Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 81

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord
[RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

Vastu võetud 30.06.2011 nr 38
RT IV, 05.02.2013, 49
jõustumine 06.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2014RT IV, 27.09.2014, 1830.09.2014
03.12.2015RT IV, 09.12.2015, 801.02.2016
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016
28.06.2017RT IV, 06.07.2017, 509.07.2017
28.06.2018RT IV, 06.07.2018, 2809.07.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning noorsootöö seaduse § 8 p 2 alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Üldsätted
[Kehtetu- RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 2.   Mõisted
[Kehtetu- RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

2. peatükk Nõuded taotlejatele ja toetuse liigid 

§ 3.   Toetuse andmise üldpõhimõtted
[Kehtetu- RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 4.   Toetus kultuuriühingutele
[Kehtetu- RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 5.   Toetus noorte huvitegevuse ühingutele
[Kehtetu- RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 6.   Toetus noorteühingutele
[Kehtetu - RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

§ 7.   Toetus avatud noortekeskustele
[Kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 18 - jõust. 30.09.2014]

21. peatükk Nõuded taotlejale ja toetuse liigid 
[RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 71.   Üldsätted

  Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord sätestab kultuuri ja noorsootöö valdkonnas huvitegevusega tegelemise võimalusi pakkuvate juriidiliste isikute toetamise põhimõtted.
[RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 72.   Toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetust antakse kultuuri valdkonnas huvitegevust pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele ja noorsootöö valdkonnas huvitegevust pakkuvale mittetulundusühingule (ühing).

  (2) Toetust antakse ühingule, mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustuse ning esitanud käesoleva määruse kohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.
[RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 73.   Toetus kultuuri valdkonnas huvitegevust pakkuvale ühingule

  (1) Kultuuri valdkonnas antakse toetust ühingule, mis korraldab rahvakultuurialast huvitegevust. Rahvakultuurina käsitletakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö ja folkloori huviringides. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.

  (2) Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 16 lauljat kooris, 12 pillimängijat puhkpilliorkestris, 12 tantsijat rahvatantsurühmas, 5 mängijat pärimusmuusikaansamblis, 10 osalejat harrastusteatri huviringis, 5 osalejat käsitööringis, 5 osalejat folkloorirühmas.

  (3) Toetust antakse ühingule huvitegevuse korraldamiseks 7-26aastase ning 60aastase ja vanema harrastaja kohta:
  1) kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ja
  2) kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

  (4) Toetuse suurus kultuuri valdkonna ühingule ühe harrastaja kohta on järgmine:
  1) 60aastase ja vanema harrastaja kohta 50 eurot aastas;
  2) 7-26aastase harrastaja kohta 100 eurot aastas;
  3) 7-26aastase harrastaja kohta ühingus, mis on hinnatud käesoleva määruse paragrahvi 74 lõike 3 punktis 3 nimetatud kolmanda astme vääriliseks, 150 eurot aastas.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud määrasid ei liideta, kui harrastaja vastab mitmele tingimusele.
[RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 74.   Saavutustoetus kultuuri valdkonnas

  (1) Vastavalt eelarve võimalustele antakse lisaks käesoleva määruse paragrahvis 73 nimetatud toetusele ühingus tegutseva huviringi kohta saavutustoetust.

  (2) Ühingu huviringile määrab saavutustoetuse astme ja teeb ettepaneku astmele vastava toetuse suuruse kohta kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon.

  (3) Saavutustoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) esimene aste – toetust antakse Tartu linnas tegutsevale ühingule huviringi kohta, mis on eelneva kalendriaasta kestel aktiivselt osalenud kultuurivaldkonna suurüritustel, on esinenud iseseisvalt regionaalsel kultuuriüritusel, on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega tutvustanud ning edendanud oma tegevusvaldkonda ning mille juhendajatest vähemalt 50 protsendil on erialane haridus, juhendaja on atesteeritud valdkonna katusorganisatsiooni poolt või on juhendajal valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud nii vastavate valdkondlike koolituste läbimisel kui ka praktiliste kogemuste omandamisel;
  2) teine aste – toetust antakse Tartu linnas tegutsevale ühingule huviringi kohta, mis lisaks esimese astme toetuse andmise kriteeriumitele on eelneva kalendriaasta kestel osalenud valdkondlikel üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel või festivalidel;
  3) kolmas aste - toetust antakse Tartu linnas tegutsevale ühingule huviringi kohta, mis lisaks esimese ja teise astme saavutustoetuse kriteeriumide täitmisele on eelneva kalendriaasta kestel saavutanud silmapaistvaid tulemusi valdkondlikel üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel või festivalidel või on muul moel pälvinud valdkonna autoriteetide tunnustuse.
[RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

§ 75.   Toetus noorsootöö valdkonnas huvitegevust pakkuvale ühingule

  (1) Noorsootöö valdkonnas antakse toetust ühingule, mille huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses.

  (2) Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

  (3) Toetust antakse ühingule huvitegevuse korraldamiseks 7-26aastase harrastaja kohta:
  1) kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ja
  2) kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

  (4) Toetuse suurus noorsootöö valdkonna ühingule ühe harrastaja kohta on järgmine:
  1) 7-26aastase harrastaja kohta 100 eurot aastas;
  2) 7-26aastase harrastaja kohta, kes vajab tõhustatud või erituge, 150 eurot aastas;
  3) 7-26aastase harrastaja kohta, kes elab alaliselt asenduskodus, 150 eurot aastas;
  4) 7-26aastase harrastaja kohta ühingus, kus tegeletakse robootika, programmeerimise, inseneeria, modellismi, analoogfotograafia, looduse ja täppisteaduste valdkonnaga, 150 eurot aastas.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud määrasid ei liideta, kui harrastaja vastab mitmele tingimusele.
[RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi: kultuuriosakond) elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. septembriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (2) Kultuuriühingu ja noorte huvitegevuse ühingute toetuse taotlemisel esitab taotleja veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas hiljemalt 1. oktoobriks ühingu tegevuses osalejate nimekirja huviringide kaupa.

  (3) Kultuuriühingule ja noorte huvitegevuse ühingule toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava ühingu huviringis. Samuti tuleb nii kultuuri- kui noorsootöö valdkonna siseselt ära märkida üks eelistatud huviring. Kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja eelistatud huviringi valik puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate nimekirja.

  (4) Taotluste vormid kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ja taotleja nõuetele vastavust.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtpäevaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta käesoleva korra alusel toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 10.   Toetuse andmise või andmata jätmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt 2 kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist linnavolikogus.

  (2) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab osakond taotlejat kirjalikult 1 kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.
[RT IV, 06.07.2018, 28 - jõust. 09.07.2018]

4. peatükk Leping toetuse kasutamise kohta ja aruandlus 
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 11.   Lepingu sõlmimine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 12.   Lepingu täitmine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 13.   Aruandlus ja kontroll
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 14.   Lepingu lõpetamine
[Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

41. peatükk Toetuse saaja kohustused  
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 141.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama igale osalejale, kelle kohta toetust antakse, võimaluse osaleda huvitegevuses kultuuriühingu puhul vähemalt ühel korral nädalas ja üheksal kuul aastas ning noorte huvitegevuse ühingu puhul vähemalt kahel korral nädalas ja üheksal kuul aastas;
  2) tagama kultuuriühingu huviringis osalejate minimaalse arvu vastavalt käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikele 2;
  3) tagama noorte huvitegevuse ühingus osalejate minimaalse arvu vastavalt käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikele 1;
  4) vabastama harrastaja liikme-, osalus- või õppemaksust käesoleva määruse paragrahvis 15 sätestatud juhul;
  5) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  6) nimetama Tartu linna enda toetajana;
  7) andma esimesel võimalusel kultuuriosakonnale teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  8) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  9) esitama kultuuriosakonna nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  10) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 142.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 5. veebruariks.

  (2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

  (3) Toetuse saaja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus toetuse saaja kogutuludest;
  3) toetuse saaja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul;
  4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal;
  5) liikme-, osalus- või õppemaksust vabastatud harrastajate arv;
  6) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud kajastama aasta ringi veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas harrastajate nimekirjade muutusi.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

42. peatükk Toetuse väljamaksmine ja järelevalve 
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 143.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Kultuuriosakond maksab toetuse välja kolmes osas, kui toetus aastas on 9000 eurot või suurem, kahes osas, kui see on 3000-8999 eurot, ja ühes osas, kui see on alla 3000 euro.

  (2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigustoetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 144.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid koos maksust vabastatud laste ja noorte nimekirjadega, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid toetuse saaja kohta, kontrollida esitatud nimekirjade õigsust ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Kultuuriosakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

§ 145.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Toetuse andmise otsuse tunnistab linnavalitsus kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
  4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
  5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 06.07.2017, 5 - jõust. 09.07.2017]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Vabastamine liikme-, osalus- või õppemaksu tasumisest

  Kultuuri- ja noorte huvitegevuse ühingud kohustuvad vabastama sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tõendi olemasolul vähekindlustatud perest pärit ning vanema avalduse alusel 4 ja enama alla 18aastase lapsega perest pärit 7-19aastased huvitegevuse ühingute nimekirjadesse kantud harrastajad liikme-, osalus- või õppemaksust eeldusel, et selliste harrastajate koguarv ei ületa 20% nimekirjadesse kantud 7-19aastaste harrastajate koguarvust.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 6. juulil 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json