ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2022, 19

Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 30.06.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja veeseaduse § 104 lg 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas ka reovee, reoveesette või fekaalide äravedu kogumismahutitest ning selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta Kose valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste planeerimine, projekteerimine, paigaldamine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib kõigile Kose vallas tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes tegelevad reovee kohtkäitlusega ja vajavad, kasutavad või osutavad purgimisteenust.

  (4) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul või valdajal peab veeseaduse kohaselt olema heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning nende rakendusaktides sätestatu tähenduses ning legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi, hõlmab eeskirjas ka fekaale ja reovee puhastamise käigus tekkivat setet;
  2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, äravedu ja purgimine ühiskanalisatsiooni või reovee puhastamine omapuhastis, suublasse juhtimine, pinnasesse immutamine või kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee tekkimise asukohas kasutatav lekkekindel tehnoloogiline rajatis sh reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla kogumismahuti;
  4) reovee kogumismahuti – pealt suletav lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
  5) reovee bioloogiline puhastamine ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab valdkonna eest vastutava ministri vastavas määruses esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  6) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee suublasse juhtimiseks;
  7) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  8) septik – pealt kinnine ja veetihe mitmest sektsioonist mahuti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  9) omapuhasti e kohtpuhasti – reoveepuhasti, mille suublaks on pinnas või veekogu ja projekteeritud reostuskoormus on kuni 49 inimekivalenti (ie):
  10) biopuhasti – pealt kinnine väljavooluga reovee bioloogiline puhasti, milles läbivoolavas reovees sisalduvat orgaanilist ainet lagundatakse aeroobsetes tingimustes mikroorganismide toimel;
  11) imbväljak ehk imbsüsteem – biopuhastile järgnev heitvee puhastussüsteem, kus heitvesi jaotatakse ühtlaselt üle kogu filtreeriva ala (imbväljaku), tänu millele imendub sinna valguv heitvesi ühtlaselt pinnasesse, läbides seejuures pinnaseosakestele kasvanud biokile, mis lagundab vees sisalduvad tahked ainekübemed aeroobselt;
  12) filterväljak ehk filtersüsteem – septikule või biopuhastile järgnev heitvee puhastussüsteem, mis rajatakse juhul, kui imbsüsteemi paigalduskoha pinnas ei ima või ei lase vett läbi.
  13) eelpuhasti – muda-, liiva-, rasva- või õlipüünis ning nende kombinatsioon ja muu reovee osalise puhastamise tehnoloogiline seade, mille läbimise järel juhitakse reovesi ühiskanalisatsiooni või tööstusreoveepuhastisse;
  14) inimekivalent (ie) – ühik, millega mõõdetakse ühe inimese põhjustatud keskmist ööpäevast tinglikku veereostuskoormust. Biokeemilise hapnikutarbe kaudu väljendatud ie väärtus on 60 grammi hapnikku ööpäevas;
  15) purgimisteenus – reovee kohtkäitlusrajatisest reovee või -sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purglasse;
  16) purgija – purgimisteenust osutav ettevõtja;
  17) purgla – kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud ametlik reovee ja fekaalide ühiskanalisatsiooni juhtimise koht;
  18) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga sõiduk, mille abil tühjendatakse reovee kohtkäitlusrajatis reoveest või -settest ning mis viib selle purgimissõlme;
  19) vedaja kaart – Kose Vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis tõendab vastava sõiduki õigust teostada reovee või -sette äravedu Kose valla territooriumil.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (2) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Kohtkäitlust on lubatud kasutada olmereovee käitlemiseks alal, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga.

  (4) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlusrajatis ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või rajada nõuetekohane reovee kogumismahuti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul.

  (5) Omapuhasti rajamine on keelatud reoveekogumisalal.

  (6) Hajaasustusega alal on lubatud lekkekindlate reovee kogumismahutite kasutamine ja olenevalt asukoha tingimustest vähemalt mehaaniliselt puhastatud reovee immutamine.

  (7) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja reovee lokaalne torustik peab olema lekkekindel ja tühjendatav.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
  3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  4) tuleb vältida sademe- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatuse;
  7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja lokaalne torustik peab olema külmumiskindel;
  8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone projekteerimisel tuleb lahendada reovee kohtkäitlus koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Reovee kogumismahuti paigaldamisel, ümberehitamisel, laiendamisel, osa asendamisel samaväärsega või lammutamisel tuleb vallavalitsusele esitada ehitusteatis.

  (3) Septiku kuja on vähemalt 5 m.

  (4) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ega puur- või salvkaevu hooldusalas.

  (5) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kogumismahuti kasutusele võtmiseks tuleb vallavalitsusele esitada kasutusteatis vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist;
  2) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse hoone ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti kohaselt, esitatakse kogumismahuti kohta eraldi kasutusteatis.

  (6) Kose Vallavalitsusel on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja muudes õigusaktides sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud pädeva isiku poolt.

  (3) Ehitusprojekt peab sisaldama:
  1) kinnistu hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldust;
  2) informatsiooni põhjavee aastaringse kõrgustaseme ning pinnavee esinemise osas kinnistul;
  3) informatsiooni tarbitava vee koguse ja vee tarbimise hooajalisuse osas;
  4) reoveekäitlussüsteemi kirjeldust;
  5) omapuhasti nõuetele vastavat asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes);
  6) asendiplaani koos reoveekäitlusrajatiste ning veevarustuse objektide vastavate kujade ja hooldustsoonidega;
  7) imb- või filtersüsteemi läbilõiget ja tehnoloogilist skeemi;
  8) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist.

  (4) Omapuhasti rajamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks ja osa asendamiseks samaväärsega esitada vallavalitsusele ehitusteatis.

  (5) Kui omapuhasti kuja ulatub naaberkinnistule, tuleb puhasti rajamine kooskõlastada naaberkinnistu omanikuga.

  (6) Omapuhasti asukoha kavandamisel tuleb:
  1) arvestada, et see paikneks kohas, mida ei ohusta üleujutused või kus puhasti avarii korral reovesi ei ohustaks põhjavett;
  2) tagada, et puhasti jääks elamust vähemalt 10 m kaugusele ning septik vähemalt 5 m kaugusele;
  3) tagada, et omapuhasti kaugus teest, jalgrajast või krundi piirist oleks vähemalt 5 m.

  (7) Heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest, tase määratakse kindlaks omapuhasti väljavalitud kohas kõige sademete rohkemal ajal pinnasesse kaevatud augus.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik või selleks volitatud esindaja.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purglasse.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (6) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kelle sõidukil on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud vedaja kaart.

  (7) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajadusel teostada hooldustöid.

  (8) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

  (9) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimasel kahel aastal tehtud kanded.

  (10) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist arvet ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat, et keskkonnainspektori või vallavalitsuse volitatud isiku nõudmisel oleks see ettenäidatav kui faktiline tõendusmaterjal käitlusrajatise nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest.

  (11) Omapuhasti tuleb ümber ehitada, kui reovee koostis või kogus on arvestataval määral muutunud.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Ettevõtja peab teenuse osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on õigus nõuda ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile teenuse osutamise kohta dokumendi, milles on nimetatud tarbimiskoha aadress, äraveetud reovee kogus ja kuupäev.

  (4) Kose vallas purgimise teenust osutav ettevõtja peab omama reovee äraveo teenuse osutamise registreeringut Kose Vallavalitsuses. Registreering kehtib kuni kolm aastat.

  (5) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purglatesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (6) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu kompostimine, laialilaotamine või maassekaevamine on Kose valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule kompostida vaid hajaasustuses;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 9.   Reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Kose valla territooriumil toimub purgimisteenuse osutamine registreeringut omavate ettevõtete ja vedaja kaardiga varustatud sõidukite poolt.

  (2) Registreeringut ja vedaja kaarte on õigus taotleda ettevõtjal:
  1) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) kellel on sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad;
  3) kelle sõiduk on varustatud reoveemõõdikuga, mis mõõdab kohtkäitlusrajatisest väljaveetud reovee kogust;
  4) kellel on kehtiv reovee purgimise teenusleping vee-ettevõtjaga, välja arvatud juhul kui taotleja on vee-ettevõtja;
  5) kelle sõiduk on varustatud GPS seadmega, millega salvestatavat infot on kohustus säilitada vähemalt 6 kuud. Info GPS seadme olemasolu ja teenuse pakkuja kohta kantakse taotlusele.

  (3) Taotlus Kose valla territooriumil reovee äraveo teenuse osutamiseks esitatakse Kose Vallavalitsusele. Taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse Lisas 1.

  (4) Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

  (5) Kose Vallavalitsusel on õigus keelduda ettevõtja registreerimisest ja sõidukile vedaja kaardi väljastamisest, kui taotleja on esitanud valeandmeid või rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid tegevusloa taotlemise ajal

  (6) Peale taotluse läbivaatamist ja positiivse otsuse tegemist registreeritakse ettevõtja Kose Vallavalitsuses ning vedaja sõidukile väljastatakse vedaja kaart.

§ 10.   Vedaja kaart

  (1) Vedaja kaart on Kose Vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis tõendab vastava sõiduki õigust teostada reovee äravedu Kose valla territooriumil.

  (2) Vedaja kaart väljastatakse iga sõiduki kohta eraldi. Juhul kui üks sõiduk on mitme vedaja kasutuses, saab taotleda vedaja kaardi sõidukile vaid üks ettevõte.

  (3) Vedaja kaardile kantakse sõiduki ja ettevõtja andmed ning teeninduspiirkonna ja purgimiskoha andmed. Vedaja kaardi vorm on esitatud määruse Lisas 2.

  (4) Vedaja kaart peab teeninduspiirkonnas sõitval sõidukil olema nähtavalt esiklaasile kinnitatud.

  (5) Vedaja kaart kehtib kuni kaardil näidatud kehtivuskuupäevani või kuni selle kehtetuks tunnistamiseni.

  (6) Vedajal tuleb vedaja kaart Kose Vallavalitsusse tagastada selle kehtivuse lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (7) Kose Vallavalitsusel on õigus vedaja kaart kehtetuks tunnistada järgnevatel põhjustel:
  1) vedaja on reovee äraveo teenuse osutamisel rikkunud reovee või heitvee käitlemise nõudeid või käesolevat eeskirja;
  2) vedaja on kahel või enamal korral sõitnud teeninduspiirkonnas vedaja kaardita;
  3) vedaja on esitanud reovee üleandmisel kahel või enamal korral valeandmeid;
  4) vedaja on Kose valla territooriumil osutanud reovee äraveo teenust välja lülitatud GPS seadmega.

§ 11.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjendada ja tühjendusjärgselt puhastada eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimiseks tuleb see üldjuhul lammutada ja pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise lammutamiseks tuleb vallavalitsusele esitada ehitusseadustiku nõuetele vastav ehitusteatis.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks:
  1) tuleb esitada vallavalitsusele ehitusteatis;
  2) tuleb viie tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse teostatud tööde kirjeldus ja muud asjakohased dokumendid (fotod, ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid).

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimisel ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale;
  3) reovee kogumismahuti või omapuhasti sisaldis ning puhastamise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) ülejäänud juhtudel – reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, mõistliku aja jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlusrajatiste kasutamise üle teostab järelevalvet Kose Vallavalitsus ja Keskkonnaamet vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutavad reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja/või eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase kahe aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest, ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (8) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Kose Vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 20.04.2017 määrus nr 138 „Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
volikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks

Lisa 2 Vedaja kaardi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json