Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 50

Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva korraga sätestatakse Tapa valla tunnustusavalduste liigid, nende kirjeldused ning andmise tingimused.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Tapa valla tunnustusavalduste liigid on:
  1) Tapa valla aukodaniku nimetus;
  2) Tapa valla teenetemärk;
  3) Tapa valla aasta tegu;
  4) Tapa valla tänukiri;
  5) tiitel “Kaunis kodu“;
  6) tiitel "Hea ema ja "Hea isa";
  7) Tapa valla laste sündide tähistamine.

§ 3.   Tapa valla aukodaniku nimetus

  (1) Tapa valla aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena vallale osutatud pikaajalise väljapaistva tegevuse eest.

  (2) Ettepaneku aukodaniku nimetuse andmise kohta võib esitada igaüks. Avaldus peab sisaldama teenete kirjeldust kandidaadi panuse kohta valla arengusse.

  (3) Aukodaniku nimetus antakse välja sobiva kandidaadi leidmisel kord aastas ühele või mitmele isikule koos Tapa valla tänukirja (edaspidi tänukiri) ja hinnalise kingitusega, mille suuruse otsustab volikogu.

  (4) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab Tapa Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 4.   Tapa valla teenetemärk

  (1) Tapa valla teenetemärk antakse välja sobiva kandidaadi leidmisel kord aastas ühele või mitmele isikule koos tänukirja ja hinnalise kingitusega, mille suuruse otsustab volikogu.

  (2) Teenetemärgi andmise otsustab volikogu.

  (3) Teenetemärgi andmise ettepaneku võib teha volikogu liige, vallavalitsuse liige ja vallavanem. Avaldus peab sisaldama teenete kirjeldust kandidaadi panuse kohta valla arengusse.

  (4) Teenetemärk antakse välja sobiva kandidaadi leidmisel kord aastas ühele või mitmele isikule koos tänukirja ja hinnalise kingitusega, mille suuruse otsustab volikogu.

§ 5.   Tapa valla aasta tegu

  (1) Tunnustusavaldus „Tapa valla aasta tegu“ antakse välja neljas kategoorias:
  1) „Tapa valla aasta tegu“ haridus-ja noorsootöövaldkonnas;
  2) „Tapa valla aasta tegu“ kultuuri- ja spordivaldkonnas;
  3) „Tapa valla aasta tegu“ sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas;
  4) „Tapa valla aasta tegu“ ettevõtlus- ja vabatahtliku töö valdkonnas.

  (2) Tunnustusavalduse „Tapa valla aasta tegu“ andmisega jagatakse igas kategoorias valla poolset tunnustust kuni kahele füüsilistele või juriidilistele isikutele eelneval kalendriaastal tehtud teo või tegude eest, milles kandidaat on kaasa aidanud vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil.

  (3) Kandidaate tunnustusavalduse „Tapa valla aasta tegu“ andmiseks võib esitada igaüks.

  (4) Tunnustusavalduse „Tapa valla aasta tegu“ andmise otsustab vallavalitsus.

  (5) Tunnustusavalduse „Tapa valla aasta tegu“ andmisega kaasneb erimeene ja tänukiri, mida jagatakse kõikides kategooriates üks kord aastas.

§ 6.   Tapa valla tänukiri

  (1) Tänukiri antakse tänuavaldusena füüsilistele või juriidilistele isikutele vallale osutatud teenete eest, milleks võib olla ürituse korraldamine, toetamine või muu tegevus.

  (2) Avaldusi tänukirja andmiseks on õigus esitada igaühel.

  (3) Tänukirja andmise otsustab ja tänukirja allkirjastab vallavanem.

§ 7.   Tiitel “Kaunis kodu“

  (1) Tiitel “Kaunis kodu“ antakse Tapa valla haldusterritooriumil asuvale heakorrastatud objektile.

  (2) Tiitliga "Kaunis kodu" tunnustamiseks korraldatakse igal aastal konkurss.

  (3) Konkursi raames hinnatakse Tapa valla territooriumil asuvate kinnistute heakorda järgmistes kategooriates:
  1) eramud;
  2) kortermajad;
  3) külad ja külaosad;
  4) sotsiaal-, ühiskondlikud hooned ja rajatised; äri- ja tootmisobjektid.

  (4) Konkursile võib kandidaate esitada igaüks.

  (5) Konkursi viib läbi ja selle tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (6) Konkursi võitja ei saa uuesti kandideerida enne kolme aasta möödumist.

§ 8.   Tiitel "Hea ema" ja "Hea isa"

  (1) Tiitli "Hea ema" ja "Hea isa" andmise eesmärk on väärtustada tublisid emasid ja isasid ning tunnustada ema ja isa rolli laste kasvatamisel.

  (2) Tiitel antakse Tapa valla elanikust vastavalt emale ja isale, kes on tubli lapsevanem, kes on kodu, perekonna väärtustamisel, laste kasvatamisel eeskujuks teistele ja kasvatamas või kasvatanud üles tublid lapsed ning on tegutsenud silmapaistvalt ka kutse-või tegevusalal või ühiskondlikus elus.

  (3) Tiitli võib anda ühele emale ja isale ainult ühe korra.

  (4) Ettepaneku tiitli andmiseks võib teha igaüks.

  (5) Tiitli andmise otsustab vallavalitsus.

§ 9.   Tapa valla laste sündide tähistamine

  (1) Tapa vald tähistab igal valla tegevusaastal sündinud laste sünde. Laste sünnijärgne elukoht peab olema registreeritud Tapa valda.

  (2) Lapsi ja nende vanemaid õnnitleb vallavalitsuse esindaja. Õnnitlemine toimub igal aastal emade ja isadepäevale pühendatud üritusel.

  (3) Igale lapsele kingitakse meene.

§ 10.   Tunnustusavalduste avalduste esitamine, avalduste kinnitamine ning tunnustuse andmise kord

  (1) Kõikide (v.a laste sündide tähistamine) tunnustusavalduste liikide avalduste vormid ja konkursi "Kaunis kodu" korraldamise juhendi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Kõikide (v.a laste sündide tähistamine) tunnustusavalduste avaldused esitatakse vallavalitsusele.

  (3) Tunnustusele esitavate avalduste esitamise tähtajad on:
  1) aukodaniku nimetuse, teenetemärgi, „Tapa valla aasta tegu“ avalduse esitamise tähtaeg on iga-aastaselt 1. detsember;
  2) avaldusi tänukirjadega tunnustamiseks võetakse vastu aastaringselt, kuid avaldus tuleb esitada hiljemalt 15 tööpäeva enne soovitud tunnustuse üleandmist;
  3) tiitlile “Kaunis kodu“ avalduste esitamise tähtaeg on iga-aastaselt 15. juuni;
  4) tiitlile Tapa valla "Hea ema" ja Hea isa" avalduste esitamise tähtaeg on iga-aastaselt vastavalt 1. aprill ja 1. oktoober.

  (4) Tunnustusavalduste liikidega nagu aukodaniku nimetus, teenetemärgi, „Tapa valla aasta tegu“, "Kaunis kodu", "Hea ema ja "Hea isa" tunnustamise osas, korraldab vallavalitsus enne vastavate otsustajate poolt otsuse tegemist nominentide andmete täpsustamise ja loa küsimise isiku avalikuks esitlemiseks.

  (5) Tapa valla aumärgi, teenetmärgi ning „Tapa valla aasta tegu“ erimeenete kujundused töötab välja ja kinnitab vallavalitsus.

  (6) Tunnustusavaldusi jagatakse liigiti tähtpäevaliselt ja alljärgnevalt:
  1) aukodaniku nimetuse, teenetemärgi, „Tapa valla aasta tegu“ tunnustamise osas iga-aastaselt Eesti Vabariigile pühendatud üritusel;
  2) tänukirju antakse aastaringselt valdkondlikel üritustel;
  3) tiitel "Kaunis kodu" antakse Tapa linnapäeval;
  4) tiitlid "Hea ema" ja "Hea isa" ja uute vallakodanikele meened antakse vastavalt emadepäevale ja isadepäevale korraldatud üritustel.

  (7) Kõikide tunnustusavalduste liikide (v.a Tapa valla laste sündide tähistamine) osas võivad otsustajad sobivate kandidaatide mitteleidmisel jätta tunnustuse jagamata.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tiitlile „Kaunis Kodu“ avalduste esitamise tähtaeg 2018. aastal on 23. juuli.

  (2) Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41 - 42, tunnistada kehtetuks:
  1) Tamsalu Vallavolikogu 17.12.2014 määrus nr 13 " Tamsalu valla tunnustuse avaldamise kord";
  2) Tapa Vallavolikogu 31.05.2012 määrus nr 69 "Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord";
  3) Tapa Vallavalitsus 28.03.2013 määrus nr 2 “Konkursi “Kaunis kodu“ reglement“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json