HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõgeva valla õpilasstipendium

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2022, 33

Jõgeva valla õpilasstipendium

Vastu võetud 23.05.2019 nr 91
RT IV, 28.05.2019, 14
jõustumine 31.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2022RT IV, 06.07.2022, 709.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on ergutada Jõgeva valla õppureid saavutama häid tulemusi õpingutes, loometöös, huvihariduses ja huvitegevuses ning osalema aktiivselt Jõgeva valla elus.

  (2) Määrus sätestab Jõgeva valla eelarvest stipendiumi maksmise tingimused ja korra üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes ning kutseõppeasutuste põhikoolijärgses statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vald.

§ 2.   Stipendiumi taotlemise alused

  (1) Stipendiumi taotleja peab olema edukalt läbinud vähemalt gümnaasiumi või kutseõppeasutuse esimese õppeaasta.

  (2) Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv ja/või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:
  1) on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil, kutsemeistrivõistlusel või uurimistöö konkursil või on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel;
  2) on saanud silmapaistvaid saavutusi õppetöös, huvihariduses või huvitegevuses;
  3) on teinud Jõgeva piirkonnale olulise tähendusega uurimistöö;
  4) õpib välisriigis enam kui 6 kuud;
  5) on aktiivselt osalenud noorsootöös (osalenud kooli või valla noorteürituste korraldamises, õpilasomavalitsuse tegevuses, noortevolikogus jms).

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september.

  (2) Stipendiumi taotlemiseks esitab kandidaat, alaealise kandidaadi puhul tema vanem, või kandidaadi haridusasutus Jõgeva Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
[RT IV, 06.07.2022, 7 - jõust. 09.07.2022]
  1) taotlus koos põhjendusega, miks kandidaat väärib õpingute jätkamiseks valla stipendiumi;
  2) õppija enesetutvustus;
  3) õppeasutuse soovitus;
  4) välisriiki õppima siirduvale õpilasele stipendiumi taotlemisel õpilasvahetust vahendava organisatsiooni kinnitatud lepingu koopia või välisriigi õppeasutuse kinnitus;
  5) kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress) ja pangarekvisiidid.

§ 4.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi taotluste läbivaatamiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

  (2) Ühel õppeaastal antakse välja kuni viis stipendiumi. Stipendiumi saajad otsustab vallavalitsus lähtuvalt komisjoni ettepanekutest.

  (3) Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja võrdsetes osades 10 kuu jooksul septembrist kuni juunini.

  (4) Stipendiumi saajad avalikustatakse Jõgeva valla veebilehel.

§ 5.   Stipendiumi maksmine

  (1) Stipendium kantakse stipendiaadi pangakontole iga stipendiumi saamise kuu 28. kuupäevaks, välja arvatud septembrikuu stipendium, mis makstakse välja koos oktoobrikuu stipendiumiga.

  (2) Kui õpilane katkestab õpingud, siis lõpetab vallavalitsus stipendiumi maksmise.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json