Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Peipsiääre valla eelarvest kodanikeühendustele toetuste andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 92

Peipsiääre valla eelarvest kodanikeühendustele toetuste andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Peipsiääre valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri-, tervise- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Peipsiääre valla haldusterritooriumil, mis on suunatud valla elanikele või mis esindab valda laiemale üldsusele.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada ja toetada kultuuri-, sotsiaalhoolekande-, noorsootöö ning Peipsiääre valla elanike tervise ja vabaaja edendamise võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

  (2) Toetust antakse:
  1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele taotleja põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks;
  2) ühekordse toetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele valla elanikele suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (edaspidi ürituse) teostamiseks;
  3) projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Tegevustoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust võivad taotleda sihtasutused, mittetulundusühingud, seltsid ja seltsingud:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Peipsiääre valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, sotsiaalhoolekande- ja noorsootegevuste, vabaaja ning tervise edendamise võimaluste pakkumisega;
  2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiliselt väljaspool Peipsiääre valda, kuid kelle tegevusest saavad Peipsiääre valla elanikud kasu;
  3) kellel on täidetud kohustused riigi ja Peipsiääre valla ees.

  (2) Toetust ei anta isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või neile taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse Peipsiääre Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus).

  (2) Järgmise eelarveaasta tegevustoetuse saamiseks taotluse esitamise tähtajaks on 1. oktoober.

  (3) Taotlus esitatakse vormikohaselt vastavalt määruse Lisale 1.

  (4) Taotluse menetlust korraldaval ametnikul on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 5.   Toetatavad tegevused ja kulu ning toetuse piirmäärad

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Toetuse eraldamisel lähtutakse järgmistest piirmääradest:
  1) tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 90 % taotleja aasta eelarvest;
  2) ühekordset toetust ürituse korraldamiseks eraldatakse mitte rohkem kui 90% ürituse kogu eelarvest;
  3) projektitoetust projektide kaasfinantseeringuks eraldatakse mitte rohkem kui 10% taotletava projekti kogu eelarvest.

§ 6.   Taotluste menetlemine

  (1) Tegevustoetuse taotlused vaatab läbi Peipsiääre Vallavalitsus hiljemalt 15.oktoobriks.

  (2) Vallavalitsus kontrollib taotluse nõuetekohasust, selle esitatud andmete õigsust ning kavandatava tegevuse vastavust käesoleva korrale.

  (3) Vallavalitsus edastab nõuetekohase taotluse volikogu vastava valdkonna komisjonile, kes vaatab taotlused läbi ning teeb ettepanekud toetuse andmise kohta.

  (4) Kui taotlus ei vasta nõuetele, annab amet taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 7.   Toetuse eraldamine

  (1) Otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus.

  (2) Toetuse mitteeraldamise korral tuleb otsuses märkida vastavad põhjendused.

  (3) Tegevustoetuse saajaga sõlmitakse leping peale eelarve kinnitamist vastavalt Lisale 2. Toetus kantakse mittetulundusühingu või seltsingu esindaja arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

  (4) Ühekordse toetuse ja projektitoetuse saajaga lepingut ei sõlmita, toetus kantakse korralduse alusel taotleja arvelduskontole.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande. Aruanne esitatakse vastavalt käesoleva korra Lisale 3.

  (2) Projektitoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta esitatakse koopia aruandest, mis esitatakse vastavale fondile või programmile.

  (3) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab taotluse menetlust korraldav ametnik, kellel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, seletusi ja viibida toetatava projekti läbiviimise juures.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) mittetulundusühing või seltsing on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Lepingu vorm

Lisa 3 Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json