HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viimsi Kunstikooli põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 21

Viimsi Kunstikooli põhimäärus

Vastu võetud 28.06.2023 nr 14

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2, § 13 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 14 „Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra kehtestamise ning muutmise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele“ ja Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019. a määruse nr 10 „Viimsi valla põhimäärus” § 56 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Viimsi Kunstikooli (edaspidi Kool) põhimäärus sätestab Kooli täieliku nime ja asukoha, liigi, tegevuse eesmärgi ja ülesanded, juhtimis- ja õppekorralduse, Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, Kooli finantseerimise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ning põhimääruse muutmise korra.

  (2) Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Viimsi Kunstikool on Viimsi Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Kooli täielik nimi on Viimsi Kunstikool.

  (3) Kooli nimi inglise keeles on Viimsi Art School.

  (4) Kooli asukoht on Randvere tee 20, Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond, 74010.

  (5) Kool võimaldab huvihariduse omandamist eelkõige rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikele, vabade kohtade olemasolul teiste omavalitsuste elanikele.

  (6) Kooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.

  (7) Kooli asjaajamist reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab Kooli direktor oma käskkirjaga.

  (8) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Kooli direktor oma käskkirjaga, lähtuvalt Viimsi valla korporatiivsest identiteedist.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 3.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda kunstialast huviharidust Viimsi valla elanikele toetamaks mitmekülgset arengut, avardades silmaringi ning andes võimalust end kunsti kaudu väljendada.

§ 4.   Kooli ülesanded

  (1) Kooli ülesanded on:
  1) pakkuda heal tasemel mitmekülgset kunstialast huviharidust igas vanuses lastele ja noortele;
  2) laste ja noorte loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine eesmärgiga võimaldada neil hiljem jätkata professionaalset kunstiharidust;
  3) arendada noorte loovust, initsiatiivi, iseseisvumist ja sotsiaalseid oskusi;
  4) pakkuda noortele eduelamusi, julgustust ja tunnustust;
  5) Viimsi valla kunstielu edendamine ning olla hinnatud koostööpartner kultuuri- ja hariduselu kujundamisel;
  6) koostöö teiste kultuuri- ja haridusühingute, liitude ja asutustega Kooli huvides;
  7) võimaluste tagamine üldhariduskoolide õppekavajärgsete tundide läbiviimiseks;
  8) näituste, kursuste, seminaride, õppelaagrite, projektide, koolituste ja konkursside ja muude õppealaste ürituste korraldamine;
  9) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

  (2) Vastavalt vajadustele ja võimalustele võib Kool:
  1) korraldada koolieast noorema lapse (eelkool-kunstigrupp) kunstialast huvitegevust õppurile sobivas vormis;
  2) pakkuda täiskasvanute koolitust vastavalt täiskasvanute koolituse seadusega kehtestatud nõuetele;
  3) pakkuda täiskasvanutele huvitegevust;
  4) laenutada inventari, rentida ruume ning osutada muid õppekavaväliseid tasulisi teenuseid;
  5) anda välja õppematerjale ja luua õppevahendeid.

3. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 5.   Õppekorralduse alused

  (1) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandard ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekavad.

  (2) Ettepanekuid Kooli õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks võib teha Viimsi Vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksuse ametnik või juht, Kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (3) Õpe Koolis toimub õpperühmades või individuaalselt, kasutades seejuures erinevaid õppevorme ja -meetodeid: individuaaltunnid, rühmatunnid, ühisloomine, õppimine näituste korraldamise kaudu, osalemine konkurssidel, osalemine kunstialastel sündmustel, osalemine kunstilaagrites, ringreisid jne. Täpsemad õppemeetodid on kehtestatud õppekavades.

  (4) Kooli õpperühmade moodustamise kinnitab Kooli direktor käskkirjaga.

  (5) Õpperühmad moodustatakse kursuste ja gruppide kaupa, võimalusel lähtuvalt lapse vanusest ja tasemest.

  (6) Õpperühma suurus on 4–17 õpilast.

§ 6.   Õppeperioodid ja -vaheajad

  (1) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperiood jaguneb neljaks veerandiks.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.

  (5) Õppetunni pikkus ja vorm kehtestatakse õppekavades ja kooskõlastatakse vajadusel õppeaasta alguses õppenõukogus.

  (6) Õppevaheajad Koolis on vastavalt haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadel.

§ 7.   Õppeastmed

  Koolis toimub õppimine õppeastmete kaupa:
  1) kunstigrupi (eelkool kuni 7 a) eesmärk on mängulis-kunstiliste tegevuste kaudu lapse vanusele vastava loomingulise võimekuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine;
  2) eelkursuse (7–10 a) ülesandeks on suunata õpilasi mängult õppimisele ning arendada laste esmaseid kunstioskusi ja -teadmisi valmistades neid ette kunstialasteks õpinguteks algkursusel;
  3) algkursuse „Sissejuhatus kunsti“ (11–13 a) ülesandeks on raskemate kunstialaste põhitõdede õppimine, tehnikate ja väljendusvahenditega tutvumine ning mängulise fantaasia ergutamine;
  4) põhikursuse „Teejuht kunstis“ (14–16 a) ülesandeks on klassikalise kunstitehnika ettevalmistus ja õpilase toetamine tänapäevases kunstikeskkonnas;
  5) süvakursuse „Mina ja kunst“ (17-19 a) ülesandeks on süvendatult akadeemiliste teadmiste õpetamine ning õppuri kunstialase väljundi toetamine tänapäevases kunstimaailmas;
  6) stuudiokursus (lisa-aasta) on mõeldud nendele, kes peale Viimsi Kunstikooli „Mina ja kunst“ kursuse lõpetamist soovivad end enne kõrgkooli astumist kunstialal vormis hoida, kindlat tehnikat harjutada või portfooliot koostada.

§ 8.   Õppuri Kooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine

  (1) Kooli vastuvõtuks võib korraldada vastuvõtukatsed, milliste sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult Kooli õppenõukoguga ning need avalikustatakse Kooli veebilehel.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) ning täiskasvanud õppur vormikohase avalduse Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO. Õppuri vastuvõtmise kinnitab Kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Õppur arvatakse Kooli nimekirjast välja vanema või täiskasvanud õppuri avalduse alusel, Kooli algatusel või Kooli lõpetamisel (õppekava läbimisel).

  (4) Õppuri vanem või täiskasvanud õppur esitab direktorile avalduse Koolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne Koolist lahkumist.

  (5) Õppuri võib Koolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  2) kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu;
  3) põhjuseta puudumise korral järjest üks kuu;
  4) õppetasu võlgnevuse korral rohkem kui ühe kuu eest.

  (6) Õppuri Koolist väljaarvamine vormistatakse Kooli direktori käskkirjaga. Õppuri vanemat teavitatakse väljaarvamisest lõigetes 3 ja 5 nimetatud põhjustel viie tööpäeva jooksul direktori käskkirja väljaandmisest.

  (7) Kool loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist.

  (8) Kooli lõpetamist tõendab Kooli lõpudokument, milles kajastatakse Koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos viimase klassi hinnetelehega.

4. peatükk STRUKTUUR JA KOOLI JUHTIMINE 

§ 9.   Struktuur

  (1) Kooli juhib direktor, kes tagab Kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab Kooli üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Kool võib moodustada õppesuundi (edaspidi osakond).

  (3) Kooli osakonna moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab Kooli direktor, kooskõlastades esmalt õppenõukogus ning Viimsi Vallavalitsuse valdkonna struktuuriüksusega.

  (4) Direktor annab Kooli ja enda tegevusest aru Viimsi Vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksusele juhile.

§ 10.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) teeb Kooli kasuks Viimsi Vallavalitsuse nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) teeb ettepaneku Viimsi Vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksuse juhile ettepaneku Kooli struktuuri, koosseisu ja hoolekogu kinnitamiseks;
  3) koostab Kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja Viimsi Vallavalitsusele kinnitamiseks;
  4) juhatab Kooli õppenõukogu;
  5) tagab hoolekogu ja õppenõukogu põhjendatud otsuste täitmise;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  7) kinnitab asjaajamiskorra, töötajate värbamiskorra, töökorraldusreeglid ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  8) kinnitab käskkirjaga Kooli õppekavad, nende muudatused ja vastutab tähtaegselt Eesti Hariduse Infosüsteemi esitatud õppekavade lisamise ja sulgemise ning kord aastas Eesti Hariduse Infosüsteemis Kooli andmete kinnitamise eest;
  9) esitab vähemalt üks kord aastas aruande Kooli tegevusest hoolekogule ja Viimsi Vallavalitsusele vastava valdkonna struktuuriüksuse juhile ja tagab muude seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise tähtaegselt;
  10) taotleb võimalusel rahalisi vahendeid sihtfondidest ja projektidest;
  11) vastutab Kooli kasutusse antud vara sihtotstarbelise valdamise, kasutamise ja käsutamise eest;
  12) lahendab muid seadusega ja õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi.

  (2) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja Kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (3) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega juhiabi või õppejuht. Kui direktori ametikoht on täitmata, nimetab direktori kohusetäitja Viimsi Vallavalitsus.

§ 11.   Õppenõukogu pädevus, töökord ja ülesanded

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (4) Õppenõukogu kutsub kokku Kooli direktor.

  (5) Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist, kus on ära märgitud õppenõukogu toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (6) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kolm korda õppeaastas.

  (7) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (8) Otsus on vastu võetud lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks direktori hääl.

  (9) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile allkirjastab koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 12.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogus on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad:
  1) Viimsi Vallavolikogu esindaja;
  2) Viimsi Vallavalitsuse esindaja;
  3) vastavalt õppenõukogu otsusele üks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja (v.a direktor);
  4) vanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt kaks vanemate esindajat;
  5) vähemalt üks õppurite esindaja;
  6) Kooli toetavate organisatsioonide esindaja(d).

  (3) Käesoleva määruse § 12 lõike 2 punktides 3–6 sätestatud koosseisu liikmete kinnitamise ettepaneku esitab Kooli direktor Viimsi Vallavalitsusele 1. oktoobriks.

  (4) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

  (5) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

§ 13.   Hoolekogu ülesanded

  Kooli hoolekogu:
  1) teeb vajadusel Viimsi Vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksuse juhile ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära Kooli direktori aruande Kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga Viimsi Vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksuse juhile;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse kooskõlastusega Viimsi Vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksuse juhile;
  4) teeb ettepanekuid õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid Kooli põhimääruse muutmiseks;
  6) teeb üksikküsimustes otsuseid ja täidab muid seadustest, õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 14.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub kokku direktor.

  (2) Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu esimees ja aseesimees.

  (3) Hoolekogu esimehe valimised korraldab hoolekogu uue koosseisu esimesel koosolekul direktor.

  (4) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (5) Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

  (6) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Hoolekogu koosolekut juhatab üldjuhul hoolekogu esimees.

  (8) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.

  (10) Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek viie päeva jooksul uuesti kokku.

  (11) Hoolekogu võtab vastu otsused lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse:
  1) protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija;
  2) protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele;
  3) protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 15.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad ja Kooli teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate konkurss toimub direktori käskkirjaga kinnitatud värbamiskorra alusel.

  (3) Koolitöötajate õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse ametijuhendis ja töölepingus.

§ 16.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne Kooli õppima asumist ja õppimise ajal õppekava, põhimääruse, kodukorraga ja muude töökorralduslike dokumentidega;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu Kooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seaduse ja käesoleva põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima Kooli kodukorda;
  2) võtma korrapäraselt osa õppetööst ja täitma kohusetundlikult õppeülesandeid;
  3) teavitama võimalikult aegsasti puudumisest haiguse tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel;
  4) hoidma Kooli kasutuses olevat vara;
  5) tasuma tähtaegselt Viimsi Vallavalitsuse korralduse alusel kehtestatud Viimsi Kunstikooli õppetasu.

6. peatükk FINANTSEERIMINE ja JÄRELEVALVE 

§ 17.   Finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Viimsi valla eelarvest.

  (2) Õppimine Koolis on tasuline.

  (3) Kooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (õppetasud) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (hinnakirja) kehtestab Viimsi Vallavalitsus, v.a ühekordsete ürituste tasud, mis kooskõlastatakse Viimsi Vallavalitsusele vastava valdkonna struktuuriüksuse juhiga.

  (4) Kooli raamatupidamisarvestust peab Viimsi Vallavalitsus.

  (5) Koolil on õigus taotleda eraldisi riigieelarvest või muudest projektifondidest täiendavateks rahalisteks või muudeks koolile vajalikeks vahenditeks.

§ 18.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet Kooli ja Kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Viimsi Vallavalitsus.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtpäevaks.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Viimsi Vallavolikogu ja korraldab Viimsi Vallavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult õppuritele, vanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (4) Kooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavad muudatused kahe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 20.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Viimsi Vallavalitsus.

  (2) Põhimääruse muutmise eelnõu kohta esitab Kooli hoolekogu arvamuse enne Viimsi Vallavalitsusele esitamist.

  (3) Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata küsimused lahendab kooli direktor koos hoolekogu ja vallavalitsusega.

§ 21.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2018 määrus nr 11 „Viimsi Kunstikooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 17.05.2016 määrus nr 13 „Viimsi Kunstikooli põhimäärus“.

Illar Lemetti
vallavanem

Merit Renlund
õigusosakonna juhataja vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json