erahuvikooli märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.

  (4) Taotluse vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtpäevaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta käesoleva korra alusel toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

  (4) Kultuuriosakond esitab Tartu Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse ning laste ja noorte arvu kohta erahuvikoolide lõikes hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt.

§ 6.   Toetuse andmise või andmata jätmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

  (3) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab kultuuriosakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

§ 7.   Lepingu sõlmimine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 8.   Lepingu täitmine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 9.   Aruandlus ja kontroll
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 10.   Lepingu lõpetamine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 101.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama igale harrastajale, kelle kohta toetust antakse, võimaluse omandada huviharidust valitud huvialal;
  2) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  3) nimetama Tartu linna enda toetajana;
  4) andma esimesel võimalusel kultuuriosakonnale teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  5) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  6) esitama kultuuriosakonna nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  7) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.
[RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 102.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 5. veebruariks.

  (2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

  (3) Toetuse saaja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus toetuse saaja kogutuludest;
  3) toetuse suurus toetuse saaja kogutuludest;
  4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal;
  5) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud aasta ringi kajastama veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas harrastajate nimekirjade muutusi.
[RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 103.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Kultuuriosakond maksab toetuse välja kolmes osas, kui toetus aastas on 9000 eurot või suurem, kahes osas, kui see on 3000-8999 eurot, ja ühes osas, kui see on alla 3000 euro.

  (2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigustoetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.
[RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 104.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid koos maksust vabastatud harrastajate nimekirjadega, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid toetuse saaja kohta, kontrollida esitatud nimekirjade õigsust ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Kultuuriosakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.
[RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 105.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Toetuse andmise otsuse tunnistab linnavalitsus kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
  4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
  5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 06.07.2017, 3 - jõust. 09.07.2017]

§ 11.   Rakendussätted

  Erahuvikoole, mille üks asutaja on Tartu linn, toetatakse vastavalt käesolevale korrale, kui asutamisotsusest või -lepingust ei tulene teisiti.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 6. juulil 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json