Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse saamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 77

Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse saamise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja ühistranspordiseaduse § 36 lõike 4 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla bussiliinidel piletihind ja Saue valla elanikele valla bussiliinidel ning maakonna avalikul bussiliinil Tallinn – Saue – Tallinn sõidusoodustuse saamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saue valla elanik – isik, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald;
  2) paljulapseline pere - pere, kus on vähemalt kolm kuni 18-aastast last ja kõigi pere liikmete elukohaks on märgitud rahvastikuregistris Saue vald;
  3) eripensionär – väljateenitud aastate pensionär või soodustingimustel või ennetähtaegselt pensionile jäänud vanaduspensionär, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald;
  4) maakonna avalik bussiliin – bussiliin marsruudil Tallinn – Saue - Tallinn, kus saab sõiduõiguse tõendamiseks kasutada Tallinna ja Harjumaa Ühissõiduki kaarti ning mille tellijaks on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus;
  5) vallaliin – bussiliin, mille peatused asuvad peamiselt Harju maakonna territooriumil, kus saab sõiduõiguse tõendamiseks kasutada Tallinna ja Harjumaa Ühissõiduki kaarti ning mille tellijaks on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus Saue vallaga sõlmitud avaliku ülesande täitmise lepingu alusel;
  6) sõidusoodustus – isikule käesoleva määrusega antud õigus sõita ühissõidukis osalise tasu eest või tasuta;
  7) ühissõiduki kaart – elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja (Ühiskaart) sõiduõiguse tõendamiseks Harju Maakonna avalikel liinidel ja vallaliinidel, millele saab soetada piletitooteid ning mis annab kiipkaardi valdajale õiguse sõita tasuta või saada sõidusoodustust maakonna avalikul bussiliinil Tallinn – Saue – Tallinn või vallaliinil;
  8) Saue vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan;
  9) Saue Vallavalitsus – Saue valla ametiasutus.

§ 3.   Saue vallaliinidel kehtiv piletihind

  (1) Vallaliinidel kehtivad Harju maakonna avalike liinide piletitsoonid, piletihinnad ja sõidusoodustused.

  (2) Saue vald tagab Saue valla elanikele käesolevas määruses sätestatud sõidusoodustused juhul, kui samal ühistranspordi liinil ei kehti riigi või teise kohaliku omavalitsuse samaväärset sõidusoodustust.

§ 4.   Sõidusoodustuse saamise õigus vallaliinidel, maakonna avalikul bussiliinil ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

  (1) Saue valla vallaliinidel on tasuta sõidu õigus Saue valla elanikul valideeritud isikustatud ühissõiduki kaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga.

  (2) Maakonna avalikul bussiliinil Tallinn-Saue-Tallinn on tasuta sõidu õigus isikustatud ühissõiduki kaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga järgmistel Saue valla elanikel:
  1) õpilased vanuses kuni 19 eluaastat (kaasa arvatud);
  2) eakad alates 63 eluaastast;
  3) osalise töövõimega isikud;
  4) eripensionärid;
  5) keskmise ja raske puudega 16-aastased ja vanemad isikud;
  6) represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud.

  (3) Maakonna avalikul bussiliinil Tallinn-Saue-Tallinn on vähendatud tasu eest sõidu õigus isikustatud ühissõiduki kaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga järgmistel Saue valla elanikel:
  1) paljulapseliste perede vanemad;
  2) üliõpilased vanuses kuni 26 aastat (kaasa arvatud)

  (4) Saue vallavalitsus kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud sõidusoodustuse määra.

  (5) Sõidusoodustuse saamiseks peab Saue valla elanik igal ühissõidukisse sisenemisel valideerima sõidu isikustatud ühissõiduki kaardiga. Sõidusoodustus valideeritud isikustatud ühissõiduki kaardiga kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

§ 5.   Sõidusoodustuse taotlemine

  (1) Sõidusoodustuse saamiseks esitab isik, kellele sõidusoodustus ei laiene automaatselt, Saue Vallavalitsusele avalduse.

  (2) Isikud, kellele sõidusoodustus ei laiene automaatselt on:
  1) paljulapseliste perede vanemad;
  2) osalise töövõimega isikud;
  3) eripensionärid;
  4) 16-aastased ja vanemad keskmise ja raske puudega isikud;
  5) represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud.

§ 6.   Sõidusoodustuse andmine

  (1) Saue Vallavalitsus kontrollib esitatud avalduse ja andmete õigsust, vastavust määrusele ning otsustab sõidusoodustuse andmise.

  (2) Saue Vallavalitsuse vastutav ametnik sisestab tasuta sõidu õiguse andmiseks Saue valla elaniku andmed, kellele on sõidusoodustus antud, ühistranspordi piletisüsteemi infosüsteemi või edastab andmed ühistranspordi piletisüsteemi haldavale organisatsioonile.

  (3) Saue valla elanikul, kes on käesoleva määruse §5 alusel saanud sõidusoodustuse, on kohustus viivitamatult teavitada Saue Vallavalitsust andmete või asjaolude muutmisest, mis on aluseks sõidusoodustuse andmisel.

  (4) Juhul, kui sõidusoodustuse saanud isik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimust või on esitanud valeandmeid, on Saue vallal õigus isikult tagasi nõuda õigusliku aluseta saadud soodustus.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 27. novembri 2014. aasta määrus nr 20 „Saue valla kohalikel bussiliinidel sõidusoodustuse saamise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 20. oktoobri 2016. aasta määrus nr 51 „Bussiliinil Saue-Tallinn ja rongisõidul soodustuste saamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 24. augusti 2017. aasta määrus nr 71 „Saue linnas sõidusoodustuste ning sõidukulude katmise ajutine kord“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 25. jaanuari 2018. aasta määrus nr 5 „Bussiliinil nr 191 Saue Valla elanikele sõidusoodustuste kehtestamine“.

  (5) Määrus jõustub üldises korras.

Eero Kaljuste
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json