Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Maardu linna avalikuks kasutamiseks määramata erateedel teehoolduseteenuse osutamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2021, 6

Maardu linna avalikuks kasutamiseks määramata erateedel teehoolduseteenuse osutamise kord

Vastu võetud 22.06.2021 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Maardu linna avalikuks kasutamiseks määramata erateedel (edaspidi eratee) Maardu linna poolt tasuta teehooldusteenuse tegemise tingimused ja kord.

  (2) Teehooldusteenusega osutatakse erateedel lumetõrje teenust (edaspidi lumetõrje teenus) ja teekatte aukude remondi teenust (edaspidi teekatte remont).

  (3) Tasuta teehooldusteenuse on õigus saada:
  1) Maardu linnas asuvate korteriomandite omanikel (edaspidi taotleja) nende kinnistul paiknevatel erateedel, mille avaliku kasutamise vastu on avalik huvi, kuna eratee on ajalooliselt olnud kasutuses avaliku teena ja on juurdepääsuteeks teisele kinnistule;
  2) Maardu linnas asuva kinnistu omanikul (sh kaasomanikul või kinnistut tegeliku elukohana kasutaval isikul), kelle kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistrisse kantud andmetel sellel kinnistul ja keda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks (edaspidi taotleja).

  (4) Teehooldusteenust finantseeritakse Maardu linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 2.   Teehooldusteenuse teostamise tingimused

  (1) Teehooldusteenust on õigus saada Maardu linnas asuvatele erateedele, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) eratee peab olema kantud teeregistrisse;
  2) eratee on avatud avalikuks kasutamiseks, st juurdepääs erateele ei ole piiratud liikluskorraldusvahenditega, väravate või muude füüsiliste tõketega. Juurdepääsu piiramisel katkeb teehoolduteenuse osutamine (teehooldaja ei teosta lisategevusi nagu värava avamine vms);
  3) eratee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1,5 meetri ulatuses mõlemalt poolt teed.

  (2) Lumetõrje teenust on õigus saada Maardu linnas asuvatele erateedele, mis vastavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetlenud nõuetele ja järgmistele tingimustele:
  1) eratee kõrval on ruumi, kuhu lund lükata;
  2) eratee laius ja kurvid võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist;
  3) eratee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistatud viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata (tähistuseks on soovitav kasutada puidust või plastikust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid);
  4) eratee servad on takistustest puhastatud või tee servas olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  5) erateel ei sega lumetõrje tegemist parkiv sõiduk või muud teemaale paigutatud takistus.

  (3) Eratee vastavuse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 kehtestatud nõuetele tagab eratee omanik.

  (4) Taotleja kohustub tagama, et koristusala oleks vaba pargitud sõidukitest või muudest teemaale paigutatud takistustest. Teehooldajal on õigus paigaldada erateele liikluskorraldusvahendid teeala hooldustööde korraldamiseks. Maardu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ja teehooldaja ei korralda transpordivahendite teisaldamist.

§ 3.   Teehooldusteenust ei korraldata

  (1) Linnavalitsus ei korralda teehooldusteenust:
  1) erateedel, mis ei vasta käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele;
  2) erateedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistrisse kantud andmetel ei ela alaliselt Maardu linna elanikud;
  3) erateedel, kus kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks;
  4) kinnistute õuealadel ja parklates;
  5) kui teenuse osutamine võib ohtu seada taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi;
  6) kui see ei ole tehniliselt võimalik või on raskendatud.

  (2) Teehooldusteenust võib erandina osutada määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele mittevastavatel erateedel või hilinemisega esitatud taotluse alusel, kui selleks on mõjuvad põhjused, milleks on eelkõige taotleja või tema leibkonnaliikme halb terviseseisund, kõrge iga ja sotsiaalne seisund.

§ 4.   Teehooldusteenuse teostamine

  (1) Teehooldusteenuse teostamise nõuded, tingimused ja korra kehtestab linnavalitsus.

  (2) Eratee mittevastavuse korral määruses esitatud tingimustele tehakse teehooldusteenust üksnes nõuetele vastaval teelõigul, kui see on tehniliselt võimalik.

  (3) Linnavalitsus ja teehooldusteenuse osutaja ei vastuta kahju tekitamise eest eratee omanikule või taotlejale, kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus määruse või muude õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised).

  (4) Teehooldusteenuse osutamise taotlemisel nõustub taotleja teenuse osutamisega käesolevas määruses sätestatud tingimustel.

§ 5.   Teehooldusteenuse taotlemine

  (1) Teehooldusteenuse saamiseks esitab taotleja linnavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi, registrikood/isikukood, asukoht/elukoht, kontaktandmed;
  2) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  3) eratee andmed;
  4) eratee asendiplaan;
  5) teenuse kirjeldus;
  6) kinnitus, et eratee vastab määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 kehtestatud nõuetele;
  7) eratee omaniku kirjalik nõusolek teehooldusteenuse saamiseks juhul, kui taotleja ei ole eratee omanik.

  (2) Määruse § 3 lõikes 2 sätestatud erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

  (3) Maardu linnas asuvate korteriomandite omanike nimel esitab taotluse korteriühistu.

  (4) Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 2 nimetatud taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja taotleja elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule. Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad esitada ühise taotluse.

  (5) Lumetõrje teenuse saamiseks taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrjet, ei pea taotlust esitama.

  (6) Teekatte remondi teostamiseks taotluse esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

  (7) Linnavalitsus võib pikendada käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud taotluste esitamise tähtaega.

  (8) Taotleja on kohustatud viivitamatult teavitama linnavalitsust kirjalikult, kui lumetõrje tegemise vajadus lõpeb taotlejast tulenevatel põhjustel.

  (9) Linnavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või -dokumente.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlusi menetleb linnavalitsuse struktuuriüksus, kes korraldab linna teede hooldust.

  (2) Tähtajaks laekunud taotlused vaatab struktuuriüksus läbi 10 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast.

  (3) Struktuuriüksus kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, taotleja ja eratee vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja hindab taotluse põhjendatust. Puuduste esinemisel annab struktuuriüksus taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Taotluse hindamisel arvestatakse taotleja ja eratee vastavust kehtestatud tingimustele ning linna eelarves ettenähtud vahendite olemasolu. Linnavalitsusel on õigus vajadusel kehtestada taotluste menetlemise ja hindamise kord.

  (5) Struktuuriüksus võtab vastu otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta. Taotluste menetlemise tulemusel koostab struktuuriüksus erateede hooldusnimekirja, määrab osutatava teehooldusteenuse mahtu ja sõlmib teehooldusteenuse osutajaga hoolduslepingu.

  (6) Teehooldusteenuse osutamise taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlus ei vasta nõuetele ning puudusi ei kõrvaldata tähtajaks;
  2) teehooldusteenuse saamiseks puudub õigus määruse § 1 alusel;
  3) teehooldusteenust taotletakse erateele, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata või kus elavad inimesed ei ole Eesti rahvastikuregistrisse kantud andmetel Maardu linna elanikud;
  4) teeholdusteenust taotletakse erateele, mis ei vasta määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele;
  5) teehooldusteenuse osutamine seab ohtu taotleja, teeomaniku, teenuse osutaja või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil isikute õigusi;
  6) määruse § 3 lõikes 1 sätestatud asjaolude ilmnemisel.

  (7) Linnavalitsuse struktuuriüksus teavitab taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 5 tööpäeva jooksul peale otsuse vastuvõtmisest.

§ 7.   Teehooldusteenuse teostamise lõpetamine

  (1) Teehooldusteenus lõpetatakse, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) eratee seisund ei vasta käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele;
  3) teenuse osutamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud;
  4) taotleja või eratee omanik on esitanud vastavasisulise avalduse.

  (2) Struktuuriüksus teavitab teehooldusteenuse saajat teenuse osutamise lõpetamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 8.   Järelevalve teehooldusteenuse osutamise üle

  (1) Järelevalvet teehooldusteenuse osutamise üle teostab linnavalitsuse struktuuriüksus.

  (2) Järelevalve teostajal on õigus kontrollida teostatavate tööde või teenuste osutamise vastavust kehtestatud nõuetele ja sõlmitud lepingule, nõuda seletusi ja lisadokumente ning viibida erateel teehooldusteenuse osutamiseks.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus teha teehooldusteenuse osutajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutusi.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json