Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Luunja valla hankekord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2022, 10

Luunja valla hankekord

Vastu võetud 30.06.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Luunja valla hankekord reguleerib Luunja Vallavalitsuses kui valla ametiasutuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi asutus) hangete korraldamist, ehk:
  1) riigihangete planeerimist;
  2) riigihanke korraldamise ja hanke- või raamlepingu täitmise eest vastutava(te) isiku(te) määramist;
  3) riigihangete seaduse reguleerimisala riigihangete korraldamist ja alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise korda;
  4) sotsiaal- ja eriteenuste tellimise korraldamist;
  5) meetmeid hankemenetluses huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

  (2) Kõik käesolevas hankekorras nimetatud eeldatavad maksumused arvestatakse käibemaksuta.

  (3) Hanke õiguspärase ja õigeaegse korraldamise eest vastutab hanget korraldava valdkonna eest vastutav isik või asutuse juht.

  (4) Asjade ostmisel ning teenuste või ehitustööde tellimisel, mille maksumus ületab 20 000 eurot, tuleb sõlmida kirjalik leping.

§ 2.   Hankeplaan

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igal aastal hankeplaan koos ligikaudse ajakavaga.

  (2) Hankeplaanis kajastatakse hanked mis ületavad riigihangete seaduses kehtestatud lihthanke piirmäära.

  (3) Hankeplaani koostamiseks esitavad valdkonna juhid ja asutuste juhid kavandatavate lihthangete ja riigihangete kohta teabe, hankeplaani koostamise eest vastutavale vallavalitsuse teenistujale, kahe nädala jooksul pärast vastava aasta eelarve vastuvõtmist.

  (4) Hankeplaanis kajastatakse järgnev teave:
  1) ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus;
  2) hanke eeldatav maksumus;
  3) hanke korraldamise aeg kvartali täpsusega;
  4) hanke korraldamise eest vastutava valdkonna juht või asutuse juht;
  5) hankemenetluse läbiviimise eest vastutav isik;
  6) hankemenetluse liik.

  (5) Hankeplaani kinnitab Luunja Vallavalitsus kui otsustusorgan (edaspidi valitsus) kahe kuu jooksul pärast vastava aasta eelarve vastuvõtmist. Hankeplaan ning selle muudatused avaldatakse valla veebilehel.

§ 3.   Hangete korraldamine

  (1) Hankeplaanis kajastatud hanked korraldatakse vastavalt hankeplaanile.

  (2) Hanke korraldamiseks annab loa Luunja Vallavolikogu, kui hanke tulemusel sõlmitakse hanke- või raamleping, millega kaasneb eelarveline väljaminek tulevastel eelarveaastatel ning selle väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud.

  (3) Hanke alusdokumendid koostab, hanke viib läbi ning tagab teabevahetuse hankemenetluse kestel hankeplaanis nimetatud hanke läbiviimise eest vastutav isik.

  (4) Lihthanke piirmäära ületavate hangete algatamiseks annab valitsus korralduse või asutuse juht käskkirja millega kinnitatakse ka vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon.

  (5) Hankekomisjoni pädevuses on:
  1) pakkumuste avamine;
  2) kvalifitseerimise, vastavaks tunnistamise ja edukaks tunnistamise protokollide koostamine ja kinnitamine;
  3) ettepaneku tegemine valitsusele või asutuse juhile hanke tulemuste otsustamiseks;
  4) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine.

  (6) Lihthanke piirmäära ületavad hanked viiakse läbi riigihangete registris. Riigihangete registris koostatavaid või sinna lisatavaid dokumente ei pea registreerima Luunja valla dokumendiregistris.

  (7) Juhul kui hange viiakse läbi riigihangete registris toimub kogu riigihankega seotud teabevahetus hankija ja huvitatud isikute vahel, sealhulgas riigihanke alusdokumentide kättesaadavaks tegemine ning pakkumuse, taotluse ja selgituste esitamine, elektrooniliselt läbi registri.

§ 4.   Hanketulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine

  (1) Lihthanke piirmäära ületavate hangete tulemused kinnitab, hankekomisjoni ettepaneku alusel, valitsus korraldusega või asutuse juht käskkirjaga.

  (2) Juhul kui hankemenetluse tulemusena otsustatakse sõlmida hankeleping, allkirjastab selle vallavanem või hanget läbi viinud asutuse juht, kui valitsus või asutuse juht ei otsusta teisiti.

§ 5.   Sotsiaal- ja eriteenuste tellimise kord

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on suurem kui 30 000 eurot kuid ei ületa sotsiaal- või eriteenuse riigihanke piirmäära, tuleb järgida riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid ning teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule.

  (2) Juhul kui teenuse osutamisel puudub konkurents või võimalus kolmele isikule ettepaneku tegemiseks võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ka ühele või kahele isikule.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud teenuste tellimise eest vastutab vastava valdkonna eest vastutav isik kui tellitava teenuse maksumus ei ületa sotsiaal- või eriteenuse riigihanke piirmäära.

  (4) Riigihanke piirmäära ületavate sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel lähtutakse käesoleva hankekorra §-s 3 sätestatud menetluskorrast arvestades riigihangete seaduses sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlusele kehtestatud erisustega.

§ 6.   Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde tellimise kord

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse või ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on suurem kui 15 000 eurot kuid ei ületa lihthanke piirmäära, tuleb järgida riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid ning teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule.

  (2) Juhul kui esinevad tunnused, mille alusel oleks riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ka ühele või kahele isikule.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud asjade ostmise ja teenuse või ehitustööde tellimise eest vastutab vastava valdkonna eest vastutav isik.

§ 7.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav valdkonna juht või asutuse juht, hankemenetluse läbiviimise eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud informeerima oma otsest juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

  (2) Hanke korraldamise eest vastutavatele valdkonna juhtidele või asutuse juhtidele tagatakse vastavalt vajadusele koolitusi huvide konflikti ennetamise kohta.

§ 8.   Dokumentide säilitamine

  (1) Kogu hankedokumentatsiooni säilitatakse seitsme aasta jooksul pärast hanke tulemusena hangitud asjade ostmist, teenuse osutamist või tööde teostamist. Välisabi kasutamise abikõlblikkuse tõendamiseks peab hankedokumentatsioon olema kättesaadav vastavalt rahastaja poolt kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris, korraldab hanke eest vastutav isik kogu hankedokumentatsiooni säilimise asutuse dokumendiregistris.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka käesoleva hankekorra paragrahvides 5 ja 6 sätestatud menetlustele, arvestades vastavate menetluste erisusi.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 26.04.2018 määrus nr 24 „Luunja valla hankekord“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json