ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Saue valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise, üüriturult eluruumi leidmise toetamise, puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise ja ajutise ööbimiskoha tagamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 29

Saue valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise, üüriturult eluruumi leidmise toetamise, puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise ja ajutise ööbimiskoha tagamise kord

Vastu võetud 29.06.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 5 ja 6, elamuseaduse § 8 punkti 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2, § 16 lõike 1, § 41 lõike 1, § 42 lõike 1 ja sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Saue vallale (edaspidi vald) kuuluvate eluruumide kasutusse andmist, eluruumi kohandamise kulu osalist hüvitamist Saue valla eelarves selleks ette nähtud vahendite arvelt ja üüriturult eluruumi leidmise toetamist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eluruum – Saue valla omandis olev alaliseks elamiseks kasutatav elamu, korter ja muu ruum, mis vastab eluruumile kehtestatud nõuetele;
  2) üür – tasu eluruumi kasutamise eest;
  3) kõrvalkulud – tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud eluruumi kasutamisega, muuhulgas haldus-, hooldus-, koristus- ja kommunaalkulud;
  4) eluruumi kohandamine – sotsiaalhoolekande seaduse alusel eluruumi tagamise teenusena Saue valla elaniku Saue vallas asuva tegeliku eluruumi ümberehitamine tulenevalt tema tervisega seotud erivajadusest;
  5) üüriturult eluruumi leidmise toetamine – sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt madala võimekusega inimeste nõustamine ja toetamine tema perekonna vajadustele vastava eluruumi leidmisel üüriturult ja üürilepinguni jõudmisel;
  6) ajutise öömaja tagamise teenus – vältimatu sotsiaalabi raames ajutise ööbimiskoha kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma;
  7) toimetulekupiir – Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks perekonna esimesele liikmele kehtestatud toimetulekupiir;
  8) vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue Vallavalitsus;
  9) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.

§ 3.   Teenuse ja toetuse üldpõhimõtted

  (1) Abistavate meetmete valikul kaalutakse eelistatult taotleja ja tema perekonnaliikmete iseseisvat toimetulekut toetavaid lahendusi, mis tuginevad avatud üürituru võimalustel.

  (2) Eluruumi kasutusse andmine on lühiajaline meede, millest väljumist toetatakse vajaduspõhiste iseseisva toimetulekuvõimet parandavate sotsiaalteenustega. Eluruumi kasutav isik on kohustatud igakülgselt kaasa aitama iseseisva toimetuleku saavutamisele.

  (3) Juhul, kui eluruumi rajamist või rekonstrueerimist on finantseeritud toetusmeetme abil, tuleb eluruumi kasutusse andmisel järgida toetusmeetme reegleid ning lähtuda toetusmeetme eesmärgist. Vajadusel on vallavalitsusel õigus kehtestada reeglitest tulenev täpsustatud kord.

  (4) Käesolevas määruses reguleerimata juhtudel juhindutakse Saue Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korrast ning teistest asjakohastest õigusaktidest.

  (5) Põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigus teha erandeid määrusega kehtestatud teenuse või toetuse andmise tingimustes.

2. peatükk Eluruumi üürile andmine 

§ 4.   Eluruumi üürile andmine eluruumi tagamise teenusena

  Eluruumi tagamise teenusena on õigus eluruum saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saue vallas ning kes ei ole ebapiisavate füüsiliste võimete, psüühiliste erivajaduste, sotsiaalse toimetulematuse, madala või puuduva sissetuleku ja muu vara puudumise tõttu võimeline tagama endale ja oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

§ 5.   Eluruumi üürile andmine mobiilsetele töötajatele

  (1) Eluruumi üürile andmist on õigustatud taotlema isik, kes vahetab elukohta tulenevalt töökoha asukohast või selle muutumisest ning kelle töökoha saamist või säilitamist takistab vabade eluruumide puudumine üüriturul.

  (2) Vabade eluruumide ebapiisavuse korral on eelistatud Saue vallas asuvate asutuste ja ettevõtete töötajad.

  (3) Kui taotleja ei ole Saue valla elanik taotlemise hetkel, siis eluruumi eraldamisel on ta kohustatud ennast Eesti rahvastikuregistris Saue valla elanikuks registreerima rahvastikuregistri seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

§ 6.   Eluruumi üürile andmise taotluse esitamine

  (1) Eluruumi üürile andmise taotleja esitab ametiasutusele kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate või teiste isikute, kellega koos taotletakse eluruumi, kohta;
  3) eluruumi taotlemise põhjendus;
  4) eluruumi vajaduse aeg;
  5) § 4 toodud alustel eluruumi taotlemisel andmed sissetulekute ja vara kohta;
  6) § 5 toodud alustel eluruumi taotlemisel seos töökoha saamise või säilitamisega.

  (2) Taotleja esitatud dokumente kontrollib sotsiaaltöötaja. Puuduste esinemisel või ebapiisavate andmete korral antakse taotlejale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate andmete esitamiseks. Sotsiaaltöötajal on põhjendatud vajaduse korral õigus teha kodukülastust taotleja senises elukohas.

  (3) Hiljemalt kaks kuud enne eluruumi üürilepingu tähtaja möödumist on üürnikul õigus esitada uus taotlus eluruumi kasutusse andmiseks juhul, kui eluruumi andmise alused ei ole ära langenud. Taotlust menetletakse samadel alustel esmakordse taotlusega.

§ 7.   Abivajaduse hindamine eluruumi üürile andmise taotlemisel § 4 alusel

  (1) Abivajadust hindab sotsiaaltöötaja.

  (2) Abivajaduse hindamisel arvestatakse eluruumi puudumise või senise eluruumi edasist kasutusvõimalust, kasutatava eluruumi vastavust taotleja ja tema perekonnaliikmete vajadustele, taotleja ja tema perekonna majanduslikke võimalusi ja muid sotsiaalmajanduslikku olukorda või erivajadusi iseloomustavaid asjaolusid.

  (3) Majandusliku olukorra hindamisel arvestatakse isiku ja temaga ühist eluruumi taotlevate perekonnaliikmete sissetulekuid ja varasid. Sissetulekute hulka kuuluvad kõik sissetulekud, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 133 lõikes 2 loetletud tulud.

  (4) Majanduslike võimaluste hindamisel arvestatakse isiku vältimatult vajalikke rahalisi kohustusi ulatuses, mille kohta eluruumi taotleja on andnud selgitusi ja tõendeid.

§ 8.   Eluruumi kasutusse andmine ja kasutusse andmisest keeldumine

  (1) Eluruumi kasutusse andmise või kasutusse andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Erakorralise juhtumi puhul võib ametiasutus isiku ja tema pereliikmed paigutada eluruumi ajutiselt ilma vallavalitsuse korralduseta. Erakorralise juhtumi puhul antakse korraldus eluruumi isiku kasutusse andmise või kasutusse andmisest keeldumise kohta hiljemalt kolme nädala jooksul alates eluruumi üleandmisest.

  (3) Eluruumi kasutusse andmise korralduses määratakse eluruumi kasutusse andmise tingimused, muuhulgas üürilepingu tähtaeg ja üüri suurus.

  (4) Eluruum antakse kasutusse tähtajaliselt kuni viieks aastaks, kohustusega vabastada eluruum pärast tähtaja möödumist.

  (5) Eluruumi taotlemisel valla eluruumis elava isiku poolt on vallavalitsusel õigus mitte anda kasutusse sama eluruumi, andes kasutusse teise eluruumi.

  (6) Vallavalitsusel on õigus eluruumi tagamise teenusena eluruumi §-s 4 sätestatud alustel kasutusse andmisest keelduda, kui:
  1) abivajaduse hindamise tulemusena ei tuvastata isiku abivajadust;
  2) taotlejale on võimalik tagada elukoht Saue valla eluruumi kasutusse andmata, toetades teda muude sotsiaalteenuste ja -toetustega;
  3) taotleja vajab abivajaduse hindamise tulemuste kohaselt muid sotsiaalteenuseid või -toetusi, mis välistavad eluruumi tagamise teenuse osutamise;
  4) taotlejale kuulub vara, mida ta saab kasutada või realiseerida oma toimetuleku tagamiseks;
  5) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  6) eluruumi taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente või ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida või ei paranda avalduses esinevaid puudusi määratud tähtaja jooksul;
  7) taotlejal on ülalpidamiskohustusega isikud, kelle makstava elatisega on võimalik isiku eluaseme vajadus lahendada vallavalitsuse sekkumiseta;
  8) taotleja kasutuses olevat eluruumi on võimalik majanduslikult otstarbekalt kohandada isiku erivajadustele vastavaks;
  9) üüriturult on võimalik isikule majanduslikult jõukohaselt üürida eluruum, mis vastab isiku vajadustele, sh tervisest tulenevatele erivajadustele.

  (7) Vallavalitsusel on õigus mobiilsele töötajale eluruumi §-s 5 sätestatud alusel kasutusse andmisest keelduda eelkõige, kui:
  1) sobivat eluruumi on võimalik leida üüriturult;
  2) taotlejal on valla ees võlgnevus;
  3) taotlejal ei ole põhjendatud vajadust eluruumi kasutusse saamiseks;
  4) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid.

§ 9.   Eluruumi üürilepingu sõlmimine

  (1) Eluruumi kasutamise aluseks on vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitav kirjalik üürileping, mille sõlmib ametiasutus või ametiasutuse poolt selleks volitatud hallatav asutus.

  (2) Taotlejal on enne üürilepingu sõlmimist õigus loobuda talle kasutusse antavast eluruumist, teatades sellest ametiasutusele kirjalikult taasesitatavas vormis.

  (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus kinnitada üürilepingu vorm ja üldtingimused.

  (4) Üürileping tuleb sõlmida 14 kalendripäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

  (5) Eluruumi üleandmisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, milles fikseeritakse eluruumi lokaalsete elektri-, vee-, gaasi- ja soojusmõõdikute näidud, eluruumi üldine olukord ning eluruumis olevad esemed.

  (6) Kui eluruum antakse üürile eluruumi tagamise teenusena §-s 4 toodud alustel, lähtutakse võlaõigusseaduse paragrahvi 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, millest tulenevalt teavitatakse üürnikku eluruumi sihtotstarbelisusest, samuti asjaolust, et üürile antud eluruumile ei kohaldata võlaõigusseaduses eluruumide üürimise kohta sätestatut.

  (7) Eluruumi üürilepingute sõlmimist, täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollib ametiasutus või ametiasutuse poolt selleks volitatud hallatav asutus.

§ 10.   Eluruumi üür ja kõrvalkulud

  (1) Üürnik on kohustatud tasuma ametiasutusele eluruumi kasutamise eest üüri ja kõrvalkulusid. Üüri arvestamise aluseks on eluruumi üldpind. Üürileandjal on õigus võtta tasu ka üürnikule väljaspool eluruumi isiklikku kasutusse antud hoiuruumide kasutamise eest.

  (2) Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab vallavalitsus arvestades eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda, varustatust, eluruumis teostatud remonte, üürituru hinnataset ja muid asjaolusid.

  (3) Erakorralise juhtumi korral on vallavalitsusel õigus vabastada eluruumi vajav isik üüri ja kõrvalkulude tasumisest kas täielikult või osaliselt.

  (4) Eluruumi üüri- ja kõrvalkulude võlgnevuste sissenõudmist korraldab ametiasutus.

3. peatükk Üüriturult eluruumi leidmise toetamine 

§ 11.   Nõustamine

  Eluruumi tagamise teenusena eluruumi §-s 4 sätestatud alustel taotlejatele tagab ametiasutus vajadusel nõustamise üüriturult sobiva eluruumi leidmiseks ja üürile võtmiseks vajaliku asjaajamise korraldamiseks, selleks:
  1) analüüsitakse kliendi vajadusi ja võimalusi eluruumi üürimiseks;
  2) nõustatakse klienti raha planeerimise ja kasutuse osas;
  3) õpetatakse kasutama eluruumi leidmiseks kinnisvaraportaale;
  4) otsitakse ja vaadatakse koos kliendiga üle sobivad pakkumised, nõustatakse klienti üüripakkumiste infost arusaamisel;
  5) selgitatakse üürile võtmisega seotud asjaajamist ja aidatakse üle vaadata sõlmitavad dokumendid.

§ 12.   Eluruumi üürimise toetus

  (1) Eluruumi üürimise toetuse (edaspidi üüritoetus) eesmärgiks on toetada püsiva sissetulekuga sotsiaal-majanduslikes raskustes inimest eluruumi leidmisel üüriturult.

  (2) Üüritoetuse maksmist kaalutakse juhul, kui abivajaduse hindamise tulemusena on inimene või pere hinnatud võimeliseks edaspidi toime tulema iseseisvalt või koos teiste abimeetmetega (sh toimetulekutoetus), kuid ta vajab tuge eluruumi üürimisega seotud esmaste kulude katmisel.

  (3) Üüritoetust makstakse üürilepingu sõlmimisega seotud kulude osaliseks või terviklikuks katmiseks (üüri ettemakse, tagatisraha jms) üürileandjale, põhjendatud juhtudel toetuse taotlejale.

  (4) Üüritava eluruumi sobivust hinnatakse lähtuvalt eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normist, leibkonna liikmete erivajadustest ja seotusest elukoha asukohaga ning kulude vastavusest üürituru hindadega.

  (5) Üüritoetust on õigus taotleda isikul, kelle rahavastikuregistri järgne elukoht on enne taotluse esitamist olnud Saue vald vähemalt üks aasta ja:
  1) kellel puudub omandiõigus eluruumile;
  2) kelle kasutuses ei ole Saue valla territooriumil muud eluruumi;
  3) kelle kasutuses olnud eluruum on muutunud kasutuskõlbmatuks isiku tahtest sõltumata;
  4) kellele eluruumi omanik on esitanud kirjaliku nõude eluruumi vabastamiseks.

  (6) Üüritoetust makstakse vallavalitsuse korralduse alusel kord kolme kalendriaasta jooksul vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui kolmekordse toimetulekupiiri ulatuses.

  (7) Üüritoetus makstakse välja pärast üürilepingu sõlmimist. Juhul, kui üürilepingut ei sõlmita, muutub toetuse andmise korraldus kehtetuks üks kuu pärast korralduse andmist.

  (8) Juhul, kui samade kulude katteks on õigus saada toetust teistel õiguslikel alustel (näiteks riiklik toetus rahvusvahelise kaitse saajatele), siis üüritoetust ei määrata.

  (9) Üüritoetuse andmisest võib keelduda, kui:
  1) toetuse saamise tingimused on täitmata;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei paranda taotluses esinevaid puudusi ja/või ei esita sotsiaaltöötaja küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  5) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi valla ees;
  6) taotleja sureb enne taotluse rahuldamist.

4. peatükk Eluruumi kohandamine 

§ 13.   Eluruumi kohandamise eesmärk

  (1) Eluruumi kohandamise eesmärk on soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.

  (2) Eluruumi kohandamist on õigus saada isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Saue valla haldusterritooriumil ja kelle anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle tekitab keskkondlikke takistusi, mille mõjusid on võimalik vähendada või ära kaotada eluruumi kohandamisega.

  (3) Isikul on õigus saada määruse alusel ühe eluruumi kohandamine ühel korral viie aasta jooksul.

§ 14.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamise taotleja esitab ametiasutusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi andmed;
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus;
  6) kohanduse liik ja teostatavate tööde kirjeldus.

  (2) Koos taotlusega esitatakse:
  1) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) sotsiaalkindlustusameti või mõne teise vastavat pädevust omava eksperdi hinnang eluruumi kohandamise kohta juhul, kui see on olemas;
  3) fotod kohandatavast eluruumist;
  4) hinnapakkumised või muud dokumendid, millele tuginevalt on hinnatud kohanduse maksumust.

  (3) Ametiasutuse sotsiaalosakonnal on toetuse põhjendatud suuruse osas vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks õigus võtta võrreldavaid hinnapakkumisi või kasutada avalikult kättesaadavaid andmeid toodete/teenuste hindade kohta.

§ 15.   Taotluste lahendamine

  (1) Vallavalitsus kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust. Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või taotleja ilmselgelt ei ole õigustatud isik, siis jätab vallavalitsus taotluse rahuldamata.

  (2) Ametiasutuse sotsiaalosakond hindab taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente, viies läbi kodukülastuse ning kasutades lisainformatsiooni, sh vajadusel ekspertide hinnanguid. Taotluse hindamisel ja taotluste järjestamisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, vajaduse kriitilisust, lahenduse otstarbekust, taotleja majanduslikku olukorda ja muid olulisi asjaolusid.

  (3) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või osaliselt rahuldamise või rahuldamata jätmise arvestades valla eelarvet, ametiasutuse sotsiaalosakonna hindamistulemusi ning ettepanekuid.

  (4) Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  2) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  3) eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  5) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  6) taotleja ei ole nõus tasuma omaosalust;
  7) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

  (5) Ametiasutus sõlmib toetuse eraldamise lepingu toetuse saajaga ja vajadusel eluruumi kohandust teostava juriidilise isikuga.

  (6) Ametiasutusel on õigus viie aasta jooksul vallavalitsuse otsuse tegemisest kontrollida, kuidas eluruumi kohandamine on parandanud toetuse saaja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid. Ametiasutusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (7) Juhul, kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, hüvitab toetuse saaja ametiasutusele õigusliku aluseta saadud ja kasutatud toetuse summad.

§ 16.   Hüvitatavad kulud

  (1) Elukoha kohandamisel toetatakse kohandusi, mis on vajalikud:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, elukohta sissepääsu, hoone välisukse ja elukoha vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

  (2) Ühe kohanduse raames võib toetamiseks kombineerida eriliiki kohandusi.

  (3) Eluruumi kohandamisel toetab Saue vald järgmisi kulusid;
  1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
  5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
  7) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui neid ei ole võimalik soetada riigi soodustustega ja abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest.

  (4) Saue valla eelarvest kaetakse lõikes 3 toodud otseselt kohandusega seotud kulud ulatuses, mida ei saa katta inimese enda, tema ülalpidamiskohustusega isikute, riigi poolt abivahendite eest tasutavate või valla sotsiaaltoetuste vahenditest.

  (5) Puudega isiku elukoha kohandamisel hüvitatakse kulusid vastavalt kohanduse tegelikule maksumusele, kuid mitte rohkem, kui toetuse määramise otsuses toodud.

  (6) Teostatud tööde kohta esitatakse ametiasutusele tööde vastuvõtmise akt ja fotod teostatud töödest ja soetatud vahenditest.

  (7) Eluruumi kohandamise tööde eest tasub ametiasutus töid teostanud ettevõtjale või taotlejale vastavalt sõlmitavatele lepingutele.

  (8) Taotleja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab valla poolt eraldatavat toetust.

5. peatükk Ajutise ööbimiskoha tagamine 

§ 17.   Teenuse sisu, tingimused ja osutaja

  (1) Ajutise öömaja tagamise teenusega (edaspidi öömaja teenus) on tagatud vältimatu sotsiaalabina ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus, turvaline keskkond ning vajadusel toit ja riided.

  (2) Öömaja teenuse sihtgrupiks on täisealine inimene, kes ise ei ole võimeline endale ööbimiskohta tagama, on kaotanud eluaseme õnnetusjuhtumi tõttu või vajab kiiresti turvalist keskkonda.

  (3) Öömaja teenust osutatakse isikutele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald või isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi ei ole Saue vald, kuid kes viibivad vältimatu sotsiaalabi vajamise hetkel Saue vallas.

  (4) Öömaja teenust osutab Saue Sotsiaalkeskus aadressil Tule tn 7, Saue linn. Teenust osutatakse vastavalt Saue Sotsiaalkeskuse põhimäärusele ja Saue Sotsiaalkeskuse juhataja poolt kinnitatud öömaja sisekorraeeskirjale.

  (5) Põhjendatud juhtudel on ametiasutusel õigus osta teenust teistelt teenuseosutajatelt.

  (6) Öömaja teenust on üldjuhul õigus kasutada kuni üks nädal, alates neljandast päevast on teenus tasuline.

  (7) Öömaja teenuse kasutajatele vältimatu toidu- ja riideabi osutamise korraldab teenuseosutaja.

  (8) Teenuseosutajal on õigus keelduda teenuse osutamisest juhul, kui inimese vajadusi on võimalik tagada muul inimesele kättesaadaval viisil või kui öömaja vajaja on alkoholi või narkootilises joobes.

§ 18.   Teenuse taotlemine ja teenuse osutamise otsustamine

  (1) Öömaja teenuse saamiseks peab isik pöörduma Saue Sotsiaalkeskuse või ametiasutuse sotsiaalosakonna poole.

  (2) Teenuse taotlemisel on isik kohustatud:
  1) esitama isikut tõendava dokumendi;
  2) andma sotsiaaltöötaja või teenuseosutaja poolt nõutavaid lisaselgitusi;
  3) tutvuma teenuseosutaja sisekorraeeskirjaga ning keelatud esemete ja ainete nimekirjaga ning kinnitama oma allkirjaga, et kohustub neid täitma.

  (3) Juhul, kui teenuse saaja soovib ja teenuseosutajal on võimalik pakkuda asjade hoiustamise võimalust, koostatakse selle kohta akt. Kokkulepitud tähtaja jooksul ära viimata asjad on teenuseosutajal õigus hävitada.

  (4) Teenuse saamise õigust hindab ja isiku teenusele suunamise otsustab ametiasutuse sotsiaaltöötaja.

§ 19.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenus on tasuline alates neljandast päevast.

  (2) Teenuse hinnad kehtestab vallavalitsus.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine ja muutmine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse järgmised õigusaktid:
  1) Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 37 „Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord“;
  2) Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 26 „Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord“;
  3) Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määrus nr 48 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“;
  4) Saue Vallavolikogu 29.03.2018 otsus nr 26 „Saue valla sotsiaaleluruumide nimistu kinnitamine“.

  (2) Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määrust nr 24 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud tähtajalised üürilepingud kehtivad lepingus määratud tingimustel lepingu tähtaja lõpuni.

  (2) Ametiasutusel lõpetada enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud tähtajatud üürilepingud seaduses sätestatud alusel esimesel võimalusel.

  (3) Vallavalitsusel näha käesoleva määrusega seoses tekkivad kulud ette Saue valla 2023. aasta lisaeelarve projektis ning esitada see Saue Vallavolikogule kehtestamiseks.

  (4) Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json